Gröna tak och väggar

Grön och levande stad

Grönska i stadsmiljön ger många värden. Gröna, växtbeklädda bullerskydd dämpar buller samtidigt som växtligheten i dem tar hand om dagvatten och ökar den biologiska mångfalden i staden eftersom fåglar, fjärilar och andra insekter trivs bland växterna. Gröna tak tar hand om och renar vatten. Gröna ytor mellan husen ger estetiska och rekreativa värden för boende och besökare. 

Tack vare överenskommelsen Miljöpartiet gjort med Alliansen ska verktygen ”Grönytefaktor” användas i alla stadsbyggnadsprojekt i Nacka. Grönytefaktor innebär att gröna värden garanteras i en byggd miljö – det är ett sätt att kvantifiera de många kvalitativa värden grönska och växtlighet ger oss människor.

Läs mer om grönytefaktor här

Vad vi planterar spelar roll för den biologiska mångfalden och de gröna mellanrummen och stråken blir ännu viktigare. Vi behöver tänka flöden, inte öar, och knyta ihop grönskan både för våra pollinatörer men också för att få ett grönt intryck. Mellan träden på stadsgatorna, på torg, hus och gårdar, i dikeskanter och rondeller. Vi måste skapa mer liv i staden med gröna tak, gröna bullerskydd och stadsodling samtidigt som vi bevarar unika naturområden och ökar andelen skyddad natur.

Därför vill vi se en rad åtgärder och nya arbetssätt för en levande stad:

  • Utveckla våra stadsgator med växtlighet för ett grönt intryck och med fokus på pollinatörer
  • Anlägg stadsängar, även i samarbete med privata fastighetsägare
  • Testa ett projekt med levande dikeskanter och rondeller
  • Starta ett projekt med ”stadsodling” där Nacka upplåter plats åt invånare som vill sköta gemensamma ytor
  • Nya modeller för finansiering av gröna värden i stadsbyggandet utvecklas

Nyheter på Gröna tak och väggar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter