Modernisera skolan

Modernisera skolan

Det finns inget som hindrar att en kommun har högre ambitioner än de som uttalas i läroplan.

Vi gröna har en hög ambitionsnivå

Det finns inget som hindrar att en kommun har högre ambitioner än de som uttalas i läroplan.

Miljöpartiet värnar inte bara om miljön, utan i lika hög grad om oss människor. Därför är ökat välbefinnande ett självklart mål för vår skola.

Miljöpartiet har sin bas i solidaritet med miljön och kommande generationer. Därför är det en självklarhet att vi vill satsa på området ”ansvarighet” (se i vårt förslag till skolplan om begreppet ansvarighet). Det är det absolut viktigaste området att satsa på! Det är bara däri som vi har hopp för miljön och socialt goda förhållanden i framtiden.

Att veta skillnaden på ansvar och skyldighet är A och O i fostrandet till ansvariga individer.

Ansvarighet är en kompetens. Som all annan kompetens går den att öva och förstärka. Det ligger i vårt ansvar att ge uppväxande generationer så hög kompetens på detta område som vi är kapabla att ge dem. Och att ständigt öka vår kapacitet till det.

Kommunen har ett stort ansvar för kommande generationers välmående. Därför kan vi inte avstå från att satsa på att få en bra skola och förskola.

Med hälsa avser vi inte enbart fysisk hälsa, utan minst lika mycket psykisk hälsa och totalt välmående.
Därför handlar skolans ansvar för barnens hälsa inte enbart om en god elevhälsa utan främst om varje barns delaktighet i sin närmaste miljö.

3 målområden vi gröna prioriterar

Ansvarighetsjälv:Området omfattar ansvarigheten för sin hälsa och sin fortsatta kompetensutveckling.socialt:Det handlar om förmåga att se sin möjlighet till ansvariga handlingar i stort och smått; Att se att de vardagliga handlingarna har lokala och globala konsekvenser.miljö:Vi har inte bara ansvar gentemot människor, utan hela ekosystemet.VälbefinnandeSkolans mål vad gäller elevernas hälsa handlar inte enbart om vad eleverna lär sig i vissa ämnen (som tex Idrott och Hälsa), utan om hur de faktiskt mår.

Vi vill se välmående, välintegrerade elever. De har harmoni med sig själva och sin situation.

KompetensNär vi pratar om kompetens så menar vi mer än kunskap. Kompetent är man när man kan använda sin kunskap konstruktivt, flexibelt och kreativt.

Skolplanens mål måste vara på kommunnivå. Det vill säga fokusera på kommunens arbete snarare än på elevernas prestationer. Eftersom kommunens arbete handlar om att ge skolorna förutsättningar så måste också målen i skolplanen handla om det.

Förutsättningar

För att ha chans att nå de här ambitiösa målen krävs att kommunen gör en rejäl upprioritering av skola och förskola.

Ekonomi

Vi tror inte att allt blir bättre bara för att man har mer i pengapåsen. Däremot så inser vi att åtgärder kostar. Högre ambitionsnivå kräver en utökad budget. Verksamhetsansvariga för skolan ska inte behöva välja om de ska följa skollag eller kommunallag.

Personal

För att nå målen behöver vi ett tillskott av personal. Det måste finnas tillräckligt med personal för att hinna se och möta eleverna som individer – på alla nivåer. Elevgrupperna behöver vara tillräckligt små för att personalen ska kunna arbeta aktivt med grupputveckling.

Vi behöver locka till oss ny personal med god kompetens. Det kan behövas en höjd lönenivå.

Kompetens

Självklart behövs en ständigt höjd kompetens i personalstyrkan. För det behövs det ekonomiskt och tidsmässigt utrymme för kompetensutveckling. Varje skola behöver bli en lärande organisation.

Organisation mm

För att få till en lärande organisation krävs att medarbetarna ges ansvar. Med det menar vi först och främst frihet. En organisation som syftar till lärande bör naturligtvis själv vara lärande.

Kommunens skolstruktur

Det här är ett område som överlappar mellan skolpolitik och landsbygdspolitik. Vi gröna vill självklart att lansdbygden ska vara levande! Skolan är ett viktigt inslag i en levande landsbygd. Men vi får inte ge avkall på skolans kvalitet. Och vi tror inte heller att en skola med lägre kvalitet än den i närliggande stad är gynnsam för landsbygden. För att kunna garantera jämn kvalitet i våra skolor behöver de en viss storlek. Små skolor kan vara bra, men barnen är väldigt utlämnade åt ett fåtal lärare. I en större skola med möjlighet att arbeta i lärarlag finns också större möjligheter för barnen. Mångfald är bra också i lärarutbud. Men vi kanske inte behöver bussa barnen! Man kan tänka sig andra lösningar. Alla behöver inte gå i skolan samtidigt. Kan vi ha ambulerande lärarlag? Kan vi ha intensivstudier? Vi kanske skulle ha ett stort kreativt rådslag om hur vi ska kunna ge kvalitativt hög utbildning till alla våra barn – även de på landsbygden. Folk ska kunna bo var de vill utan att behöva göra avkall på kvaliten på skolan för sina barn eller skjutsa dem orimligt långt!

Nyheter på Modernisera skolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter