Våra skolor

Våra skolor

Skola med barn- och lärarperspektiv


Skolan behöver kompetenta förskollärare och lärare med yrkesstolthet och trygga elever. Elever och lärare behöver en bra arbetsmiljö. Lärare behöver få minskad arbetsbelastning och ett konkret arbetsmiljöarbete behöver ske i kommunen för att minska personalomsättningen.

Lärarlönerna har höjts och står sig väl i konkurrensen med andra kommuner men i ett livslöneperspektiv ger inte de löneökningar som skett en positiv avkastning. Kommunen har, som huvudman, ett ansvar för de kommunala skolorna och att en bra löneutveckling sker utan att byta jobb. Kommunen behöver också satsa på att bättre kompetens- och karriärutveckling sker.  

Andelen behöriga lärare i Danderyds kommunala förskolor och skolor placerar Danderyd på plats 173 av 290 kommuner i undersökningen Bästa skolkommun. Det handlar om andelen utbildade lärare med pedagogisk högskoleexamen. Andelen utbildade förskollärare i Danderyd är endast 37 %. Danderyd behöver satsa på vidareutbildning av barnskötare till förskollärare och leva upp till målet med minst 50 % förskollärare. De stora barngrupperna i de kommunala förskolorna behöver två förskollärare per avdelning för att kunna hålla en god kvalitet på utbildning och undervisning i förskolan. Danderyd behöver följa Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek på förskolan. Danderyd behöver noga ta till sig översynen av läroplanen för förskolan.

Förskolan är en del av skolväsendet. Förskollärare liksom lärare ansvarar för att kunna möta varje elev på den nivå där eleven befinner sig. Läraren som känner sina elever kan bäst bedöma vilka elever som behöver extra stöd. Elever har enligt läroplanen och skollagen rätt att få de resurser de behöver för att nå målen.

För att komma till rätta med den psykiska ohälsan behöver vi satsa på att varje skola har tillgång till skolsköterskor, kuratorer och psykologer för att tillgodose elevernas behov av trygghet och hjälp. Vi vill därför satsa på elevhälsan. Inga barn och unga ska behöva må dåligt utan att få rätt hjälp i rätt tid.

Ge barnen en giftfri och sund vardag genom bra ventilation, bra städning av toaletter och byta ut ohälsosamma material. Ljudnivån behöver sänkas för lärare och elever. Vi vill att våra barns och ungdomars skolmiljöer miljöcertifieras och renas från gifter.

Miljöpartiet vill

  • att arbetsmiljöarbetet för förskolan och skolan intensifieras och ger konkreta resultat och minskar personalomsättningen
  • att kommunen satsar på trotjänarna i förskolan och skolan samt att kompetens- och karriärutveckling sker
  • att kommunen ordnar med fortbildning av barnskötare till förskollärare så att andelen med pedagogisk högskoleexamen ökar till minst 50 % och två förskollärare per barngrupp
  • att varje elev i förskolan och skolan utvecklas och når bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling med behörig personal
  • att Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek följs för 1-3 år med 6-12 barn/grupp och för 3-5 år med 9-15 barn/grupp
  • att låta lärare få rätt att ordinera extra stöd till elever med särskilda behov
  • att varje elev som har behov av elevhälsan ska få det
  • att våra barns och ungdomars skolmiljöer miljöcertifieras och renas från gifter
  • att ventilation, städning och underhåll av skolbyggnader sker och det med giftfritt material

Nyheter på Våra skolor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter