Trolldalen

Trolldalen

Trolldalen blir i princip områdets enda grönområde och definitivt den enda skogen, ett viktigt ställe för fritidsliv och närliggande förskolors och skolors pedagogiska verksamhet. Miljöpartiet har redan från början, 2016, föreslagit alternativa placeringar av bostäder för att bevara Trolldalen. Först blev vi av en del andra partier då kallade för populister, men sedan både togs våra idéer med i liggande förslag medan andra beslutade att utredas. Vi vill fortfarande se en mindre exploatering än den föreslagna och flytta ner bebyggelse till viken.


Ekosystemtjänster är det som naturen ger oss men som inte alltid kan mätas i direkta pengar. Det mäts istället i välbefinnande för människan som har tillgång till grönt och skog. Det mäts i skyddet av flora och fauna och i naturens förmåga att ta hand om och rena både luft och vatten. I en av kommunen framtagen rapport visade det sig oroande nog att ekosystemtjänsterna hotades och skulle minska när Nacka bygger mycket.

Istället för att skövla en skog så vill Miljöpartiet se ett ändrat strandskydd i området. Svindersviken är en väl skyddad vik och bostäderna kunde istället för på toppen av Trolldalen planeras i rent söderläge mot vattnet. Den gång- och cykelväg som idag löper längs viken skulle kunna kantas av bostäder och bli mer tillgänglig och trygg samtidigt som hela området fick nytt liv. De båtar, bryggor och äldre vackra brygghus som ligger intill vattnet skulle kunna restaureras och göras mer tillgängliga för allmänheten. Genom att bygga bort bullret från Värmdöleden kunde hela viken få nytt liv samtidigt som lugn och ro kunde få en mer framstående plats. Skogen på höjden med sina hundraåriga träd, våtmark, berghällar, växter och djur kunde istället för att försvinna göras mer tillgänglig för boende, skolelever och barn i hela området exempelvis via nya trappor och promenadstigar upp till området.

Miljöpartiet ser gärna att det byggs och förtätas men tycker samtidigt att om det finns rapporter som är framtagna för att värna och skydda vår närmiljö så kan dessa inte bara få stanna i teorin när vi planerar stad. Då får vi tänka om i placeringen av bostäder och undersöka alternativa möjligheter. I det här fallet vill vi att det byggs runt om skogen och inte mitt i den.

Nyheter på Trolldalen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter