Skolans miljö

Skolans miljö

För att kunna minska på studiestressen vill vi se ett stärkt elevhälsoteam. Skolor bör ta fram en handlingsplan på hur de ska minska den negativa studiestressen som främst drabbar flickor.
Elevhälsoteam med tillräckliga resurser ska finnas tillgängliga för alla elever som behöver stöd. Särsklt den ökande psykiska ohälsan bland ungdomar är oroande stor och samhället måste möta detta dels genom satsningar på elevhälsan inom skolan och dels genom satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin inom landstinget. Genom mindre grupper, fler pedagogeroch bra stödjande strukturer kan alla barn bli sedda och få det stöd de behöver. Detta kan skapa en god arbetsmiljö för alla barn och ungdomar. Stress är också ett ökande problem, särskilt hos flickor. Skolor för de äldre barnen bör ta fram en handlingsplan för att minska negativ studiestress. Barn och ungas trivsel och trygghet är centralt för lärandet. Elever ska också ha ett ökat inflytande med stigande ålder. Alla elever ska uppleva att de har inflytande över sin vardag. 

Huddinges skolor uppvisar i de flesta fall goda studieresultat. För att behålla, förbättra och i vissa fall kraftigt lyfta studieresultaten behövs duktiga engagerade och välutbildade lärare. Skolor med studiero och möjlighet att ge alla eleverna det stöd de behöver är också en förutsättning för framgång. Vi ser idag att skillnader mellan könen ökar inom skolan. Pojkars generellt sämre studieresultat måste uppmärksammas och trenden vändas. Problemen med studiestress som främst flickor upplever måste också uppmärksammas och motverkas. 

Kommunen ska ha ett starkt riktat stöd till skolor med större utmaningar så att alla skolor motsvarar elevers och föräldrars förväntningar på en välfungerande skola. Det handlar om skolor där elevers resultat idag är låga där det kan krävas insatser med förstärkt  personaltäthet som kan göra insatser exempelvis för nyanlända elevers lärande, att stärka elevhälsan, läxhjälp, satsningar på tidig läsinlärning och skolbibliotek.

Nyheter på Skolans miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter