Botkyrkas gröna budget för 2019

Botkyrkas gröna budget för 2019

Vi i Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) presenterar nu vår första gemensamma
budget, för utvecklingen av Botkyrka.


I budget för 2019, med plan till 2022, startar ett arbete med fokus på att utveckla välfärden, skolan och omsorgen och att bygga det hållbara Botkyrka. Samtidigt startar ett arbete med att se igenom hela den kommunala organisationen och påbörjar förberedelserna för ny politik för Botkyrka. Vi i Mittenmajoritetet tänker ta till vara på den positiva utvecklingsprocess som precis startat i Botkyrka och ta tag i Botkyrkas största utmaningar. Arbetet börjar med budget för 2019 med plan för 2020-2022. Vi drar igång flera satsningar och parallellt startar en noggrann genomlysning av våra verksamheter. Vi kommer vara benhårda i våra prioriteringar för att ta tag i skolan, omsorgens, tryggheten och miljöns utmaningar. Det ekonomiska läget för Sveriges kommuner är svårt. Vi tänker vara benhårda i våra prioriteringar och lägga pengar på skola och omsorg.

Miljö

Miljö- och klimatfrågorna blir allt mer akuta både globalt och lokalt. Vi ska se till att Botkyrkaväxer hållbart, med goda förutsättningar för hållbart resande, rekreation i stadsnära naturoch med rent vatten i kommunens sjöar och vattendrag. Vi ska därför utreda inrättandet avett naturreservat vid Norsborgs strandskog, ta fram ett särskilt miljömål för vattenfrågan ochen strategi för mer närodlad och närproducerad mat i kommunens verksamheter. 

Skolan

Skolan utgör 50% av budgeten för 2019. Mittenmajoriteten ser utmaningarna med stök iklassrummen och att det är för få lärare och vuxna i skolan. Därför läggs skarpa uppdrag omatt skapa ordning och reda i klassrummet samt om hur vi ska kunna anställa fler vuxna iskolan. Utöver det förstärks skolans arbete med att krossa skolsegregationen.Alla barn ska lyckas i skolan, ingen ska hamna efter för att vissa skolor har svårare attrekrytera de bästa lärarna. Därför kraftsamlar vi för att krossa skolsegregationen och satsar7 miljoner på de skolor med största utmaningar att rekrytera. 

Omsorgen

Botkyrkabornas omsorg är också under utveckling. Vi i Mittenmajoriteten har påbörjat ettarbete med att skapa mer valfrihet i omsorgen med privata alternativ. Utöver det ska cheferfå mer tid att jobba med kvaliteten och därför satsar vi extra på deras löner. Utöver det såpåbörjas arbetet med att ha språkkrav och att förstärka de anställdas svenskkunskaper såatt ingen ska känna oro för att de inte blir förstådda. 

Trygghet

Att den öppna droghandeln finns på våra gator, eller att Botkyrkabor känner sig otrygga ären av Botkyrkas största utmaningar. Vi i Mittenmajoriteten tar, 2019, viktiga steg för attbekämpa otryggheten. Det våldsförebyggande centret ska byggas upp, samtidigt somarbetet med att möta ungdomar som är i, eller riskerar, ett kriminellt liv förstärks.Alla ungdomar ska ha framtidstro. Därför ska ingen ungdom gå utan jobb eller rekryteras in ide kriminella gängen. Vi förstärker därför vår ungdomsgaranti, och tar nya tag med arbetetför gruppen unga-vuxna. Målet med arbetet är att minska kriminaliteten och att det inte skafinnas särskilt utsatta områden i Botkyrka. 

Flytta hemifrån

Vi är också överens om att fortsätta arbetet med att förnya Botkyrkas stadsdelar. 8000bostäder ska byggas till år 2024 i blandade former så att alla Botkyrkabor ska kunna hitta etthem, även för de som vill köpa en bostad. I Budget för 2019 tas också de första stegen för att man i Botkyrka ska garanteras en förstabostad att flytta hemifrån till, en flytta-hemifrån-garanti. 

Tydliga prioriteringar behövs

För oss i Mittenmajoriteten kommer fokus att ligga på välfärdens kärna, skolan ochomsorgen, samtidigt som vi ska utveckla våra stadsdelar. För att skolan och omsorgen skakunna prioriteras startar vi ett än skarpare arbete med att prioritera vilka verksamheter somska finnas, hur stor administration kommunen ska ha, samt hitta effektivare arbetssätt attjobba på. Botkyrkabornas skattepengar ska användas på absolut bästa sätt.

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter