Skolan för elever i behov av särskilt stöd

Skolan för elever i behov av särskilt stöd

Vi vill se mindre klasser så att alla barn blir sedda och kan få det stöd de behöver. Om lärare får avlastning i sitt pappersarbete kan eleverna få mer tid med sina lärare.
Idag är 30 elever per klass norm i Huddinge. Vi menar att detta är för stora grupper, speciellt för yngre barn och för barn som har behov av särskilt stöd. Lärare måste ges förutsättningar att kunna se, möta och ha tid för varje barns lärande och utveckling. Barn med svårigheter i kamratrelationer eller inlärning måste omedelbart ges det stöd de behöver. Ofta upptäcks svårigheter redan i förskolan och ju tidigare stödinsatser sätts in desto bättre blir resultatet. Rätt utformade tidiga insatser minskar risken att barnet hamnar i tidiga misslyckanden. Stödinsatser ska utformas ufrån varje barns behov oavsett om barnet har en diagnos eller inte. Vi ser att det idag finns brister i detta stöd till skolan, något som skapar oro och sliter på såväl barn som pedagoger. Större klasser skapar också fler som faller utanför ramen. Barn som misslyckas ger lätt upp och upplevs ofta som störande. Många lärare vittnar om att detta är den kanske främst orsaken till bristande arbetsro i klassrumen och till att lärare ofta känner sig otillräckliga. Läsförståelsen ska ha hög prioritet i förskoleklass och årskurs 1 och regeringen har avsatt särskilda medel för att sstödja detta. Tidiga och otillräckliga insatser för barn som visar svårigheter kan förebygga framtida svårigheter. 

Nyheter på Skolan för elever i behov av särskilt stöd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter