Föreningsliv

Föreningsliv

Vår fria tid ger oss möjlighet att ta vara på livet och göra sådant vi tycker om. I Huddinge finns ett aktivit föreningsliv som engagerar många människor. Detta är en mycket viktig del i det demokratiska samhälletsfunktion. Föreningslivet är en del i en sektor som fungerar som ett tredje ben i samhället vid sidan om samhällsinstitutioner och företag. 

Idag finns föreningsbidrag till ideella föreningar i olika former. Det är viktigt att stödet kommer fler medborgare till del och att resurserna fördelas på ett så demokratiskt och jämställt sätt som möjligt. Kommunen behöver stödja och samverka med föreningslivet och även stötta föreningarna i att kunna samverka med varandra för bättre utnyttjande av lokaler och andra resurser. 

Miljöpartiet vill studera olika varianter av Föreningarnas Hus där föreningar kan samarbeta och samutnyttja lokaler och andra resurser. Vi tror att föreningslivet skulle kunna ha myket att vinna på samverkan och vi vill gärna medverka i att skapa sådana samverkansmöjligheter. 

Att röra sig i naturen är en viktig fritidsaktivitet för många, både som promenader för enskilda och som verksamheter inom ett flertal olika föreningar. Miljöpartiet ser färna fler utomhusbadplatser i Huddinge, gärna som bostadsnära naturbadplatser som inte kräver dyra anläggningskostnader. 

Idrottsrörelsen är den största delen i föreningslivet. Idrottsföreningar som breddar sin verksamhet och aktiverar barn och ungdomar även utanför den "ordinarie" verksamheten ska uppmuntras. Flickor och pojkar måste ha samma möjlighet att idrotta och få lika stor del av de kommunala resurserna när det gäller träningstider och bidrag. Flickors och pojkars fritidsintressen måste ges samma utrymme och ekonomiska stöd För flickor är exempelvis ridsporten en stor verksamhet som bör likställas med pojkars stora verksamheter. Vi vill underlätta för personer med olika funktionsvariationer att idrotta, motionera och leka. Ungdomar bör få ökad möjlighet att påverka utformningen av mötesplatser och aktiviteter. Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta i sport-, frilufts- och andra aktiviteter under skolloven oavsett föräldrars inkomst. 

Särskilt barn och unga efterfrågar fritidsaktiviteter nära hemmet. Men det ska också finnas möjlighet att nå fritidsaktiviteter, så som idrottshallar, utan bil. Närhet till kollektivtrafik blir då viktigt när idrottshallar och andra större anläggningar planeras. Vi vill gärna ta vara på de ideella krafterna i föreningslivet och gynna breddidrott för folkhälsan. Enkla motionsredskap kan också placeras ut i parker och spontanidrottsplatser anläggas. 

Nyheter på Föreningsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter