Hållbar hamnutbyggnad

Miljöpartiet ser positivt på transport av gods på vatten och räls. Vi välkomnar ökad båtturism till Ystad och ser gärna ytterligare linjer som binder samman Ystad och kontinenten. En framtida flytt av Bornholmstrafiken skulle öppna upp för möjligheten att bygga bostäder i ett centralt läge, vilket vi ställer oss positiva till. En hamnutbyggnad får dock inte innebära en ökning av tung trafik genom Ystad, försämrad framkomlighet, ökade bullernivåer eller försämrad luftkvalitet. Hamnutbyggnaden får heller inte innebära ett ökat kommunalt skattetryck eller hota viktiga investeringar i välfärden.

Miljöpartiet vill

  • Göra en fördjupad analys av de ekonomiska och finansiella riskerna med hamnutbyggnaden.
  • Att konsekvenserna av den förväntade trafikökningen utreds ordentligt och en handlingsplan för att hantera trafikflödena tas fram.
  • Verka för att transport av gods på järnväg inkluderas i planerna.
  • Återuppta de regelbundna luftkvalitetsmätningar som kommunen tidigare genomförde.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: