Miljö och klimat

Lyssna

Botkyrka har levande skogs- och jordbruk, sjöar, vattendrag och stränder. Det är en tillgång som behöver göras mer tillgängligt för alla. Områden med höga naturvärden ska skyddas och de gröna kilarna som förser oss med både syre och rekreationsområden måste värnas.

Bevara viktiga grönområden och samtidigt göra de mer tillgängliga. Foto: Pexels (CC0)

Miljöpartiet vill

  • Värna och utveckla stadsnära natur och grönområden
  • Satsa på kommunalt ägd vindkraft
  • Mer resurser till naturvård
  • Laddstolpar för elfordon i centrumnära lägen

 

Idag går utvecklingen åt fel håll när det gäller den ekologiska och kemiska statusen i våra vatten och i övergödningen av Östersjön. Fler bilar drivs med förnyelsebara drivmedel men antalet bilar ökar och därför minskar utsläppen av växthusgaser bara marginellt. Utsläppen av växthusgaser orsakade av vår konsumtion ökar. Den ökade trafikmängden gör också att utsläppen av kvävedioxid vid mätstationen i Alby sakta ökar. Samtidigt minskar resandet med kollektivtrafik liksom källsortering och återvinning. Nedskräpning är ett problem både inom bebyggt område och ute i skog och mark och vi blir allt mer medvetna om riskerna med alla de kemikalier som omger oss och särskilt de små barnen.

Botkyrka kommun har ett av Sveriges mest ambitiösa klimatmål: 2015 blev den kommunala organisationen helt fri från fossila bränslen och 2030 ska hela det geografiska området vara utan. Det är dags att ta nya steg inom klimatområdet och en solcellspark är ett av Miljöpartiets förslag. Miljöarbetet är framgångsrikt men behöver vitaliseras för att också genomsyra de kommunala bolagen och verksamheter som förskola, skola och omsorg. Likaså måste vi genom samarbete och uppmuntran förmå det privata näringslivet att gå i riktning mot miljö- och klimatsmarta verksamheter.

Arbetet med förbättrad dagvattenhantering och skydd av vattentillgångarna måste ha en fortsatt hög prioritering. Vi behöver också ta krafttag för att minska nedskräpningen i natur och parker. Det vi ser som avfall ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas. Det ska vara enkelt och ekonomiskt fördelaktigt att sortera och alla hem och verksamheter ska ha tillgång till källsortering.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: