Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Trygga äldre och funktionsnedsatta – med trygga anhörigvårdare

Äldre och anhöriga

Äldre och deras anhöriga har varit en valfråga för oss sedan valet 2010. 20 % av Danderydsborna är äldre många med vikande hälsa. Dessa frågor berör så gott som var och en av oss. Vi värnar om en värdig omsorg om våra äldre som möter behoven som många äldre har.

Vi vill ha en trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov. Vi vill att det i Danderyd ska finnas både en äldrenämnd och en äldreombudsman för äldre som behöver mer information, stöd och vägledning i kontakterna med samhällets instanser.

Vi vet att många äldre är ensamma, utsatta och multisjuka. Allt fler omsorgsbehövande äldre Danderydsbor bor kvar i sina hem  även de som egentligen vill flytta till ett särskilt boende. Vi vet att äldre nekas vård och omsorg som de har rätt till. Vi vet att äldre nekas hemtjänst i den omfattning som de har behov av. Vi vet att när vården och omsorgen om äldre fungerar lagenligt då fungerar också livet för deras anhöriga.

Vi vet att det behövs alternativa boendeformer för äldre. För många äldre blir det efterhand allt viktigare att ha en fungerande bostad och rätt till stöd och hjälp i hemmet. Vi vill att våra äldre ska få bestämma hur de vill bo liksom när den service och hjälp de enligt lag har rätt till ska utföras. Vi vill att det ska finnas trygghetsboende för äldre som inte längre känner sig trygga att bo kvar hemma. Vi tror att ett trygghetsboende skulle bryta den isolering som många äldre lider av.

Valfrihet är utmärkt men valfriheten ska vara meningsfull. Att själv få välja om man vill bo kvar hemma eller flytta till ett tryggare boende ska vara en del av valfriheten. Vi vill att Danderyd ska planera för seniorbostäder efter vad som efterfrågas – inte efter privata byggherrars vinstintressen. Vi vill att våra äldre Danderydsbor ska kunna erbjudas vård- och omsorgsboende, trygghetsboende eller seniorboende.

Vi vet att omsorgen om äldre till två tredjedelar sköts av anhöriga. Anhörigvårdare/stödjare kan vara make/maka, barn eller andra närstående. Deras uppgift är slitsam både fysiskt och psykiskt. Vi vet att uppgiften ofta pågår dygnets alla timmer och årets alla dagar. Vi vet att åtagandet är frivilligt och att kommunen har en lagstadgad skyldighet att erbjuda insatser exempelvis i form av korttidsboende.

Beslut att vårda eller vårdas ska inte vara påtvingat av brister i den offentliga omsorgen. Vi vet att äldreomsorgen i Danderyd har allvarliga brister och det vill vi ändra på.

Personer med funktionsnedsättning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) garanterar allas möjligheter att fullt ut delta i samhället. Danderydsbor med psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning har samma rätt att delta i samhället som andra.

Vi vet att miljön på flera av våra boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning inte lever upp till lagens krav.  Funktionsnedsatta personer nekas den vård och omsorg de har rätt till. Vi vet att den som behöver anpassning och stöd har rätt att få detta.

Vi vill att vår kommun ska vara tillgänglig för alla. Alla Danderydsbor oberoende av ålder ska känna att de har makt över sina liv. Vi vill att alla verksamheter, platser och lokaler också ska fungera för personer med funktionsnedsättning. Alla ska ha tillgång till information och ett bra bemötande. Vi vet att omsorgen om Danderydsbor med funktionsnedsättning har allvarliga brister och det vill vi ändra på.

Hemtjänst

Kontinuitet och kvalitet är viktig inom hemtjänsten. Det är inte rimligt att under en vecka få besök av upp till fjorton olika hemtjänstpersoner. Hemtjänsten ska i förväg skriftligt informera om personalens namn med fotografi. Stor vikt behöver läggas på omsorgens kvalitet inklusive bemanningstäthet och personalens kompetens.

Vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta personer styrs av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi vet att kommunen misstolkar lagen till stor nackdel för Danderydsborna. Det vill vi ändra på.

Miljöpartiet de gröna vill ha en kommun som är bra för alla Danderydsbor. Våra äldre, funktionsnedsatta och deras anhöriga ska känna trygghet. Vi vill ha social hållbarhet som ger våra äldre god livskvalitet. Trygghet och social hållbarhet går hand i hand. Låg skatt ska inte gå ut över Danderydsbornas behov av vård, trygghet och boende.

Miljöpartiet vill

  • att antalet platser på korttidsboenden motsvarar det verkliga behovet
  • att det inrättas en kö till trygghetsboenden för äldre för att synliggöra behovet
  • att planering för seniorboenden sker i enlighet med Danderydsbornas efterfrågan och att nybyggnation av dessa boenden sker i centrala lägen där äldre vill bo
  • att kommunen inrättar en äldrenämnd och en äldreombudsman som resurs för våra äldre
  • att upphandling av vård och omsorg utgår från att bemanningen inom äldreomsorgen aldrig understiger de äldres behov
  • att omsorgen om personer med funktionsnedsättning utförs lagenligt

Nyheter på Äldre och funktionsnedsatta

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter