Bostäder för allas behov

Bostäder för allas behov

Miljöpartiet vill bygga bostäder för alla människor, vi vill skapa en större valfrihet och förbättra möjligheter att bo kvar i samma område.
Ett problem vi ser på många platser i landet är att bostadsområden ofta saknar den variation i bebyggelsetrukturen som krävs för att få en blandad befolkning i området. En del i detta är att bostäder ska kunna ha olika upplåtelseformer. En del vill äga sin bostad, andra vill hyra. Det har under några år varit en stark slagsida mot att bygga bostadsrätter medan efterfrågan på hyresrätter inte har tillgodosetts. En blandning av upplåtelseformer inom ett område kan minska segregationen om det görs på rätt sätt. Vi vill också titta närmre på möjligheten att prova en i Sverige ganska ovanlig form med andelägarlägenheter insprängda i hyreshus, något som prövas i andra kommuner. Detta som ett led i att skapa större valfrihet och att förbättra möjlighet till kvarboende som är viktigt för ett områdes stabilitet.

Flexibla boendelösningar kommer sannolikt att efterfrågas alltmer. Bland arkitekter finns ett begrepp "elastiska hus" som innebär att det byggs för visst samutnyttjande av ytor och med möjlighet till gemenskap och tryggomvårdnad på plats. 

Nyheter på Bostäder för allas behov

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter