Hållbar ekonomi

Hållbar ekonomi

Hushållning med dagens resurser för kommande generationer


Ekonomi betyder hushållning med begränsade resurser, vilket är särskilt relevant med tanke på dagens ohållbara användning av naturresurser och ekosystemstjänster men även mänsklig arbetskraft. För det första negligerar den rådande ekonomiska ordningen många av planetens naturliga gränser och orsakar bl.a. klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. För det andra urholkas även samhällets sociala fundament p.g.a. ökande ekonomisk ojämlikhet, segregation och utbrändhet i arbetslivet.

Med Grön ekonomi menar vi långsiktigt hållbar hushållning ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Investering i mänsklig kunskap och välbefinnande ska vara lika viktig som investering i teknologi. Investering i hållbara sociala och kulturella förhållanden är en förutsättning för säker tillgång till bostäder för alla invånare. Stöd till det lokala näringslivet samt kommunens kulturinstitutioner och ideella organisationer är också en förutsättning för lyckad integration av nya kommuninvånare och ökad jämställdhet.

Ett exempel på dålig hushållning i Danderyd är det eftersatta underhållet av skolor och andra kommunala fastigheter. Ekonomiskt kan detta på lång sikt leda till högre skatter och urholkning av värdet på kommunens fastigheter. Socialt kan det leda till sänkta resultat i skolan och sämre hälsa hos barn, äldre och personal.

Ekologi är samspelet mellan levande organismer och den miljö de lever i. Vilket Danderyd vill vi lämna över till nästa generation? I Danderyds budget för de senaste åren har vi haft en underhållsskuld på flera tiotals miljoner kronor. Kontinuerligt underhåll av våra fastigheter krävs för att bibehålla värdet på fastigheterna. Kontinuerlig översyn krävs för att fastigheterna ska motsvara nutida krav. Bristande planering leder till att kommunens uppgift att tillhandahålla ändamålsenliga och tillräckligt antal förskolor, skolor och äldreboenden inte fullföljs.

Sociala investeringar satsar allt fler kommuner på för att förebygga ohälsa och ett tidigt utanförskap för barn och ungdomar. Tanken är att investera sig ur kommande kostnader genom att satsa på förebyggande arbete inom socialtjänsten, skolan och familjen för utsatta barn och ungdomar.

Miljöpartiet vill

 • förbättra det kontinuerliga underhållet av kommunens fastigheter och gator. Dagens många akuta åtgärder försenar och fördyrar.
 • utreda möjligheten att införa sociala investeringsfonder i Danderyd
 • restaurera lokala ekosystem som Edsviken och mellan Edsviken och Dalkarlskärret i syfte att avlasta kommunens ekonomi i ett längre perspektiv
 • i större utsträckning anlita lokala entreprenörer för att höja kvaliteten på kommunens tjänster. Ett exempel är snöröjning där lokala företag har bättre lokalkännedom och kortare "startsträcka".
 • satsa på sektorer av ekonomin där tillväxt kan kombineras med låg miljöbelastning (t.ex. servicesektorn) och verka för färre verksamheter med hög grad av miljöbelastning
 • stärka den kommunala upphandlingen av produkter och tjänster så att upphandlingen präglas av grönt och långsiktigt hållbart ekonomiskt tänkande. Priset får inte vara den enda parametern för upphandlingen. Istället ska bedömningen göras utifrån ett helhetsperspektiv där social och ekologisk hållbarhet står i centrum.
 • stärka hänsynstagandet till miljön i all upphandling för att gifter och plaster inte ska spridas i inomhus- eller utomhusmiljön
 • se till att politiker får utbildning i upphandling för att kunna ge tjänstemännen möjlighet att ställa krav i upphandlingen
 • erbjuda god arbetsmiljö för kommunens anställda med delaktighet i beslut
 • möjliggöra att personlig kompetensutveckling, anpassade arbetstider och anställningsformer tillgodoses i största möjliga utsträckning. God arbetsmiljö förebygger ohälsa.
 • sträva efter låg skatt men ledorden måste vara kvalitet samt social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet
 • diplomera företag och föreningar som gör goda miljöinsatser för invånare och natur

Nyheter på Hållbar ekonomi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter