Våra unga

Våra unga

Barn- och ungdomsperspektiv i alla beslut

FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter

Miljöpartiet anser att alla Danderydsbor – oavsett ålder – ska få komma till tals. Inflytande är en demokratisk rättighet och barns och ungas kunskaper, erfarenheter och värderingar är en värdefull resurs i det kommunala arbetet. Den grad i vilken barnkonventionen genomförts speglar den politiska viljan att föra en barnvänlig politik.

Barnkonventionen innehåller dels medborgerliga och politiska, dels ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. Den gäller alla som är under 18 år. Sverige antog Barnkonventionen 1990 men Sverige får fortfarande kritik av FN:s barnrättskommitté för att vi inte tillgodoser barns mänskliga rättigheter. Danderyds kommun har genom Barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda.

70 % av kommunens budget går till barn och unga och då borde barns delaktighet vara självklar. Vi vill att beslut och åtgärder som rör barn och unga ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv. Vi vet att kommunen misstolkar Barnkonventionen till stor nackdel för våra barn och unga – det vill vi ändra på.

Vi vill att miljöer ska fungera för de barn och unga som använder dem. Barn är experter på sin egen miljö och har viktig kunskap som vi bör ta tillvara. Vi vet att när barn och unga ges ökat inflytande så får vi bredare och bättre beslutsunderlag och ökad kvalitet i besluten. Vi vill att kommunens vision, mål, styrdokument och verksamhetsplaner ska genomsyras av ett barnperspektiv.

Vi behöver bli bättre på att se barnets perspektiv i den kommunala planeringen. Vi vill att barnkonsekvensanalyser (BKA) görs i viktiga beslut som rör barn. Syftet med en BKA är att pröva vilka åtgärder som är de bästa för de berörda barnen.

Vi vill att våra unga får ett ungdomsråd som garanterar att det blir ett ungdomsperspektiv i kommunens planering.

Vi vill att det för detaljplaneprocessen upprättas en barnchecklista som konsekvensbeskriver hur planen påverkar våra barn och unga.

I samband med budgetdiskussionerna har vi ett flertal gånger föreslagit att Barnkonventionen ska implementeras i Danderyd. Det har dock röstats ned av M, Kd, C och L. För sju år sedan uppmanade Miljöpartiet fullmäktige att följa regeringens och riksrevisionens krav att arbeta i enlighet med Barnkonvention. 2012 beslutade kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag men något förslag har ännu inte lämnats. Vi vill snarast ha ett svar på hur Barnkonventionen ska implementeras i Danderyd.

Giftfri vardag

Miljöpartiet presenterade 2013 en motion om Giftfri vardag för våra barn och ungdomar. Eftersom barn och ungdomar vistas tusen timmar per år i skolan och förskolan föreslog vi att våra barns och ungdomars miljöer skulle miljöcertifieras och renas från gifter. År 2014 röstade M, Kd, C och L ner vårt förslag med motiveringen att det skulle kosta för mycket.

Barn och ungas psykiska ohälsa

Bland 15-åringar rapporterar 57 % av flickorna och 31 % av pojkarna besvär med psykisk ohälsa.  Konsekvenser av psykisk ohälsa – social isolering, alkohol- och drogkonsumtion, självskadebeteende och självmordsförsök – förekommer i oroande omfattning bland våra barn och unga i Danderyd. Vi anser att trygghet handlar om mer än ekonomi – att våra barn har rätt att uppleva en trygg uppväxt. Så ser det inte ut i Danderyd. Vi vill därför satsa på elevhälsan. Inga barn och unga ska behöva må dåligt utan att få rätt hjälp i rätt tid.

Statistiskt lever 5 barn i varje skolklass i en dysfunktionell familj – 2-3 med våld i hemmet, 2-3 med alkohol och/eller droger och 1 med en psykisk sjuk förälder – så också i Danderyd. Barn och unga behöver tidiga insatser. Då ökar möjligheterna till god psykisk hälsa.

Våld i nära relationer

Drygt var femte person har någon gång i sitt liv utsatts för våld i en nära relation. Minst 150 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Barns oerhörda utsatthet vid våld i hemmet är mycket nedslående. Lika nedslående är att barn som försöker visa att något är fel har svårt att få någon hjälp. Att utsättas för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld bidrar till ökad ohälsa på kort och på lång sikt. Även risken för självskadebeteende och symtom på posttraumatisk stress ökar markant. Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem – så också i Danderyd.

Det går inte längre att ifrågasätta barns och ungas berättelser. Det går inte längre att blunda för barns och ungas ohälsa. Alla barn och unga har rätt att uppleva en trygg uppväxt. Så ser det inte ut i Danderyd. Miljöpartiet vill ha en varmare politik som lyssnar på barn och unga. Barn och unga har rätt till rätt hjälp och stöd i rätt tid.

Miljöpartiet vill

  • att miljöer ska fungera bra för de barn och unga som använder dem
  • att alla Danderydsbor – oavsett ålder – ska få komma till tals
  • att kommunens vision, mål, styrdokument och verksamhetsplaner ska genomsyra av ett barnperspektiv
  • att barnkonsekvensanalyser (BKA) görs i viktiga beslut som rör barn
  • att det i planprocessen upprättas en barnchecklista som konsekvensbeskriver hur planen påverkar barn och unga
  • att unga får ett ungdomsråd så att det blir ett ungdomsperspektiv i kommunens planering
  • att en giftfri vardag för barnen säkras genom miljöcertifiering av våra skolor och förskolor
  • att Elevhälsan får resurser så att barn och unga med psykisk ohälsa får rätt hjälp i rätt tid

Nyheter på Våra unga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter