Parkeringsnorm

Parkeringsnorm

Miljöpartiet vill att Nacka ska bli en mötesplats för människor, inte bilar

Det krävs en ny syn på parkeringsnorm och bilvägar när centrala Nacka ska förtätas. Den p-norm på 0,8 som kommunen fastställt är alldeles för hög för en stad och särskilt för den stadskärna i framkant som centrala Nacka har förutsättning att bli. Vi måste fråga oss vart alla dessa bilar ska ta vägen och om en modern stad verkligen ska ge bilen så mycket utrymme. Svaret bör i en långsiktigt hållbar stad rimligtvis vara att prioritet ligger på andra trafikantslag än bilen och p-normen bör vara ett uttryck härför. Stora satsningar på utbyggnad av gång- och cykelbanor och kollektivtrafik är nyckeln till minskat bilberoende. Mer utrymme till bilar leder oundvikligen till mer bilar och det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa problemen vi skapat med det gamla sättet att tänka. Miljöpartiet vill se en sänkning av p-normen på Västra Sicklaön till 0,4 (istället för dagens 0,8) med möjliget att ytterligare sänka den genom andra mobilitetsåtgärder såsom bilpool, busskort etc. Vi vill också införa flexibel p-norm i övriga delar av kommunen.

Miljöpartiet vill slopa kraven på att bygga parkeringsplatser vid alla bostäder och ar­betsplatser i centrala Nacka och istället införa en flexibel p-norm där man bedömer parkeringsbehovet från fall till fall. Vi vill ställa krav på byggherrarna att ordna med bilpooler. Vi vill också starta ett kommunalt parkeringsbolag för att bättre ta kontroll över parkeringssituationen. Kommunen ska också ha det övergripande ansvaret för upp- och utbyggnad av laddinfrastruktur för bussar, cyklar och bilar.Enligt den styrande majoritetens nya plan ska centrala Nacka växa med en SL buss (45 pers) i veckan fram till 2030. Man planerar för 15000 nya bostäder och 10000 nya arbetsplatser. Enligt plan vill man placera in drygt 16000* nya parkeringsplatser i centrala Nacka. Detta motsvarar 59 fullstora fotbollsplaner eller en 13 mil lång bilkö.  Miljöpartiet anser att detta är helt orimligt.

16000 nya parkeringsplatser kostar 3–8 miljarder kronor att bygga om man ska spränga in dem under de bostadshus som ska byggas. Det blir också ungefär en miljon kubikmeter berg extra som måste sprängas bort och krossas någonstans. Den p-norm som är antagen idag är inte i linje med en modern och hållbar stad och blir kostsam då p-platser måste sprängas ned i garage. Vi föreslår en halvering av dagens p-norm, vilket innebär en samhällsbesparing i mångmiljardklas­sen.

Miljöpartiet vill fokusera på människors rörelsebehov istället för bilarnas och omgående göra kraftfulla satsningar på Gång-, cykel– och kollektivtrafik. Detta avlastar även vägnätet så att de som måste använda bil får det lättare att ta sig fram.

*15000 bostäder x 0,85 och 10000 arbetsplatser x 0,4 = 16150 nya parkeringsplatser. 16150x25kvm (utrymme p-plats i garage) = 403750kvm delat med 6825kvm (fotbollsplan på 105x65m) = 59,16 alltså 59 fullstora elvamannafotbollsplaner i anslutning till de nya bostäderna och arbetsplatserna. Eller en tretton mil lång bilkö (8m per bil).

En miljon kubikmeter berg väger 2½ miljoner ton. En lastbil kan lasta 12 ton = 208333 lastbilar delat på 15 år blir 13888/år eller 53 lastbilar varje vardag (förutsatt att de lastas tungt)

Nyheter på Parkeringsnorm

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter