Trolldalen

Trolldalen

Trolldalen är ett skogsparti norr om Svindersvik som diskuterats flitigt i Nackapolitiken. Vi i Miljöpartiet har länge kämpat för att denna skog ska skyddas och som del av  överenskommelsen med Alliansen kommer ett sådant skydd utredas.

Historia

Området som i folkmun kallas Trolldalen är ett stadsnära exempel på gammal skog som behövs som grön lunga av flera anledningar. Den är viktig som spridningskorridor för olika arter, som luft- och vattenrenare, bullerdämpare, som utflyktsmål för barn och boende och som plats som erbjuder svalka i ett varmare klimat. Det kommer bli en än viktigare plats när det förtätas i området och fler flyttar hit och det är vårt ansvar att värna och vårda denna unika plats.

Miljöpartiet har från början föreslagit alternativa lägen för bostäder på redan exploaterad mark. Vi har också sedan 2016 föreslagit alternativa placeringar av bostäder för att bevara Trolldalen. Först blev vi av en del andra partier då kallade för populister, men sedan både togs våra idéer med i liggande förslag medan andra beslutade att utredas – detta är anledningen till att den planerade bebyggelsen nu ligger längs den existerande vägen och inte uppe på berget.

Olika värden ställs mot varandra.

Som del av överenskommelsen med Alliansen har Miljöpartiet gått med på att inte försöka stoppa den planerade bebyggelsen i detaljplanen Henriksdalsbacken som är del av den exploatering som planeras i Trolldalen.

Frågan om Trolldalen är ett bra exempel på hur olika värden ställs emot varandra i stadsplanering. I Trolldalen finns både natur- och rekreationsvärden som delvis kommer försvinna när området bebyggs. Å andra sidan är platsen centralt belägen nära kollektivtrafik vilket gör det möjligt för de som flyttar in att resa klimatsmart. Dessutom är planen att Henriksdalsbacken ska markanvisas med klimatprofil – vilket innebär att det som byggs ska hålla hög hållbarhetsstandard.

En bra helhet

Miljöpartiet är nöjda med den plan som nu finns för området. Skogen som utgör Trolldalen kommer finnas kvar – den planerade bebyggelsen upptar en bråkdel av den totala ytan vilket syns på bilden nedan. Som del av överenskommelsen med Alliansen ska planen längs Henriksdalsbacken genomföras – men i gengäld ska bebyggelsen längs den norra vägen pausas under mandatperioden och kommunens tjänstepersoner får i stället i uppdrag att utreda hur skogen kan ges skyddad status.


Den planerade bebyggelsen som Miljöpartiet gått med på har här ritats in och markerats i gult.

 


Som jämförelse visas här den bebyggelse som tidigare planerats. Alla hus längs Kvarnholmsvägen, alltså Trolldalens norra kant pausas som del av överenskommelsen. Notera också att byggnaderna längs Henriksdalsbacken tidigare var planerade att sträcka sig längre in i skogen.

Nyheter på Trolldalen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter