Cykling

Cykling

I vårt framtida Huddinge går och cyklar vi mer – för hälsan och för att det är enkelt när planeringen inriktas på detta.
Miljöpartiet i Huddinge vill:

  • ha trafiksäkra passager över vägen vid Glömsta för cyklister och gående, särskilt intill hållplatslägen
  • bilfria zoner vid skolor
  • fler och bredare cykelbanor och stråk, samt förbättrat innehåll av dem
  • cykelvägar skilda från både biltrafik och fotgängare
  • fler cykelparkeringar för att göra det lättare att kombinera cyklande med andra trafikslag så som kollektivtrafiken.

Genom att vi går och cyklar mer förbättras folkhälsan och detta kan kompletteras med utegym och andra aktiviteter som främjar fysisk rörelse. Miljöpartiet prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik – det är klimatsmart och hållbart. Infrastrukturen för cykel och kollektivtrafik måste förbättras och bli mer attraktiv.

 

Cykelvägar

Miljöpartiet vill göra det enklare och tryggare att cykla, genom bättre belysning, säkrare överfarter och bilfria zoner skulle fler människor vara tryggare nog att välja cykeln framför bilen. 

Cykelvägar

 

Gå och cykla för klimatet

Vi anser att infrastrukturen för cykel måste förbättras och bli mer attraktiv. Huddinges utemiljö ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. Alla kan inte gå eller cykla längre sträckor och därför vill vi att gångstråken i Huddinge ska rustas med fler sittplatser.

cykelinfrastrukturen

Nyheter på Cykling

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter