Stadgar för det Europeiska 
gröna partiet

Grundläggande principer för det Europeiska Gröna Partiet. Antaget vid EGP: s andra kongress – Genève, 13-14 oktober 2006

De europeiska Gröna står för en hållbar utveckling av mänskligheten på jorden, för en utvecklingsväg som respekterar de mänskliga rättigheterna och som bygger på värden som miljöansvar, rättvisa, mångfald och icke-våld.

Gröna politiska rörelser uppstod i Europa under sjuttiotalets energikriser, i en tid då kalla kriget splittrade kontinenten. Vid den tiden stod det klart att det ekonomiska utvecklingsmönstret inte var hållbart och utsatte jorden och dess invånare för allvarlig fara, i såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt hänseende. De då befintliga politiska partierna kunde inte möta denna utmaning.

Vårt ursprung står att finna i många sociala rörelser: miljöaktivister och kärnkraftsmotståndare som oroades över de allt större skadorna på vår planet; fredsaktivister som förespråkade icke-våld och som förde fram alternativa konfliktlösningsmetoder; feminister som kämpade för verklig jämställdhet mellan kvinnor och män; frihets- och människorättsaktivister som kämpade mot diktatoriska och auktoritära regimer; solidaritetsrörelser som ville få ett slut på kolonialismen och skapa mer ekonomiskt jämbördiga förhållanden mellan Nord och Syd; samt aktivister som kämpade mot fattigdom och för social rättvisa i våra egna samhällen.

Från detta ursprung har de europeiska Gröna kommit samman för att bilda en egen politisk familj. Vi står för ett fritt, demokratiskt och socialt Europa i en fredlig, rättvis och miljömässigt hållbar värld. Vi försvarar värden som rättvisa, mänskliga och medborgerliga rättigheter, solidaritet, hållbarhet samt varje individs rätt att utan fruktan leva sitt eget liv.

Från allra första början har de Gröna förespråkat globalt tänkande och lokalt handlande. För att utveckla samarbetet på europeisk nivå bildades ett samordningsorgan 1984. Detta omvandlades 1993 till Europeiska Gröna Federationen. Med betoning på målet om ett djupare samarbete omvandlades federationen igen 2004 till Europeiska Gröna Partiet. Det Europeiska Gröna Partiet är en del av en växande global Grön rörelse.

De grundläggande principer som utgör ramen för den politiska verksamheten hos Europeiska Gröna Partiets medlemspartier kan definieras såsom följer:

Grundläggandeprinciper