Ökat medborgarinflytande

Ökat medborgarinflytande

Demokrati – inte bara vart 4:e år


Miljöpartiet de gröna anser att Danderyds kommun måste öka förtroendet för det demokratiska system som till stor del påverkar människors vardag. En förbättrad och utvecklad dialog med medborgarna krävs för att stärka demokratin men också för att öka kommunens effektivitet. Dialogen måste ingå som en del i kommunens styrprocess.

Medborgarna vill diskutera samhällsfrågor. I flera undersökningar säger 75 % att de vill diskutera samhällsfrågor och 50 % att de vill diskutera politiska frågor. Svenskarna ägnar i snitt 6 timmar om dagen till att bevaka information från radio, tv, nätet och tidningar. Media har fått en allt större påverkan på medborgarnas åsikter och värderingar. Man är nöjd med att de förtroendevalda sköter kommunen, men när besluten utan dialog drabbar dem själva protesterar Danderydsborna.

Vi vill utveckla medborgardialogen i Danderyd för att ge politikerna bredare underlag för de kommunala besluten. Tjänstemännens faktakunskaper måste kombineras med kunskap om medborgarnas värderingar. Danderydsborna vill engagera sig – framförallt i frågor som ligger dem nära. Om vi vill ha mer än bara ”protestmedborgare” krävs att kommunens dialog med Danderydsborna både är meningsfull och ger tydlig möjlighet till påverkan. Besluten ska fattas så nära Danderydsborna som möjligt.

 • besluten blir bättre anpassade till berörda medborgare
 • enskilda medborgare får större möjlighet till inflytande
 • medborgarnas respekt för besluten blir större
 • risken minskar att medborgarna känner maktlöshet och frustration

Miljöpartiet har sedan valåret 2010 hävdat att Ökat medborgarinflytande ger bättre politiska beslut. Vi har arbetat för att förbättra Danderydsbornas möjligheter att aktivt medverka i den politiska beslutsprocessen. Det har handlat om att införa nya former för invånarnas delaktighet och att integrera medborgardialogen med kommunens styrprocess och verksamhetsutveckling.

Sedan 2002 kan kommunfullmäktige besluta att införa Medborgarförslag. Den som är folkbokförd i kommunen (oavsett ålder) kan därmed väcka ett ärende om frågor inom kommunens ansvarsområde. 70 % av Sveriges kommuner hade år 2015 infört medborgarförslag. Förslagen lämnas oftast in via brev eller e-post men också via hemsidan eller vid personliga besök. Miljöpartiet har 2011, 2013 och 2018 presenterat motioner om införande av medborgarförslag. Vid samtliga tillfällen har kommunfullmäktige röstat Nej med motiveringen att vi inte behöver medborgarförslag. Vi kräver att Danderyds politiker lyssnar på Danderydsborna – vi tänker inte ge oss!

Idag bestämmer Danderyds styrande politiker när, var, hur och i vilka projekt man vill ta reda på vad Danderydsborna tycker. Vi har sedan 2011 krävt att kommunen ska starta ett Öppet debattforum på sin hemsida. I ett sådant forum ska alla Danderydsbor ges möjlighet att göra sin röst hörd i alla kommunala ärenden – inte bara i frågor som kommunen prioriterar för stunden. Våra krav på debattforum har bemötts med tystnad. Det är inte så konstigt att avståndet mellan våra styrande politiker och Danderydsborna växer.

Argumentet mot medborgarförslag och andra åtgärder för ökad medborgardialog är att vi har Representativ demokrati som ofta tolkas som "medborgarna går till val vart fjärde år och ger då sina politiker förtroende att bestämma politiken under den efterföljande mandatperioden". Men att införa medborgardialoger som en del i styrprocessen innebär inte att vi ersätter det representativa systemet. Syftet är snarare att stödja det genom att skapa transparens, öka kunskapen om systemet och utveckla ett samspel mellan de förtroendevalda och deras väljare. Vi vill att Danderydsborna ska få komma till tals – inte bara vart 4:e år!

Politiken måste bli varmare i Danderyd

Sedan valet 2014 har Miljöpartiet de gröna vädjat till Danderydsborna att prioritera en varmare politik än den som ofta kännetecknar den styrande majoritetens kalla politik. Med en ärlig röst i kommunpolitiken vill vi satsa på en medmänsklig miljö för alla – för våra äldre i nutid och för våra barn i framtid.

Med vår politik vill vi medverka till ett Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Danderyd med stärkt demokrati.

Miljöpartiet vill

 • göra kommunpolitiken tydlig för Danderydsborna
 • ge Danderydsborna större inflytande över de politiska besluten
 • skapa fungerande former för medborgardialog som del i kommunens styrning
 • utveckla former för hur mänskliga rättigheter integreras i kommunens styrning
 • att kommunens verksamheter ska arbeta i enlighet med FN:s barnkonvention
 • införa Medborgarförslag i Danderyd
 • införa ett Öppet Debattforum på kommunens hemsida
 • införa ett Ungdomsråd (ungdomsfullmäktige, ungdomsforum) i Danderyd

Nyheter på Ökat medborgarinflytande

Danderyd, 17 november 2016

E18 och Centrala Danderyd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter