Stadsplanering och bostäder

Stadsplanering och bostäder

Visionärt och hållbart samhällsbygge

Stadsplanering

Kommunernas planmonopol innebär stor frihet i stadsplaneringen så länge kommunen respekterar gällande lagstiftning i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken. Samtidigt medför monopolet ett brett ansvar för kommunens utveckling. Danderyd har en liten men attraktiv centralt belägen yta i regionen. Därför är det extra angeläget med en framsynt stadsplanering. Det krävs en vilja att lyssna på Danderydsborna för att i dialog med dem styra mot ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Miljöpartiet vill satsa på en sammanhållen och varsam stadsplanering i dialog med medborgarna. Detta behöver ske innan de formella processerna inleds så att invånarna är delaktiga i de byggplaner som processas fram. Kommunägd mark behöver detaljplanläggas så att om marken senare läggs ut till försäljning styrs markanvändningen av den detaljplan som tagits fram i dialog med kommuninvånarna. Vi vill satsa på mer preciserade krav i exploateringsavtal med krav på hänsynsfull exploatering, upplåtelseform, materialval och energieffektivitet.

Miljöpartiet vill stärka våra kommuncentra samtidigt med satsningen på nya Mörby Centrum. Ytor som frigörs vid tunnelförläggning av kraftledning och E18 vill vi detaljplanera för framtidens ekostad med en boendemiljö som stimulerar till social hållbarhet kombinerat med klimat- och miljömässig hållbarhet.

Bostäder

Från och med januari 2014 gäller Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Enligt denna ska varje kommun med riktlinjer "skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs". Lagen säger alltså att kommunen har skyldighet att planera för och erbjuda bostäder för livets olika skeenden. Det är dags att vår kommun respekterar detta lagstadgade ansvar!

Miljöpartiet vill satsa på en aktiv bostadspolitik med bostadsförsörjningsplaner baserade på förväntad befolkningsutveckling och befolkningsstruktur. Bostäderna ska tydligt fördelas på hyreslägenheter, bostadsrätter och insprängda lägenheter för bostadssociala ändamål. Kommunens målsättning rörande hyresnivåer ska också tydliggöras. Mångfald i bostadsbyggandet med god balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor liksom blandad bebyggelse leder till ökad trivsel i våra bostadsområden.

Miljöpartiet vill också

  • inrätta ett kommunalt bostadsbolag med förtur för kommuninvånarna
  • satsa på en sammanhållen och varsam stadsplanering i dialog med medborgarna
  • prioritera att bostäder byggs i nära anslutning till kollektivtrafik för minskat bilberoende
  • satsa på flexibla boendealternativ för äldre med möjlighet till olika slags trygghetsboende
  • satsa på ungdomsbostäder så att våra ungdomar kan bo kvar i kommunen
  • behålla kommunens egen mark för flexibilitet och för att säkerställa rätt användning
  • bevara och utveckla grönområden nära bostaden

Nyheter på Stadsplanering och bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter