Gymnasieskolan

Gymnasieskolan

De viktiga yrkesprogrammen ska ge behörighet till högskoleutbildning men med möjlighet att välja bort vissa teoretiska kurser. Alla gymnasieskolor ska granskas i kommunens uppföljning och inte bara de kommunala skolorna.
Huddinges gymnasieelever har ett stort utbud i den gemensamma gymnsieregionen i Storstockholm. För närvarande studerar mer än 50 procent av Huddinges gymnasieungdomar i andra gymnasieskolor än kommunens egna. Samtidigt får många ungdomar från andra kommuner i Huddinges gymnasieskolor. 

Vi menar att det skulle behövas en tydligare regional samordning av gymnasieskolan för att uppnå en bra struktur och samordning av kursutbud och goda valmöjligheter för alla. Vi vill också betona att kommunen har ansvar får alla Huddinges gymnasieungdomar. I kommunens uppföljning av olika typer av resultat ska inte enbart de kommunala gymnasieskolorna granskas.

Vi vill att Huddinges gymnasieskolor ska utmärkas av en hög lärarkompetens och bra lärmöjligheter. En ny gymnasieskola ska planeras i anslutning till högskoleklustret i Flemingsberg. Detta ger en bra möjlighet att utveckla olika former av samverkan mellan Huddinges gymnasieskolor och högskolorna. Det kan handla om samutnyttjande av lokaler, fortbildningsinsatser eller att nyttja varandras kompetenser. Ett annat motiv kan vara att motverka den sociala snedrekryteringen till högskolan. 

I läroplanen och i Huddinges styrdokument sägs att elever ska ha ett växande inflytande över sin skolsituation med stigande ålder. I mätningar av elevers uppfattning framkommer alltid en motsat trend. En del elever i gymnasieskolan är myndiga och de måste ges ett tydligt bestämmande över det som rör deras arbetsplats. 

Gymnasieskolornas marknadsföringska vara saklig och de ska enbart konkurrera med utbildning av god kvalitet. Det är viktigt att grundskolan har en bra studievägledning så att elever hamnar på ett bra program där de trivs och har möjlighet att klara studierna. Miljöpartiet verkar för att även yrkesprogram ska ge behörighet tll högskoleutbildning enligt normal timplan, men med möjlighet att välja bort vissa teoretiska kurser. Idag gäller det omvända att elever måste välja till sina kurser. Idag väljer månda elever teoretiska program för att inte tappa möjligheten att i framtiden kanske söka in på högskolan. Samtidigt råder det brist på många yrkeskategorier som utbildas från yrkesprogrammen. 

Huddinge kommun bör erbjuda sommarjobb med riktiga arbetsuppgifter till gymnasieelever. Arbetslivserfarenhet innebär att lära sig var ett arbete innebär och riktiga sommarjobb får också ett större värde att referera till ungdomars CV. Vi vill också se fler feriepraktikplatser skapas i samverkan med både föreningsliv och näringsliv i kommunen. Kommunen bör ställa krav på att erbjuda praktikplatser för byggelever gentemot företag som bygger i kommunen. 

Nyheter på Gymnasieskolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter