Tennisanläggningen i Djursholm

Läs Miljöpartiets granskningsyttrande till Byggnadsnämnden som vår juridikexpert Carolin Robson och miljöexpert Kjell Rosén har skrivit

Redan i oktober 2016 lämnade Miljöpartiet de gröna i Danderyd in sitt yttrande i samrådsskedet av detaljplanen (hämta nedan). Miljöpartiet framförde att det behövs en regelrätt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Plan- och bygglagen och/eller en miljöbedömning enligt Miljöbalken. Miljöpartiet angav som skäl att det inte går att utesluta att tennisanläggningen kan medföra en betydande påverkan på miljön.

Danderyds kommun beslutade utan angivande av skäl att Miljöpartiet inte har rätt att överklaga detaljplanen och att kommunen därför inte behöver beakta de synpunkter som Miljöpartiet framfört.

Nu gäller Miljöpartiets yttrande i granskningsskedet av detaljplanen för Good To Great Academy's tennisanläggning. Det handlar om 7 intilliggande utetennisbanor och en parkeringsyta för 33 bilar. Hela tennisanläggningen ligger inom det viktiga ekologiska sambandet mellan Rinkebyskogen och Ekeby/Altorpsskogen – dvs inom den sk Rösjökilens värdekärna. Tennisanläggningen ligger dessutom i direkt anslutning till Danderyds viktigaste våtmark Dalkarlskärret. Det är Dalkarlskärret som tar hand om dagvattnet från E18 och Eneby handelsplats.

I juni 2017 motionerade Miljöpartiet i kommunfullmäktige om en restaurering och återställande av våtmarken Dalkarlskärret. Läs nedan vår reservation mot kommunfullmäktiges beslut att motionen är besvarad.

Danderyds kommun bortser från att

  • planförslaget bortser från problem med dagvattenföroreningar och översvämningsrisker nedströms från planområdet
  • planförslaget innehåller bristfälliga och motsägelsefulla uppgifter om markföroreningar i planområdet
  • Rösjökilens svagaste samband blir ytterligare försvagat av detaljplaneförslaget
  • detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan
  • planärendet av dessa skäl fordrar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Mot denna bakgrund yrkar Miljöpartiet de gröna att kommunens granskningshandling ska dras tillbaka. En miljökonsekvensbeskrivning ska göras som noggrant redovisar detaljplaneförslagets konsekvenser för Dalkarlskärret. Problemen med planområdets påverkan på nedströms föroreningar och översvämningar samt Rösjökilen måste redovisas innan beslut om planändring kan fattas.

Länsstyrelsen följer Miljöpartiets linje och skriver i sitt granskningsyttrande att våtmarken Dalkarlskärret kan vara i behov av sanering eller restaurering  och att kommunen innan ett antagande av detaljplanen behöver ytterligare utreda dagvattenhanteringen inom planområdet. Länsstyrelsens bedömning är att föreslagen utformning av planen riskerar att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs. Länsstyrelsens fastställer  att kommunen innan ett antagande av detaljplanen behöver ytterligare utreda dagvattenhanteringen inom planområdet: ”Om kommunen inte klarar att minska utsläppen i enlighet med framförda synpunkter bedömer Länsstyrelsen att det finns risk för att MKN (miljökvalitetsnormer) inte följs. Länsstyrelsen kan då komma att överpröva ett antagande av planen."

Byggnadsnämnden planerar att besluta om antagande av detaljplanen den 18 april.

Läs gärna mer om kommunens process för planförfarande.

Miljöpartiets samrådsyttrande (oktober 2016)

Läs vårt yttrande i samrådsskedet av detaljplanen

Reservation i kommunfullmäktige (februari 2018)

Läs vår reservation mot kommunfullmäktiges beslut att vår motion om restaurering och återställande av Dalkarlskärret är besvarad

Miljöpartiets granskningsyttrande (mars 2018)

Läs vårt granskningsyttrande över detaljplan för tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421

Länsstyrelsens granskningsyttrande (mars 2018)

Miljöpartiets kritik av detaljplanen har också fått stort stöd i Länsstyrelsens yttrande

Yttrande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden (april 2018)

Läs också Miljöpartiets särskilda yttrande vid nämndens sammanträde den 10 april