Detta fick vi igenom i regering

När Miljöpartiet satt i regering fick vi igenom en massa politiska förslag som tillsammans skapat ett grönare, modernare och mer jämlikt Sverige. Det spelar helt enkelt roll vilket parti du röstar på. Här kan du läsa ett urval av allt vi gjort.

Bilar och bränsle

 • Den som köper en elbil får nu 70 000 kronor i bonus, samtidigt som det har blivit dyrare att köpa tunga, törstiga bensin- och dieselbilar.
 • Femton tusen laddstolpar för elbilar har byggs med vår satsning Klimatklivet.
 • Skatten på fossil bensin och diesel har höjts och räknas nu automatiskt upp varje år.
 • Bränsleleverantörer har nu krav på sig att blanda in en ökande andel förnybart i pumparna.

Bostäder

 • Investeringsstödet, som innebär att staten är med och betalar för bostäder i utbyte mot lägre hyror och mindre klimatpåverkan, har gjort att det byggs fler hyresrätter än på många år. Stödet plockades bort i M-KD-SD-budgeten. Miljöpartiet vill återinföra och utveckla investeringsstödet.
 • Klimatdeklaration för byggnader införs.
 • Fler studentlägenheter byggs.

Covid-19

 • Sett till att vi fått en tillfällig pandemilag.
 • Gjort lättnader i bostadsbidrag, a-kassa, sjukpenning och tagit bort karensdagen – många av dessa lättnader vill vi ska fortsätta även framöver.
 • Förenklat villkoren för att få smittbärarpenning.
 • Ekonomiska lättnader till företag.
 • Särskilt krisstöd till kultur och idrottssektorn.
 • Tillsatt Coronakommissionen för att följa upp hur pandemin hanterats.
 • Tillsatt en utredning om en äldreomsorgslag.
 • Avsatt stora ekonomiska tillskott till kommuner och regioner.
 • Gjort satsningar på ökad global tillgång till vaccin.

Demokrati och lika rätt

 • Vi har tillsatt en utredning om hur vi kan stärka grundlagen för att skydda demokratin.
 • Den nationella kraftsamlingen ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” har genomförts för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.
 • Det internationella arbetet med fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet har stärkts och fördjupats.
 • Institutet för mänskliga rättigheter inrättades 2022.
 • Möjligheterna till inflytande för människor i områden med svag demokratisk delaktighet har stärkts, genom särskilda resurscentrum och satsningar på insatser för att främja ett högt och mer jämlikt valdeltagande.

Diskriminering

 • Vi har tillsatt en utredning om skarpare sanktioner mot diskriminering och trakasserier.
 • Diskrimineringsombudsmannen och de lokala antidiskrimineringsbyråerna har stärkts.
 • Fler hatbrottsgrupper har inrättats inom Polisen.
 • Lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering har skärpts till att även gälla företag med ett färre antal anställda.
 • Diskrimineringslagen har skärpts så att fler behöver göra mer förebyggande arbete mot diskriminering.
 • Barnkonventionen har gjorts till svensk lag.
 • En institution för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2022.
 • Aktörer inom rättsväsendet har nu börjat utbildas om diskriminering och hatbrott.

Djur

 • Ett grovt djurplågeri­brott har införts i brottsbalken.
 • Sveriges 3R-center, som arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök, har arbetat
  fram ett förslag till åtgärder som behövs för att djurförsök ska kunna fasas ut, som lämnats till regeringen.
 • En utredning ska analysera kameraövervakning i slakterier.
 • Åtgärder mot problem med den stora mängden hemlösa katter, genom krav på märkning.

Ekonomi och skatter

 • Nya mått för välstånd, utöver BNP, mäter den ekonomiska, miljömässiga och sociala utvecklingen i Sverige.
 • Rekordstora investeringar har gjorts i bland annat laddstolpar och solceller.
 • Klimatskatt på flyg har införts.
 • Ett bonus-malus-system har gjort så att det är dyrare att köpa nya bilar som släpper ut mycket och billigare att köpa bilar med låga utsläpp.
 • Skatten på fossil bensin och diesel har höjts.
 • Momsen på reparation av cyklar, skor och kläder har sänkts.
 • Kreditgarantier för gröna investeringar har införts.
 • RUT-avdraget har utvidgats till att gälla reparation av vitvaror.
 • Arbetsgivaravgiften har sänkts för företagare, under första året, de anställer sin första medarbetare.
 • Det har blivit lättare att spara pengar hållbart med nya krav på fond- och pensionsmarknaden.
 • Välfärdsmått i EU:s långtidsbudget synliggör kostnader och vinster för miljö, livskvalitet och välfärd.

Energi

 • Vindkraft och solceller byggs ut stort och slår rekord.
 • Vår vision om hundra procent förnybar el är nu Sveriges officiella mål.
 • Sverige har rivstartat arbetet med energieffektiviseringar. Bland annat med  ett mål om 50 procent effektivare energianvändning.
 • Vi har drivit igenom att Sverige som första land i världen ska förbjuda brytning av uran och fossila bränslen.

EU

 • Det har blivit tio gånger dyrare att släppa ut koldioxid i EU tack vare vår reform the Swedish Proposal. Reformen uppskattas leda till utsläppsminskningar motsvarande 50 gånger Sveriges årliga utsläpp.
 • Dubbelt stöd till civilsamhälle och demokratifrämjande i EU:s långtidsbudget.
 • Satsningar på biologisk mångfald har ökat och det ställs nu tydligare krav på uppföljning av klimatsatsningar i budgeten.
 • EU har antagit en resolution som fördömer polisvåldet i USA och kritiserar polisvåld och rasism i Europa.

Fred och försvar

 • Motståndskraften och försörjningsförmågan inom områdena hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter, ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post stärks. Anslagen höjs från en miljard kronor 2021 till 4,2 miljarder kronor 2025.
 • Vi gör satsningar på att anlägga våtmarker som är viktiga både som regulatorer för vatten och vattenhållande.
 • Sverige får ett nationellt institut för bevakande av mänskliga rättigheter.

Funktionsrätt

 • Vi har tillsatt ett flertal utredningar – där flera lett till lagförslag som förbättrar situationen för personer med funktionsnedsättning ur olika perspektiv; t ex stärka rätten till assistans för behov av tillsyn och smalna av definitionen av normalt föräldraansvar.
 • Även tillsatt utredningar för att stärka yrket personlig assistans, förbättrade regler för gode män och förvaltare samt utredning om statligt huvudmannaskap för assistans.
 • Vi har sett till att vi fått ett institut för mänskliga rättigheter.
 • Vi har ändrat lagen för att säkerställa att assistans ges även för väntetid och beredskap, och tillfälligt stoppat tvåårsomprövningarna av assistansersättningen.
 • Vi har ändrat lagen så att andning och sondmatning tydligt utgör grundläggande behov för personlig assistans.
 • Vi har höjt garantiersättningen avsevärt, sänkt skatten på sjuk- och aktivitetsersättningen och höjt bostadstillägget.
 • Vi har tillfört extra medel till kommunerna för att de ska kunna höja habiliteringsersättningen och gett i uppdrag till översyn av frågan om habiliteringsersättningen för att göra utformningen av ersättningen mer likformig i kommunerna.
 • Vi har skärpt lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering, till att även gälla företag med mindre antal anställda.
 • Vi har förbättrat lönestödet för personer med funktionsnedsättning, så att det blir tydligare för arbetsförmedlare, anställda och arbetsgivare vilket stöd som finns och hur det kan användas.

Föreningsliv, folkbildning och idrott

 • Under mandatperioden 2014–2018 ökade de sökbara statsbidragen till föreningslivet med 1,5 miljarder kronor.
 • Vi har förbättrat dialogen mellan offentliga aktörer och föreningslivet, stärkt kunskapen om föreningslivet hos offentliga aktörer, och förbättrar hanteringen av statsbidrag.
 • Vi har stärkt organisationernas möjligheter att bedriva sin verksamhet långsiktigt och oberoende.
 • Vi har sett till att stora krisstöd betalats ut till civilsamhället under coronapandemin.

Företagande

 • Vi har sänkt kostnaderna för småföretag att anställa sin första och andra medarbetare.
 • Vi har förlängt tiden för hur länge ett företag räknas vara i uppstartsfas – från 24 till 36 månader.
 • Vi har höjt gränsen för plikt att rapportera moms.
 • Vi har förbättrat villkor för sjukpenning och sjuklöner.
 • Förbättrad skuldsanering för företagare som varit engagerade i näringsverksamhet som bedrivits på försvarligt och lojalt sätt.
 • Slopad kvartalsrapporteringen för börsnoterade företag.
 • Infört ett högkostnadsskydd för småföretagares sjuklönekostnader.
 • Utvecklat arbetet med Verksamt.se, som är en portal för att underlätta företagens uppgiftslämnande.
 • Sänkt moms på reparationer vilket främjar företagande och en cirkulär ekonomi.
 • Startat en grön investeringsfond för investeringar direkt i svenska små- och medelstora bolag.
 • Klimatklivet – ett investeringsstöd på hitintills över 7 miljarder kronor för klimatomställning till bland annat företag.
 • Industriklivet – en långsiktig satsning på investeringsstöd till svensk industri i omställningen mot nollutsläpp av växthusgaser.
 • Infört gröna kreditgarantier för företag som vill investera i omställning.

Förskola och fritids

 • Fått på plats ett riktmärke för hur stora barngrupperna får vara i förskolan och genomfört en satsning för att minska barngrupperna.
 • Sett till att en särskild utredare ska se över om fler barn ska få rätt att gå på fritids, även om deras föräldrar inte arbetar.
 • Infört ett likvärdighetsbidrag om över sex miljarder kronor varje år, som bland annat kan användas för att stärka kvaliteten i fritidshemmet.
 • Sett till att fler som arbetar i skola och förskola får möjlighet att utbilda sig för att få behörighet.

Hav, vatten och fiske

 • Vi har fördubblat skyddet av svenska havsområden sedan 2016: nu skyddas nästan 14 procent av havet.
 • Vi har storsatsat på insatser mot plast, kemikalier och övergödning.
 • Sverige har börjat sanera vrak som läcker olja och bränsle runt Sveriges kust.
 • Vi har jobbat hårt för fiskeregleringar i skyddade områden.
 • Sverige har arrangerat FN:s första havskonferens.
 • Vi har investerat över en miljard i våtmarker för att säkra grundvattnet, stärka motståndskraften mot torka, stärka den biologiska mångfalden och lagra in mer kol i landskapet.
 • Vi satsat för att stärka arbetet med en ren havs- och vattenmiljö.
 • Vi har satsa på miljöövervakning för att skydda våra hav och vatten.

HBTQI

 • Föräldraförsäkringen har förändrats så att den fungerar bättre för stjärnfamiljer.
 • Möjligheterna till mötesplatser för hbtqi-ungdomar har stärkts.
 • Statsbidragen till hbtq-organisationer har höjts.
 • Föräldraskapspresumtionen har blivit könsneutral föräldraskapspresumtion – samkönade par ska nu slippa att genomgå närståendeadoption för att båda ska bli vårdnadshavare.
 • En utredning har tillsatts för att göra föräldrabalken mer könsneutral.
 • Polisens hatbrottsarbete har förstärkts, bland annat genom nya hatbrottsgrupper.
 • Migrationsverket har fått i uppdrag att förbättra hbtq-kompetensen hos sin personal.
  gett i uppdrag åt Socialstyrelsen för första gången tagit fram ett kunskapsstöd för vård och behandling av intersexpersoner.
 • Transpersoner inkluderas nu äntligen i hets- och hatbrottslagen. Som första land i världen betalar vi ut ersättning till transpersoner som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen.
 • Reglerna har förbättrats för när två personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet och förenklats för samkönade par som inseminerar.
 • En stor utredning om transpersoners levnadsvillkor har gjorts, som har levererat många förslag som nu bereds i regeringskansliet.
 • Ensamstående kvinnor har fått rätt till insemination.
 • Verkat för att en moderniserad könstillhörighetslag ska komma på plats genom att lägga fram ett utskottsinitiativ i socialutskottet.

Hälso- och sjukvård

 • Möjliggjort att fler har anställts inom vården.
 • Ökat de generella statsbidragen så att regionerna kan satsa mer på sjukvården.
 • Gjort riktade insatser på cancervården.
 • Stärkt primärvårdens arbete med kvinnors hälsa.
 • Förstärkt förlossningsvården.
 • Gjort mammografiscreening och screening för att upptäcka livmoderhalscancer avgiftsfri.
 • Satsat på sjukvårdens personal, för att komma tillrätta med bemanningsproblem som orsakar vårdköer och stängda vårdplatser.
 • Inrättat en “Återhämtningasbonus” för personal i vården som vill testa utvecklingsideer för personalen, pröva nya arbetssätt eller arbetstidsmodeller för bättre arbetsmiljö.
 • Infört en förstärkt vårdgaranti inom primärvården för att du snabbare ska få hjälp när du behöver det – redan inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning från legitimerad vårdpersonal, du ska behöver inte vänta på en läkare i samma utsträckning som tidigare.

Högre utbildning och forskning

 • Höjt studiebidraget för studenter med 300 kronor i månaden.
 • Varit pådrivande i att studenter numera kan få behålla fullt studiemedel vid halvtidssjukskrivning.
 • Varit med att utforma en historisk satsning på omställning mitt i arbetslivet. Genom ett nytt offentligt omställningsstudiestöd blir det lättare för personer att ställa om i vuxen ålder och om- eller vidareutbilda sig mitt i arbetslivet.
 • Varit pådrivande för att fokus för forskningspolitiken de närmaste fyra åren kommer att ligga på stärkt grundforskning, höjda basanslag och forskning om klimat och miljö.

Integration

 • Miljöpartiet har i regering medverkat till väldigt stora satsningar på att nyanlända fortare ska komma i arbete, lära sig svenska och integreras i samhället. Det har bland annat handlat om ett flertal åtgärder för att underlätta validering av nyanländas utbild­ningar och kunskaper, möjligheter att komplettera en utbildning för att den ska vara gångbar på den svenska arbetsmarknaden, snabbspår för människor med kompetenser inom bristyrken, utveckla fler öppna förskolor med språkstöd och att anpassa etableringsprogrammet till att bättre likna andra arbets­marknadspolitiska program.
 • Miljöpartiet har även varit pådrivande i arbetet för att motverka segregation. Under vår tid i regeringen presenterades både en långsiktig strategi och en handlingsplan för att minska och motverka segregation.

Jobb

 • Tillsatt en utredning för att ta fram förslag för ett mer hållbart arbetsliv med minskad risk för ohälsa och arbetslöshet.
 • Gjort det billigare för småföretag att anställa sin första medarbetare.
 • Förlängt tiden för hur länge ett företag räknas vara i uppstartsfas – från 24 till 36 månader,
 • Infört åtgärder för att minska kompetensbristen, förbättra matchningen och skapa fler vägar in för dem som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden.
 • Skapat nya möjligheter till omskolning, karriärväxling och bildning.
 • Gett ett uppdrag till Medlingsinstitutet att göra insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen som finns mot kvinnodominerade yrken.
 • Förstärkt resurserna inom arbetsmiljöpolitiken med över 100 miljoner kronor per år
  drivit igenom snabbspåren för företagare.
 • Förbättrat villkoren för sjukpenning och sjuklöner, och sänkt momsen på reparationer vilket främjar företagande och en cirkulär ekonomi.

Jämställdhet och lika rätt

 • Drivit igenom en samtyckeslag som innebär att det nu är förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja, eller aktivt visar att den vill delta.
 • Som en följd av samtyckeslagen sett till att ändra så att ämnet “sex och samlevnad” i skolan nu blir “sexualitet, samtycke och relationer”. I det nya ämnet får frågor om hedersvåld, pornografi, normer och relationer större utrymme än idag.
 • Infört nya examensmål i lärarutbildningarna för att alla blivande lärare ska vara trygga i att undervisa om sex och relationer.
 • Höjt budgeten för klimat och bistånd som gynnar kvinnor i fattiga länder.
 • Stärkt stödet till kvinnojourer som hjälper kvinnor som drabbats av våld.
 • Gjort föräldraförsäkringen mer jämställd genom att reservera en tredje månad åt vardera förälder.
 • Infört en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.
 • Sett till att konsekvenser för jämställdheten synliggjorts redan vid utformningen av statsbudgeten.
 • Satsat på att de mest utsatta pensionärerna, som ofta är kvinnor, får mer pengar i plånboken.
 • Infört statsbidrag för ideella organisationer som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.
 • Sjösatt ett åtgärdspaket mot mäns våld mot kvinnor som omfattar 40 punkter. Det har successivt börjat förverkligas under 2022 och hjälper oss i arbetet med att ingen kvinna ska mördas eller utsättas för våld i nära relationer.
 • Som ett resultat av åtgärdspaketet utreds nu bland annat om barn mellan 15 och 17 år ska ha ett starkare straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp, våldsutsattas rätt till tandvård och även rätten till boende, samt straffmätning vid flerfaldig brottslighet. Dessutom har straffen skärpts för våldtäkt, våldtäkt mot barn och sexköp och en rad uppdrag getts till myndigheter för att utveckla och utöka arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
 • Gett ensamstående laglig möjlighet till insemination i Sverige.
 • Stärkt rättigheterna för samkönade par med barn. Om de är gifta eller registrerade partners från och med 2022 anses de automatiskt vara föräldrar, utan att behöva ansöka om det
 • Säkrat pengar för att förbättra barns situation i skyddat boende, bland annat genom att varje barn ska få insatser efter sina egna behov. En proposition ska läggas fram under 2022.

Kemikalier

 • Kemikaliepolitiken har förstärkts med ett särskilt centrum som ska arbeta för att farliga kemikalier i produkter ska ersättas med mindre farliga.
 • Tagit initiativet till att upprätta ett internationellt samarbete för ett globalt kemikalieavtal.
 • Tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag med en mängd åtgärder för att minska människors exponering för farliga ämnen, däribland ett åtgärdsprogram mot  giftiga och svårnedbrytbara ämnen såsom PFAS som ett särskilt prioriterat område.
 • Infört många åtgärder mot farliga ämnen såsom PFAS.
 • Ett nationellt förbud mot PFAS-ämnen i material som kommer i kontakt med livsmedel är på väg att införas.
 • Stoppat växtskyddsmedel på bland annat skolgårdar, lekplatser och i parker för att skydda hälsa och miljö.
 • Storsatsat på havsmiljön, inkl. insatser mot plast och kemikalier.
 • Förbjudit flera farliga ämnen i textilier, och fortsatt arbetet med att minska hälso- och miljöpåverkan från textilier tillsammans med berörda myndigheter.
 • Förbjudit användning av bekämpningsmedel som är skadliga för pollinatörer.
 • Stärkt miljöövervakningen för farliga kemikalier, bland annat för att kartlägga svårnedbrytbara högfluorerade miljögifter, så kallade PFAS, som hittats i miljön, exempelvis i dricksvattentäkter.
 • Kartlagt förekomsten av farliga ämnen som ännu inte är reglerade i EU, med fokus på farliga ämnen i konsumentprodukter i människors vardag.
 • Tagit fram en strategi och en handlingsplan för en övergång till en cirkulär ekonomi, där giftfrihet är en av utgångspunkterna.
 • Satsat på utvecklad tillsyn hos myndigheterna som ett led i att åstadkomma giftfritt från början – det vill säga redan på design- och i produktionsledet.
 • Framgångsrikt drivit på inom EU för åtgärder för läkemedel i miljön; för en handlingsplan för PFAS; för att stärka arbetet med hormonstörande ämnen och för att farliga kemikalier ska hanteras gruppvis, vilket är viktigt för en mer effektiv och heltäckande lagstiftning.
 • Sverige har också tillsammans med Tyskland tagit fram ett förslag till hur PFAS kan minskas inom ramen för EU:s kemikalielagstiftning.
 • Inom EU driver Sverige på för att så kallade produktpass för bättre kunskap om produkters innehåll, urspung och miljöpåverkan, ska införas.
 • Sverige är nu drivande för att åstadkomma en global överenskommelse om plast som ska minska och förebygga utsläpp av plastavfall och mikroplast i haven

Klimat

 • Tack vare höjda krav och nya stöd befinner sig svensk industri mitt inne i en revolutionerande klimatomställning.
 • En bindande klimatlag tvingar alla framtida regeringar att ta fram en plan för att minska utsläppenär klubbad.
 • Klimatskatt på flyg har införts.
 • Bränslebyte från fossilt till förnybart för bilar ökar.
 • Andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen ökar lavinartat.
 • Mängden laddstolpar har de senaste åren mångdubblats och fortsätter öka i rasande takt.
 • Sverige har fått ett mål om 100 procent förnybar elproduktion senast 2040.
 • Momsen på reparationer har sänkts.
 • Mer pengar till ladda hemma-stöd, ny biogasproduktion och andra lokala klimatinvesteringar i hela landet.
 • Stöd till industrin för ny grön teknik mot nollutsläpp har skapat förutsättningar för framtidens gröna industrier.
 • Nattåg rullar inom kort ut i Europa igen.
 • Miljöpartiet har genom våra gröna ministrar höjt EU:s klimatambitioner. Tack vare vår reform the Swedish Proposal har det blivit tio gånger dyrare att släppa ut koldioxid i EU. Reformen uppskattas leda till utsläppsminskningar motsvarande 50 gånger Sveriges årliga utsläpp.

Kollektivtrafik

 • Kollektivtrafik byggs ut över hela landet tack vare vår satsning på stadsmiljöavtal, där kommuner får finansiering av staten i utbyte mot satsningar på kollektivtrafik.
 • Elbussar har blivit billigare att köpa in med en statlig premie som sätter fart på marknaden.
 • Vi har satt igång ett uppdrag om att utveckla kollektivtrafiken i landsbygden.
 • Vi har storsatsat på Sveriges järnväg och tåget har nu bättre punktlighet än inrikesflyget.

Kultur

 • Över två miljarder mer till kulturbudgeten.
 • Stöd till arrangörer och institutioner inom det fria kulturlivet, offentliga institutioner, regional kultur, enskilda kulturskapare, om 2,5 miljarder för 2020 och 3,7 miljarder för 2021.
 • Höjda stöd och ersättningar till den fria konsten.
 • Biblioteksersättningen har höjts historiskt mycket i två omgångar.
 • En handlingsplan för bild och form.
 • En nationell strategi och en sammanhållen politik för kulturskolan.
 • Stöd till kommunerna för ökad kvalitet och breddat utbud i kulturskolan, ett nationellt kulturskolecentrum i Kulturrådet och bättre lärarutbildningar.
 • Fri entré på statliga museer.
 • En ny museilag som stadgar museernas oberoende och status som kunskapsinstitutioner.
 • Den regionala kulturen har stärkts genom flera satsningar på kultursamverkansmodellen.
 • Stora satsningar på bibliotek i hela landet.
 • Satsningarna Hela Sverige läser med barnen och Läsdelegationen.
 • Ett digitalt kompetenslyft genom Kungliga Biblioteket som för att stärka den källkritiska förmågan.
 • En omställning av filmpolitiken som innebär stabil finansiering för filmbranschen och nya biografstöd.
 • Ny politik och ökade satsningar på arkitektur, form och design.
 • Höjt presstöd och nya teknikneutrala mediestöd för journalistik i hela landet.
 • Ett nytt system för finansiering av tv och radio i allmänhetens tjänst.
 • En handlingsplan till det fria ordets försvar, i syfte att motverka hot och hat mot journalister och konstnärer.
 • Press- och mediestödet har permanent förstärkts med 200 miljoner kronor.

Lag och ordning

 • Skärpt straffen för bl.a. våldtäkt sexuellt övergrepp och köp av sexuell tjänst
 • Lagt fram ett 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor.
 • Lagt fram en ny sexualbrottslag med krav på samtycke och högre straff för grov våldtäkt.
 • Gjort det straffbart för barn att bevittna brott (barnfridsbrott).
 • Gjort så att fler poliser utbildas, nu påbörjar dubbelt så många polisutbildningen som år 2015.
 • Gett polisen mer pengar. Sverige har nu fler poliser än någonsin och polisen satsar nu särskilt på fler lokalpoliser.
 • Inrättat ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.
 • Storsatsat på skolan, vilket enligt forskningen är det mest effektiva för att förebygga brott på lång sikt.
 • Tagit ett samlat grepp mot rasism och hatbrott, genom en nationell plan.
 • Tagit fram en nationell strategi för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism.
 • Infört 34-punktsprogrammet mot gängbrottslighet med flera stora reformer för att stoppa gängkriminaliteten.

Lands- och glesbygd

 • Vi har tillsatt en landsbygdskommitté som har tagit fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.
 • Anslagen till ersättning för viltskador har ökat.
 • Vi har gjort en särskild satsning på vägar och järnvägar på landsbygderna.
 • Vi har storsatsat på att ställa om till ekologiskt jordbruk och antagit en nationell livsmedelsstrategi med höjda mål för hur stor del av jordbruksmarken som ska odlas ekologiskt.
 • Vi har storsatsat på skötsel av ängs- och betesmarker.
 • Vi har satt mål om att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 och infört en statlig internetgaranti på minst 10 mBit/s och satsar mer än två miljarder fram till 2025 på bredbandsutbyggnad i hela landet.
 • Vi har infört ett nytt presstöd till landsbygden för journalistik i områden som varit svagt eller inte alls bevakade.
 • Stödet till egen elproduktion har solceller har ökat och det har blivit enklare att installera solceller på taket.
 • Vi har ökat anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur med ca fem miljarder.
 • Vi har ökat anslagen till biotopsskydd och naturvårdsavtal och ersättning till skogsägare för bevarande av naturvärden.
 • Vi har underlättat för miljövänlig upphandling för landsbygden.
 • Både nya och existerande myndigheter har flyttats ut till olika orter i landet.

Mat och jordbruk

 • Vi har storsatsat på att ställa om till ekologiskt jordbruk och antagit en nationell livsmedelsstrategi med höjda nationella mål för hur stor del av jordbruksmarken som ska odlas ekologiskt, 30 procent till 2030.
 • Infört nya och höjda mål för offentlig upphandling av ekologiska livsmedel, 60 procent till 2030.
 • Vi har gjort stora satsningar på skötsel av ängs- och betesmarker.
 • Vi har ökat stödet till det nationella programmet för odlad mångfald.
 • Flerårig satsning på pollinatörer.
 • Tillsatt och mottagit en utredning om ett fossiloberoende jordbruk.
 • Förlängt biogasstöd och stora satsningar på biogas.
 • Satsningar på unga jordbrukare inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
 • Prioriterat klimatsatningar inom lantbruket inom ramen för Miljöpartiets satsning Klimatklivet.
 • Utvidgad klimatpremie till jordbruksmaskiner för att stödja övergång till fossiloberoende alternativ.
 • Ökat ersättningarna för skötsel av naturbetesmarker.
 • Anslagen till ersättning för viltskador har ökat.
 • Satsningarna på landsbygdsprogrammet har ökat.

Migration och lika rätt

 • 2022 infördes nya åtgärder för att förhindra “kompetensutvisningar” av arbetskraftsinvandrare och ett nytt uppehållstillstånd, även kallat talangvisum, införs för vissa högkvalificerade och välutbildade personer. Även skärpta krav på kontroller av oseriösa arbetsgivare införs.
 • Vi fick igenom lättnader i den nya migrationslagstiftningen som trädde i kraft 2021. Den humanitära grunden för uppehållstillstånd gör att barn och även vissa vuxna kan få stanna i
 • Sverige på grund av särskilt ömmande omständigheter.
 • Förbättringar för ensamkommande genom “gymnasielagen” 2017, som gjorde att ungdomar fick längre uppehållstillstånd för att kunna gå klart gymnasiet, och därefter ha möjlighet att stanna permanent om de får jobb.
 • Ett nationellt kunskapscenter för ensamkommande barn och unga upp till 21 år inrättades 2017.
 • 2017 infördes också ett tillfälligt kommunbidrag för att göra det möjligt för kommuner att låta ensamkommande som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i den kommun som de hunnit rota sig i, istället för att tvingas flytta och avbryta sin skolgång.
 • 2017 fick vi också igenom en budgetsatsning för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga och resurser till civilsamhället för att motverka hemlöshet bland unga vuxna.
 • Familjeåterförening förenklas för syrier och snabbas på genom att det blir möjligt för Syrier att ansöka på ambassaden i Khartoum, i Sudan.
 • En lag infördes som innebär att alla kommuner ska vara med och ta emot nyanlända.
 • Antalet kvotflyktingar höjs till 5 000 personer om året.
 • Det utreddes om EU kan skapa lagliga vägar, så att människor inte behöver riskera livet på vägen hit. Regeringen utser Miljöpartiets Maria Ferm till utredare. Utredningen presenterades 31 december 2017.
 • Sverige tar emot historiskt många människor som behöver skydd 2015. Över 160 000 människor söker asyl i Sverige. Det hade inte hänt om M och SD hade fått igenom sina förslag om att direktavvisa människor vid gränsen.
 • I ett exceptionellt läge, för att förhindra en ännu hårdare politik, gör MP i regeringen till slut upp om en tillfälligt mer restriktiv flyktingpolitik 2015. Några viktiga framgångar var att barn och barnfamiljer som kom innan lagen presenterades inte skulle drabbas av de mer restriktiva reglerna.
 • Vi fick också igenom ett undantag som innebär att de som kom innan lagen presenterades ska ha rätt till familjeåterförening. I praktiken innebar detta en avgörande skillnad för tiotusentals människor som kommer att kunna återförenas med sina familjer och bygga en framtid i Sverige.
 • 2014 infördes “särskilt ömmande omständigheter” så att svårt utsatta och sjuka barn fick stanna och nya regler för att förhindra splittring av familjer.
 • 2014 skapade vi ökad rörlighet för internationella studenter och doktorander, det blev också lättare för asylsökande att byta spår och bli arbetskraftsinvandrare.
 • 2013 fick papperslösa människor kraftigt utökad rätt till hälso- och sjukvård. Papperslösa barn fick också rätt att gå i skola.

Miljö

 • Ökat miljöbudgeten med 400 procent sedan vi kom in i regeringen 2014. I den senaste budgeten gick tio miljarder till olika miljö- och klimatsatsningar, den största miljöbudgeten genom tiderna.
 • Sverige har nu nationella mål om ekologisk mat i skolan, vård och omsorg (60 procent år 2030).
 • En stor satsning på att rensa våra hav från plast genomförs.
 • Klimatskatt på flyg har införts.
 • Miljöpartiet har tagit initiativet till ett globalt kemikalieavtal.
 • Vi har gjort satsningar på sanering av miljögifter i vattendrag, sjöar och havsbottnar, bland annat åtgärder för de hundratals vrak som läcker miljöfarliga ämnen längs våra kuster.
 • Genomfört Sveriges första nationella våtmarkssatsning, totalt har vi satsat över 1 miljard på återvätning av våtmarker, för klimatet och den biologiska mångfaldens skull.
 • Satsningar på stärkt vattenförsörjning – alltifrån återskapande av våtmarker och åtgärder som stärker den vattenhållande förmågan i landskapet, till samordning av näringslivets vattenhushållning och en vattenstrategi kopplad till strategin för cirkulär ekonomi. Många initiativ för säkrare dricksvattentillgång och satsningar på skydd av yt- och grundvatten har genomförts. Vi har också ökat stödet till svenska lantbrukare som drabbats av torkan.
 • Fler ska få möjlighet att upptäcka vår vackra natur – över tusen nya eller utvidgade naturreservat har skapats tack vare Miljöpartiet, varav Ojnareskogen är ett. Vi har satsat på att rusta upp vandringsleder, och och vi hjälper naturturismföretagen att växa.
 • Se vidare under Hav, Skog och biologisk mångfald, Klimat, Mat och jordbruk

Missbruk, alkohol och narkotika

 • Nässprejen Naloxon som kan förhindra överdos och rädda liv har blivit mer tillgänglig.
 • En utredning tillsatts som ska förbättra insatser för personer som har missbruk och psykisk problematik.
 • Ett nytt förslag till ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) lagts fram för riksdagen, vilken dock tyvärr ej fick tillräckligt stöd.
 • Skatten på alkohol och tobak höjs.

Skog och biologisk mångfald

 • Ökat miljöbudgeten med över 400 procent.
 • Inrättat mer än 1000 nya eller utvidgade naturreservat.
 • Gett Naturvårdsverket i uppdrag att skydda 140 000 hektar statlig mark i och i nära.
 • Anslutning till gränsen för fjällnära skog, på fastigheter som idag ägs av Sveaskog och Statens fastighetsverk.
 • Gett Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att fortsätta utveckla och förbättra förutsättningarna för hyggesfritt och naturnära skogsbruk och föreslå mål för det nationella arbetet.
 • Gett Statens fastighetsverk och Sveaskog i uppdrag att verka som föregångare i hållbart skogsbruk, och utveckla alternativa brukningsmetoder som tar större hänsyn till renbetet
  utvidgat två nationalparker, inrättat Sveriges 30:e nationalpark, Åsnen.
 • Gett Naturvårdsverket i uppdrag att öka takten i arbetet med att bilda fler nationalparker och dessutom förbereda nationalparksbildning av ekoparkerna Böda och Hornsö, Halle- och Hunneberg samt Hornslandet.
 • Ökat stödet för skydd och skötsel av värdefull natur med över 4 miljarder kronor.
 • Infört Sveriges första nationella våtmarkssatsning och satsat över 1 miljard på att restaurera och anlägga nya våtmarker, som både gynnar biologisk mångfald och är bra för klimatet genom att lagra in mängder med växthusgaser.
 • Skyddat Ojnareskogen på Gotland.
 • Satsat på tusentals gröna jobb för att sköta värdefull natur, restaurera ängar och betesmarker, och göra det lättare för människor att besöka skyddad natur genom röjning och underhåll av vandringsleder.
 • Lagstiftat mot spridning av invasiva arter.
 • Höjt stödet till lantbrukare som hävdar gamla artrika gräsmarker såsom slåtterängar och naturbetesmarker,

Skola och utbildning

 • Infört ett rejält bidrag till kommunerna för att skolan ska bli mer jämlik över hela landet. Jämlikhetsbidraget omfattar över sex miljarder kronor varje år och är utformat så att alla får mer – men de kommuner och skolor som har det tuffast får mest. Pengarna ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.
 • Höjt lönen för lärare. Sedan vi tillträdde i regering 2014 och fram till att vi lämnade, ökade snittlönen för en grundskollärare ökat med 23 procent.
 • Stärkt rätten för elever att få rätt stöd i rätt tid. Genom läsa-skriva-räkna-garantin har elever nu en förstärkt rätt att få de stödinsatser de har behov av redan tidigt i sin skolgång. På så sätt ges alla elever en ökad möjlighet att nå kunskapskraven.
 • Tillfört fler utbildningsplatser på lärarutbildningarna och stärkt fortbildningen för rektorer
  Kraftsamlat för läsningen:
  – höstlovet har blivit läslov och bemanningen av skolbiblioteken förstärkts
  – en utredning om skolbibliotek och läromedel har tillsatts
  – investeringar i folkbiblioteken har gjorts för att låta litteraturen komma närmare människor
  – instiftat ett läsråd som ska fortsätta att driva och samordna det läsfrämjande arbetet
 • Sett till att fler som arbetar i skola och förskola ska få möjlighet att utbilda sig för att få behörighet.
 • Ställt nya krav på lärarutbildningarna för att ge blivande lärare ökad kompetens om neuropsykiatriska funktionsvariationer samt sex och samlevnad.
 • Skapat bättre möjligheter till kompetensutveckling för lärare.
 • Minskat antalet nationella prov så att eleverna ska få tid till kunskap som inte bara är till för att mätas och skapa stress.
 • Varit drivande i att ändra så att ämnet “sex och samlevnad” nu blir “sexualitet, samtycke och relationer”. I det nya ämnet får frågor om hedersvåld, pornografi, normer och relationer större utrymme än idag.
 • Lagt en proposition om att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan som riksdagen antagit.

Trafik

 • Klimatskatt på flyg infördes 2018.
 • Den som köper en elbil får nu 70 000 kronor i bonus, samtidigt som det har blivit dyrare att köpa tunga, törstiga bensin- och dieselbilar.
 • Ladda-hemma-stöd för att göra det enklare och billigare för dig som vill kunna ladda din elbil hemma.
 • Bränsleleverantörer har nu krav på sig att blanda in en ökande andel förnybart i pumparna – du får mer biodrivmedel i tanken när du tankar som vanligt på macken.
 • Järnvägsunderhållet har ökat.
 • Nattåg till och från norra Sverige har räddats från nedläggning.
 • Nattågstrafik mellan Stockholm-Hamburg startar 1 augusti 2022, tack vara vårt uppdrag till
 • Trafikverket. Vi har förändrat reseavdrag till fördel för minskade utsläpp och landsbygdsbor snarare än SUV-ägare i stan.
 • Sverige har en nationell strategi för mer cykling.
 • En miljard per år i statlig medfinansiering till kommunala och regionala satsningar på kollektivtrafik och cykelinfrastruktur.

Utrikespolitik

 • Vi har tagit en ledarroll i den internationella klimatpolitiken, bl.a genom Parisavtalet.
 • Vi har växlat upp arbetet för att alla politikområden ska styra mot en globalt hållbar utveckling.
 • Stöd till fattiga länders klimatarbete och energiomställning är säkrat.
 • Sverige har med en miljöpartistisk biståndsminister blivit den största givaren till FN:s arbete med jämställdhet och kvinnor och flickors rättigheter.
 • Sverige är en förkämpe för aborträtten och sexuella- och reproduktiva rättigheter.
 • Vi har mer än tredubblat satsningar på att stödja utvecklingsländers klimatomställning och klimatanpassning.
 • Sverige har bidragit med åtta miljarder kronor till Gröna klimatfonden.
 • Stödet till länder som drabbas hårdast av klimatförändringar har ökat.
 • Vi har drivit på för att EU ska ta en tydlig ledarroll i det internationella klimatarbetet.
 • Miljöpartiets förslag, i EU kallat ”The Swedish Proposal”, har inneburit en kraftfull reform av
 • EU:s handel med utsläppsrätter som uppskattas ge utsläppsminskningar inom EU motsvarande Sveriges årliga utsläpp gånger 50.
 • Vi har satt tydliga mål för att bryta ojämställda strukturer i världen och för att resurser går till kvinnors egna prioriteringar.

Vapenexport

 • Miljöpartiet har drivit igenom skärpta regler för vapenexporten, bland annat genom införandet av ett demokratikriterium som innebär att vapen inte ska exporteras till icke-demokratier.

Vattenkraft

 • Miljöpartiet har varit pådrivande i att lägga fram lagstiftning om att miljöanpassa vattenkraften.

Äldre

 • Sänkt skatt för pensionärer och förbättrat bostadstillägget.
 • Sett till att både kommuner och regioner har fått mycket extra pengar som både indirekt och direkt är avsedda för omsorg och vård av äldre.

Snart är det val i Sverige

Söndag 11 september är det val, men redan nu kan du förtidsrösta. Vill du vill veta mer om vad Miljöpartiet går till val på, läs vårt valmanifest. 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter