För ett miljövänligt och levande Arvika

För ett miljövänligt och levande Arvika

Miljöpartiet har en vision om ett långsiktigt hållbart Arvika där god livskvalitet samt miljö är centralt. Vi vill satsa på ett jämlikt och mänskligt samhälle.

Klimat och miljö
Vi vill förbättra luften i Arvika stad genom minskad biltrafik i stadskärnan, satsa på miljöbussar,samt utöka cykelvägar i kommunen. Vi vill öka vattenkvalitén i Kyrkviken. Fortsätt satsningar på förnyelsebar energiproduktion och investera våra pensionspengar i icke-fossila verksamheter.

Folkhälsa
Vi vill skapa mötesplatser för en meningsfull fritid med aktiviteter och gemenskap för alla i kommunen, ung som gammal och med olika bakgrund. Vi vill se alternativa trygghetsboendenför äldre. Vi är för en sänkt arbetstid.

Stad och landsbygd
Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för att underlätta småföretagande på landsbygden. Upphandling av närproducerade grönsaker ska vara ett mål för kommunen. Vi vill upplåta mark för odlingar i bostadsområden vilka bidrar till en grönare stad samt blir en mötesplats. Vi strävar efter att förbättra kommunikationer, som införandet av anropsstyrd trafik på helger. Satsa på kulturen och musikskolan.

Skola och ungdom
Vi vill att barngrupperna blir mindre i förskola, skola och fritids. Förstärk elevhälsan, fler specialpedagoger. Vi vill upprätta ett internat för gymnasieelever med lång resväg där det finns personal som vuxenstöd. Estetiska ämnen, friluftsliv och fysisk aktivitet bör öka i skolan. Skolvägen och hållplatserna för skolbussen ska vara trafiksäkra. Vi vill öka ungdomsinflytande genom att sänka rösträttsålder till 16 år till KF valet.

Kultur och fritid
Arvika är en aktiv kulturstad och vi vill verka för fortsatta satsnngar på kommunala musikskolan, Ingesunds musikhögskola och folkhögskola. Det gäller likaså föreningsliv, kursverksamhet och friluftsliv. Ritz ser vi som ett kultur- och aktivitetshus som är tillgängligt för alla åldrar och med olika kulturell bakgrund. Vi vill utöka naturvårdsområden och stödja kulturella aktiviteter på landsbygden.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter