Debatt: ”Medborgarna behöver en värdig och modern styrning”

Debatt: ”Medborgarna behöver en värdig och modern styrning”

Kerstin Andersson (MP) och Emma Solander (MP) skriver i en debattartikel om lokala demokratifrågor.
Demokrati är ett övergripande, gemensamt intresse för väljare, folkvalda och medarbetare i Nynäshamns kommun. Nu är det dock dags att börja diskutera demokratin i Nynäshamn i ljuset av de senaste årens – och inte minst senaste månadernas – mönster för hur demokratin präglats av ett politiskt spel med majoritetsombildningar, politiska utspel, budget återremisser och politiska vildar som splittrar partier.

Årligen har budgetarbetet slutat med ett politiskt spel med politiska uppdrag och makt. Det är inte värdigt en modern demokrati, för varken medborgare, medarbetare eller folkvalda. Det krävs en reformering av såväl den politiska organisationen som av den demokratiska processen. Den politiska organisationen måste kunna fungera som en stabil plattform för styrning en hel mandatperiod och Nynäshamn måste sluta välja om alla politiska poster efter två år.

Kommunallagen lämnar kommunerna stor frihet att organisera sig. Relationen mellan fullmäktige, nämndorganisationerna, kommunstyrelsen och förvaltningsorganisationen regleras idag av otydliga och informella institutioner, ofta personberoende som i första hand förmedlas via partisystemet. Utgångspunkten för en modern fungerande demokrati måste utgå från en tydligare ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och förvaltningsorganisation.

Varje fullmäktigeledamot borde ställa sig frågan om det politiska arbetet präglas av demokrati, effektivitet och sker på det sätt som fullmäktige har beslutat om. Stöder den politiska organisationen en välfungerande process?

Stöder den klassiska nämnd strukturen ett modernt sätt att styra en kommun? Det finns många kommuner i Sverige som har lämnat nämndstrukturen för att sträva efter en mer samlad, processorienterad och effektiv organisation. Erfarenheterna säger att det förkortar processerna, exempelvis handläggningstider. Klassiska stuprör mellan samhällsbyggnad, skola och social verksamhet kan överbryggas med en samlad organisation.

Miljöpartiet i Nynäshamn lägger en motion till Kommunfullmäktige med förslag att fatta beslut om att påbörja ett förändringsarbete och en översyn av såväl den politiska organisationen som dess process med omval efter två år av politiska poster. Ambitionen från Miljöpartiet är att stuprörsstrukturen rivs och en ny holistisk struktur ska byggas som tillgodoser såväl, förvaltningsorganisationens, som medborgarnas och företagarnas behov. Vi vill alla Nynäshamns bästa, och då ska vi inte slösa energi på en ineffektiv och odemokratisk politisk organisation.

Kerstin Andersson (MP), ordförande i Nynäshamn

Emma Solander (MP), gruppledare i Nynäshamn

Relaterade nyheter

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Västerbotten, 5 augusti 2022

Valintervjun: Hans Brettschneider

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter