Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

En gång- och cykelstrategi ska tas fram för att öka framkomligheten inom och mellan orter. Detta minskar klimatpåverkan samtidigt som det förbättrar folkhälsan. Vi ska ha cykelparkeringar som är väderskyddade där det går att säkert förvara sin cykel. Vi vill satsa på säkra och attraktiva gångvägar. Vi vill att strandpromenaden i Åre ska bli en riktig strandpromenad från Frönäset till Sotargränd i Duved.

Vi vill utveckla ett hyrcykelnätverk som ska finnas i varje tätort.

Prioritera Åreälvens Natura 2000-område genom projektet LIFE Alpine Waters. Åre kommun behöver arbeta fram en plan för uppföljning av markarbeten och exploatering så att ingen ökad sedimentering sker.

Åre kommun har ett stort ansvar som hållbar besöksnäringskommun. Vi behöver skapa möjlighet för alla, såväl invånare som besökare, till användandet av förnybara bränslen och eldrivna fordon. Det ska inte vara svårt att röra sig i fjällmiljö med fordon som drivs av el, gas eller andra hållbara alternativ. Vi vill vara en föregångare som hållbar glesbygdskommun.

Vi vill ha kommunala bilpooler i anslutning till Årehus hyreslägenheter som även kan nyttjas av andra medborgare och besökare.

Vi behöver fortsätta arbetet med att hantera kommunens matsvinn, utöka möjligheterna för kompostering och utsortering av matavfall. Vi ska uppmuntra till egenkompostering i hushåll som vill och kan odla för att ta tillvara den näring som matavfallet innehåller.

Vi ska erbjuda personer som bor i hyresrätt att förfoga över en odlingslott i den by där de bor.

Vi ska aktivt arbeta för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Kommunägd skog ska vara hyggesfri. Kemiska bekämpningsmedel ska inte användas på kommunalägd mark.

Vi ska fortsätta vårt arbete med en giftfri vardag, där förskola och skola ska prioriteras.

Vi vill bevara vår fjällmiljö och nyttja den hållbart. Vi ska aktivt arbeta med värdering av ekosystemtjänster vid samhällsplanering samt mark- och vattenanvändning. Naturens tjänster som försörjning med mat, rening av vatten, reglering av klimat mm är viktiga för invånarnas välbefinnande och välfärd. Likaså är vi beroende av en hållbar fjällmiljö för att bibehålla vår attraktivitet som besöksnäringskommun.

Vi vill ha en nationalpark i Vålådalen-Helags-Sylarna, där de samiska perspektiven som rennäring och kultur är överordnade, där besökare och näringsidkare kan röra sig utan att störa.

Vintersport är vår bas, men vi vill uppmuntra även andra fritidsaktiviteter hos våra invånare. Vi vill ha en betongpark för skateboard och cykling i kommunen. Vi vill att ridsporten ska finnas med i det ledprojekt som kommunen idag driver. I den kommande aktivitetshallen i Undersåker vill vi att klättring ska få stort utrymme. Utvecklingen av kommunens arbete med fritidsaktiviteter ska ske i nära samverkan med medborgare i hela kommunen.

Vi vill att Åre kommun intensifierar arbetet med att kommunens lokaler och fordon blir fossilbränslefria till att hela kommunen blir en fossilfri kommun till 2030.

Vi vill se solcellsparker i redan exploaterad miljö.

Vi vill att Årehus och Åre kommun ska jobba mer med gröna obligationer för att främja hållbarhet.

Vi vill ta fram en ny vindbruksplan för att peka ut var vi vill se vindkraft i kommunen och öppna upp för att kunna pröva vindkraft i riksintresseområdet i Moskogen. Vi vill öka förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad med olika ägarförhållanden, i samverkan med näringslivet och medborgare.

Vi vill att Åre kommun har en biogaspump för fordon senast 2022 genom att nyttja projektpengar från t.ex. klimatklivet och annan extern finansiering. En anläggning för att göra biokol av slammet från våra reningsverk är också en prioriterad fråga för oss.

Åre kommun ska plastbanta för att minska användandet av plast, framförallt i engångsartiklar i kommunen.

Vi vill fortsätta att prioritera att planera för permanentboende genom detaljplaner och framtagande av kommunala tomter.  Vi vill skapa möjligheter för kommunens invånare att bo hållbart, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Vi vill se en möjlighet till  andelsägande i allmännyttan där vi blandar ägande och med en majoritet av hyresgäster.

Bostadsbyggande ska prioriteras nära möjligheter för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska öka och andra innovativa grepp inom kollektivtrafiken som tex anropsstyrt och lokalbussar bör utredas för att vi ska kunna förbise bilåkande som norm samt för att öka tillgängligheten och utveckla möjligheten för landsbygden att växa. Vi vill se över möjligheten att pensionärer kan åka gratis kollektivt inom Jämtland.

Trygghetsboenden är ett bra verktyg för att skapa sociala strukturer, trygghet och en rotation på bostadsmarknaden.

Vi vill ta att Åre kommun tar fram en strategi för trähusbyggnad.

Vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder så är livscykelanalyser ett bra hjälpmedel för att minska miljöpåverkan, för att få fram analyser beträffande miljöbelastning från byggnation och rivning av anläggningar.

Våra besökare kommer hit för frisk fjälluft, därför behöver vi minska biltrafiken, satsa på ett hållbart resande och förverkliga ett bilfritt Åre torg.

Vi vill införa kulturreservat, i första hand i Fröå Gruva som det första i kommunen och som andra kulturreservatet i hela länet. Vi ska arbeta aktivt för att se om det finns andra områden i kommunen som bör bli ett kulturreservat tex Njarka sameläger.

Åre kommun måste se över de platser där medborgare möts. Dessa platser bör finnas i alla delar av kommunen och vara en naturlig plats att besöka även i enklare form. De bör också användas av kommunen för att möjliggöra möten med samtliga medborgare i bygderna i angelägna frågor i syfte att öka information och demokrati i hela kommunen.

Nyheter på Miljö och hållbarhet

Åre, 17 augusti 2018

Gröna framgångar i Åre kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter