Mera cykel och färre bilar i Enköpings innerstad

Lyssna

Nu har vi varit duktiga i Kommunfullmäktige (igen!). I måndags tog vi beslut om en ny Trafikstrategi samt en Parkerings- strategi där det finns mycket gott att läsa.

Om de dessutom kommer att genomföras så blir det riktigt bra för
innevånarna i staden vad gäller avgaser, buller, framkomlighet,
bättre trygghet för gång- och cykeltrafikanter, bra parkerings-
möjligheter för bilburna landsortsbor när de är i staden, närhet
till kollektivtrafik och mycket mer.

Här är fem exempel från innehållet:

1. Trafikstrategins fokus är att öka det hållbara resandet med gång,
   cykel och kollektivtrafik för att minska resandet med bil.
   Därför prioriteras trafikslagen i ordningen:
     1) gång
     2) cykel
     3) kollektivtrafik
     4) nyttotrafik
     5) biltrafik.
   Det handlar även om att arbeta med beteendeförändringar, så kallade
   Mobility management-åtgärder för att lyfta och underlätta valet att
   resa hållbart.

2. Tillgängligheten i cykelvägnätet är bristande och en sammanhängande
   struktur för cykelvägnätet saknas. Stadens storlek ger potential till
   cykelnärhet, som kan nyttjas på ett bättre sätt än vad som görs idag.

3. Biltrafiken tar för stor plats i centrum. Gatornas utformning ger
   bilarna onödigt stor yta och uppmuntrar till höga hastigheter.
   På och runt torget finns en önskan om att minska antalet bilar och
   ytan de tar upp i det offentliga rummet.

4. Trafiken ska utvecklas på ett sätt som bidrar till minskade utsläpp
   av föroreningar, hälsovådliga partiklar och växthusgaser.

5. Nya parkeringsplatser och parkeringsanläggningar i centrums utkant
   ska avlasta och i viss mån ersätta parkeringsplatser i rutnätsstaden.
 
Nu hoppas jag bara att den genomförandeplan som Tekniska Nämnden
ska ta fram i början av 2018 verkligen blir en plan för vår livstid.
Att målbilden gäller för de absolut närmaste åren, för det är nu som
vi fortfarande har en chans att utveckla vår centrala stad till en
trivsam och hållbar mötes- och handelsplats.

Hoppas också att Kommundirektören hittar några kreativa handläggare
för att utveckla framförallt innerstadsbornas resvanor mot mer gående,
cykel och kollektivtrafik.

Ett mycket gediget förslag och beslut till ny Trafikstrategi!
Kenta Hällbom, Miljöpartiet Enköping

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: