Uttalande om Kagghamra, Kassmyra och avfallsbrottsligheten

Uttalande om Kagghamra, Kassmyra och avfallsbrottsligheten

Med anledning av SVT:s rapportering om Kassmyraområdet vill Miljöpartiet i Botkyrka klargöra vår ståndpunkt kring situationen.
Miljöpartiet ser allvarligt på avfallsbrottslighet och dess påverkan på människor, djur, natur och vatten. Vi vill få bort all sophantering ur området. Detta är dock inte möjligt eftersom att den är tillåten enligt lag.

Det är viktigt att förstå att situationerna i Kagghamra och Kassmyra är del av en omfattande och allvarlig avfallsbrottslighet som utnyttjar en del kryphål som finns i lagen. Kommunen har gjort allt som är möjligt inom lagens gränser. Detta har innefattat ett stort antal tillsynsbesök, dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare samt begäran av rättelse i flera fall.

Den stora utmaningen är en otillräcklig lagstiftning som begränsar kommunens möjlighet att stoppa miljöfarliga verksamheter. Nuvarande lagstiftning är otillräcklig för att vi som kommun ska kunna ställa större krav på verksamhetsutövarna. Miljöbalken tillåter mellanlagring av avfall och därför kan verksamhetsutövare utnyttja detta kryphål i lagen och flytta avfall var tredje år till en ny plats. Avfallet ligger på privat mark där ägaren har upplåtit mark för verksamheten och kommunen har ingen möjlighet att ställa krav på en fastighetsägare kring avtalsfrågor mellan parterna. Kommunen har därför inte kunnat ställa hårdare krav på verksamheten än vad som har gjorts.

Alla beslut som miljö- och hälsoskyddsnämnden tar kan överklagas till länsstyrelsen som gör en egen bedömning om kraven som har ställts av nämnden står i proportion till verksamhetens miljö- och hälsopåverkan. Under de sex år som kommunen har tagit strid för att stoppa verksamheterna i Kagghamra och Kassmyra har alla beslut och förelägganden överklagats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har då gett verksamheten och markägaren rätt och menat att Botkyrka kommun har gått för långt i sin myndighetsutövning. Vi som kommun har i deras mening varit “för hårda” men ändå är katastrofen i Kagghamra ett faktum.

Botkyrka kommun var först i Sverige med att kräva en skärpt lagstiftning när det gäller miljöfarlig verksamhet. Dagens lagstiftningen står på företagens och markägarnas sida  – vi tycker att människors hälsa och den biologiska mångfalden skall styra. Vi kräver att det blir enklare att neka miljöfarlig verksamhet på en plats som anses vara olämplig. Regeringen har hört våra krav och nya lagskärpningar är nu ute på remiss.

Situationerna som har uppstått i Kagghamra och Kassmyra samt den större problematiken avfallsbrottslighet är inget annat än oacceptabelt. Lagskärpningar är det enda sättet att se till att detta inte får hända igen. För Miljöpartiet är det självklart – människor ska inte behöva känna oro för luften de andas, djur ska inte bli skadade av gifter, och vi måste skydda vår natur och vårt vatten från farliga utsläpp!

Relaterade nyheter

Botkyrka, 2 maj 2022

Debatt: Förtätning är nyckeln för ett hållbart Botkyrka

Botkyrka, 8 februari 2022

Soporna i Kassmyra är äntligen borta

Botkyrka, 4 februari 2022

Politiska programmet: På väg mot ett grönt Botkyrka

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter