Miljö och klimat

Miljö och klimat

Långsiktigt hållbart – lokalt och globalt


Sveriges Riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål och Danderyds kommun har valt ut fem av dessa som särskilt relevanta för Danderyd: frisk luft, friskt vatten, biologisk mångfald, god bebyggd miljö och giftfri miljö. I Miljöprogram för Danderyds kommun 2016-2020 förtydligas målen och i den tillhörande handlingsplanen föreslås åtgärder som nämnderna ska utföra. Problemet är att det enbart är förslag till åtgärder. En Blåplan skulle t.ex. vara antagen 2017 men ännu finns ingen Blåplan.

Vi måste minska våra utsläpp och ställa om till ett samhälle inom naturens ramar och det NU – klimatet kan inte vänta! Vid klimatmötet 2015 i Paris fastslogs att den globala temperaturökningen måste vara under 2 grader, målet är 1,5 grader. För att lyckas krävs det att varje land, varje kommun och varje individ gör vad de kan för att minska koldioxid-utsläppen. För Danderyd är det främst transporter och resor samt konsumtion som bidrar till ökningen av utsläpp.

Danderyd har många värdefulla grönområden, mycket kust samt känsliga vattendrag och sjöar. Dalkarlskärret är en betydelsefull våtmark nära Enebyängen. Denna är idag starkt hotad. Våtmarken har tidigare använts som deponi för snö- och schaktmassor vilket minskat dess förmåga att rena dagvattnet som rinner ut i Ekebysjön, Nora å och Edsviken. Dessa är redan starkt förorenade. Dalkarlskärrets förmåga att absorbera stora regnmängder är också nedsatt vilket kan leda till stora översvämningsproblem runt Ekebysjön och i Noraområdet.

Mikroplatser sprider sig i en omfattning som hotar såväl land- som vattenbaserade organismer inklusive spridaren själv – vi människor. Framför allt är det biltrafiken och konstgräsplaner som orsakar spridningen men även nedskräpning, kläder och olika hygien-produkter bidrar. Kommunen förfogar över konstgräs på fotbollsplanerna och kan förhindra att mikroplaster hamnar i dagvattnet. Även sophanteringen längs stränderna kan bli bättre.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster – naturens förmåga att bland annat rena luft och vatten – är något vi gärna tar för självklart. Krympande grönområden och färre prunkande villaträdgårdar minskar artrikedomen. Detta leder i sin tur till minskad pollinering, sämre naturlig skadedjursbekämpning och otillräcklig robusthet vid skyfall och hetta.

Rösjökilen är den av Storstockholms tio gröna kilar som Danderyd tillhör med Rinkebyskogen, Altorpsskogen och Ekebysjöns naturreservat. Kilarna är viktiga för såväl bevarande av den biologiska mångfalden som för invånarnas möjlighet till rekreation och friskvård. Kilarna hotas ständigt av exploatering. i Danderyd är det främst sambandet mellan Rinkebyskogen och Altorpsskogen som snart är helt strypt p.g.a. Enebyängens handelsplats och nu senast byggandet av GTG:s tennisanläggning. En s.k. Ekodukt skulle kunna återupprätta sambandet.

Miljöpartiet vill

 • återställa Dalkarlskärret till en fungerande våtmark
 • förbättra vattenkvaliteten och minska riskerna för översvämningar i Nora å-systemet och Edsviken
 • skydda Rinkebyskogen och Rösjökilen mot exploatering som skapar barriärer
 • utöka Ekebysjöns naturreservat så att det blir bärkraftigt samt värna om det befintliga åkerbruket
 • förbättra skyddet för värdefulla träd som ek och tall
 • öka kunskapen om villaträdgårdarnas betydelse för biologisk mångfald och pollinering
 • snarast installera filter vid konstgräsplaner som hindrar påfyllnadsmaterialet (granulat/mikroplast) att hamna i dagvattnet samt byta ut granulatet till miljövänligare material
 • göra en "koldioxidbudget" för kommunen och dess invånare så att vi klarar att uppnå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet med särskilt fokus på transporter och konsumtionsvanor
 • minska användningen av kemikalier och plast där alternativ finns
 • göra kommunens miljöprogram samt klimat- och energistrategi mer tvingande samt förbättra uppföljningen
 • att båtbottentvättar ersätter giftiga båtbottenfärger i Danderyd
 • att alla Danderyds båthamnar ska ha latrintömningsstationer för småbåtar
 • att ett saneringsprogram upprättas för de förorenade områden som lokaliserats i Danderyd

Nyheter på Miljö och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter