Avsiktsförklaring för ett rödgrönt styre i Kristinehamn (2014-2018)

Avsiktsförklaring för ett rödgrönt styre i Kristinehamn (2014-2018)

I detta dokument presenterar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sin gemensamma politik för Kristinehamn under mandatperioden 2014-2018.

 Målsättningen för våra olika politiska förslag:

 • En solidarisk politik för ökad jämställdhet, mångfald och social rättvisa
 • Ett hållbart Kristinehamn gällande natur, miljö och klimat
 • En sund och hållbar ekonomi

SÅ STYR VI KOMMUNEN

– Med mätbara mål
– Genom ekonomiska bokslut och våra särskilda barn- och miljöbokslut ser och följer vi om målen uppnåtts.

Demokrati, mångfald, jämställdhet, jämlikhet och miljö- och hållbarhetsperspektiv ska beaktas i all kommunal verksamhet. CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Vår kommun har undertecknat denna deklaration. Särskilt stöd ska kunna erbjudas de föreningar som aktivt jobbar för jämställdhet och mångfald. Medarbetare och politiker ska kontinuerligt kompetensutvecklas i dessa frågor.

Ingen ska diskrimineras i kommunens verksamheter utifrån följande diskrimineringsgrunder som:
– kön
– ålder
– etnicitet
– funktionsnedsättning
– sexuell identitet och läggning
– könsöverskridande identitet eller uttryck
– religion eller annan trosuppfattning
Ingen ska heller diskrimineras p.g.a. sin socioekonomiska ställning.

Kommunen ska präglas av långsiktigt miljö- och rättvisetänkande i enlighet med FN- och Fairtrade-målen.

Vi ska även se över och utveckla kommunens krisberedskap

Vi vill:

 • utveckla former för medborgardialog, särskilt gällande barns och ungas inflytande, och inrätta ett medborgarkontor för ökad kommunal service
 • öka brukarinflytandet för de människor som finns i kommunens olika välfärdsverksamheter som t. ex förskola, skola och äldreomsorg

MILJÖ

Vi vill:

 • främja miljövänligt byggande genom information och rådgivning vid bygglovsansökan, som t. ex energi- och klimatrådgivning.
 • utreda behovet av en kommunekolog
 • anlägga våtmarker för att bl.a. rena dagvattnet
 • att kommunen ska välja giftfria material vid nybyggnation och renovering
 • succesivt byta ut till giftfria och ofarliga material i kommunens olika verksamheter

Samt minska utsläppen av koldioxid från personbilar genom att:

 • öka andelen miljöbilar i kommunen
 • utreda avgiftsfri kollektivtrafik (som även ska omfatta våra skolor)
 • bygga ut cykelvägnät och se till att cykelvägarna är sammanhängande. Trygga skolvägar för barnen ska prioriteras
 • tillgängliggöra laddstation för el och möjliggöra anläggning för att tanka biogas i kommunen

KULTUR och TURISM

Vi vill:

 • att kultur, turism och besöksnäring samordnas inom kommunen
 • inrätta ett Kultur- och föreningscentrum (Allaktivitetshus)
 • möjliggöra ett utvecklande av musikskolan till kulturskola
 • utveckla kvarteret Vågen som kulturkvarter
 • anlägga ett kommunmuseum där historiska föremål kan bevaras och visas
 • arbeta för att kunna visa Kristinehamns Konstmuseums egen samling året om.

INFRASTRUKTUR OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Vi vill:

 • verka för goda förutsättningar för sjöfart på Vänern så att användningen av vår multimodala hamn ökar
 • värna fortsatt goda möjligheter för pendling till och från Kristinehamn
 • tillgängliggöra kollektivtrafiken vad gäller tider och priser
 • förbättra kommunens infrastruktur.

SKOLA

Vi vill:

 • verka för en skola präglad av jämlikhet
 • att alla barn ska nå förskolans, grundskolans och gymnasiets mål
 • att barngrupperna i förskolan och på fritidshemmen minskas
 • säkerställa att barn med särskilda behov tidigt får det stöd de behöver
 • bygga nya förskolor
 • stärka arbetet med flyktingbarns introduktion i barnomsorg och skola
 • öka antalet platser på vuxenutbildningar för att ge en ökad anställningsbarhet
 • säkerställa en jämställd skola för alla elever bl.a. genom kontinuerlig fortbildning av personal
 • utöka elevhälsan
 • tillskapa fler feriejobb för ungdomar
 • att körkortsundervisning införs på gymnasiet

VÄLFÄRD

Vi vill:

 • minska arbetslösheten
 • investera i välfärden för att bättre kunna tillgodose behov och arbeta förebyggande
 • öka föreningsstödet
 • utveckla det förebyggande arbetet bl.a. genom att utveckla samverkan mellan olika verksamheter
 • skapa fler senior- och trygghetsboenden i samverkan med kommunala och privata fastighetsägare
 • tillgodose det ökade behovet av hyresrätter.
 • utveckla och erbjuda sysselsättning för att minska behovet av försörjningsstöd
 • fortsätta att utveckla arbetet mot våld i nära relationer

LIVSMEDEL

Vi vill:

 • att kommunen ska öka andelen ekologisk mat i sina verksamheter. Vårt mål är minst 30% under mandatperioden
 • öka andelen närproducerad mat i kommunens verksamheter
 • kommunen ska servera svenskt, om möjligt närproducerat kött
 • att sociala kriterier beaktas vid upphandling.

NÄRINGSLIV

Vi vill:

 • främja en näringslivspolitik som ger fler arbetstillfällen
 • om möjligt, främja det lokala näringslivet vid upphandling
 • förbättra service till lokala företag och de företag som vill etablera sig här
 • öka planberedskapen för att möjliggöra handel och industri.

KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Vi vill:

 • verka för en god arbetsmiljö där vi tar tillvara medarbetares kunskap och kompetens för att utveckla verksamheterna
 • slopa delade turer
 • se över poolturer för personal i vård och omsorg
 • prova arbetstidsförkortning på någon kommunal arbetsplats
 • att kommunen tillhandahåller arbetskläder (funktions- och profilkläder) för all personal där arbetsuppgiften så kräver det
 • att en jämställd löne- och rekryteringspolitik genomsyrar våra verksamheter
 • verka för rätt till heltid/önskad tjänstgöringsgrad för kommunanställda

LANDSBYGD

Vi vill:

 • främja landsbygden genom med ett strategiskt utvecklingsarbete
 • genom dialogmöten öka invånarnas delaktighet
 • öka bussarnas turtäthet på landsbygden
 • utöka den kommunala medborgarservicen på landsbygden
 • främja utbyggnad av fiber på landsbygden

Kristinehamn i november 2014
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna i Kristinehamn

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter