Förtätning av bostadsområden

Förtätning av bostadsområden

När förtätning sker och nya områden byggs vill vi se fler attraktiva bostadsområden med mer grönstrukturer.
När nya bostadsområden byggs och gamla områden förtätas måste det finnas en tydlig långsiktig plan tidigt i processen. Vi ser ofta exempel på motsatsen redan idag och resultatet blir då ett lappverk som varken är estetiskt tilltalande eller funktionellt. God arkitektur, grönstrukturer i bebyggelsen, tillvaratagna ekosystemtjänster och genomtänkta detaljplaner ger en ram för seriösa byggföretag att verka inom. 

I Huddinges många villaområden sker idag en förtätning som i många fall känns oplanerad och upplevs föfula miljöer. De detaljplaner som finns för olika områden behöver aktualiseras så att förtätningsområden i kollektivtrafiknära lägen tydligt pekas ut och andra områden fredas från byggbolagens kreativa kringgående av kommunens planbestämmelser. En god planering av bebyggelsetrukturer är nödvändig för att den kommunala servicen i form av exempelvis förskolor och skolor ska hinna färdigställas i tid. 

Nyheter på Förtätning av bostadsområden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter