Natur Miljö och Klimat

Natur Miljö och Klimat

Borgholms kommun ligger i ett av Sveriges mest natursköna och artrika landskap. Här har vi alla möjligheter att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle med hög livskvalitet, där utveckling inte är liktydigt med kortsiktig ekonomisk tillväxt, som sker till priset av förlorade naturvärden.
Ölands fantastiska naturmiljöer ska bevaras, utvecklas och lyftas fram. Vi vill se kraftfulla satsningar på ekologiskt jordbruk och ekoturism som går hand i hand med ett hållbart nyttjande av landskapet.

Vatten är grunden för allt liv. På Öland är tillgången på grundvatten begränsad och kvalitén har försämrats. Våra kustvatten är i dåligt skick på grund av övergödning. Därför vill vi ta krafttag för att tillståndet för våra vattenförekomster ska förbättras.

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför behövs ytterligare satsningar på cykelvägar, också för den bofasta befolkningen, och utökad kollektivtrafik. Borgholms kommun har sedan länge en målsättning om en bättre avfallshantering där matavfallet sorteras ut. Nu måste det bli verklighet!

På solens och vindarnas ö har vi särskilt goda förutsättningar för ännu mer av lokalt producerad, förnyelsebar energi i form av vind-, våg- och solkraft samt biogas. Borgholms kommun ska föregå med gott exempel och ta på sig ledartröjan för fler satsningar på energieffektiv och förnybar energiteknik.

Vi vill

  • Stoppa provborrningar för gasutvinning i den öländska berggrunden.
  • Göra en handlingsplan för miljö och hållbar utveckling för Borgholms kommun.
  • Lyfta fram skyddsvärda naturområden och satsa på natur & kulturturism.
  • Gynna ekologisk och lokalproducerad mat i all kommunal upphandling.
  • Kvalitetssäkra dricksvattnet och stoppa all spridning av bekämpningsmedel i våra vattenskyddsområden.
  • Förändra den kommunala taxan så att god vattenhushållning uppmuntras.
  • Fortsätta satsningen på våtmarksrestaurering över hela kommunen och andra åtgärder i landskapet som minskar näringsläckaget till Östersjön och skapar förutsättningar för fisklek och ett rikt fågelliv.
  • Ge BEAB i uppdrag att ta initiativ till biogasproduktion i samverkan med näringslivet.
  • Informera om och ställa krav på energieffektiva nya hus för både kommunen och privata byggherrar.

Vårat valmanifest hittar du här.

Nyheter på Natur Miljö och Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter