Trafiken

Trafiken

Ett hållbart transportsystem


På grund av sitt geografiska läge är Danderyd en genomfartskommun. När nu bostadsbyggandet ökat drastiskt i Storstockholms nordostkommuner, märks det redan både i tillströmningen till tunnelbanan och i antalet bilar som passerar genom kommunen. Vi måste försäkra oss om att olägenheterna för Danderydsborna blir så små som möjligt.

Trafiken är den största miljöboven när det gäller miljöpåverkan, luftföroreningar och buller. Danderyd klyvs mitt itu av E18 och Roslagsbanan, som båda orsakar problem av olika slag.

En utvecklad kollektivtrafik med minskat behov att använda bilen skulle innebära både miljöfördelar och ökad trafiksäkerhet. 

Utbyggnaden av Roslagsbanan ska medföra minsta möjliga olägenhet för de kringboende vad gäller buller och partikelutsläpp. Fler tåg ska stanna vid våra stationer men det ställer också krav på fler bullerdämpande åtgärder. Hastigheten behöver hållas låg genom tätbebyggt område.

Tunnelbanan är det snabbaste transportsättet för många i Danderyd mot centrala Stockholm och vidare till förorterna söderut. En förlängning av tunnelbanan norrut till Täby, Arninge och ev. längre skulle möjliggöra snabbare transporter för Danderydsbor norrut liksom för de som bor norr om oss till Mörby och centrala Stockholm. Det skulle även möjliggöra en avlastning av Roslagsbanan och E18 genom Danderyd genom att förlägga infartsparkeringar vid tunnelbanan i Täby kommun. Det kräver dock en betydande kapacitetsökning av tunnelbanan som redan idag är överbelastad i rusningstrafik.

Vid den s.k. Hortusparkeringen d.v.s. nära Danderyds sjukhus finns en stor infartsparkering som är reserverad för Danderydsbor. Under vardagar blir den snabbt fullbelagd vilket betyder att många tar tåget in mot Stockholm vilket är bra. Men 97 % av de som parkerar där har mindre än 900 meters bilresa från hemmet till parkeringen – en helt onödig bilresa och dessutom hindras andra med längre resbehov att parkera där. Om parkeringen avgiftsbeläggs skulle den utnyttjas effektivare.

Allt fler vuxna cyklar allt mer medan barnen cyklar allt mindre. Det är såväl hälsofrämjande som klimatsmart att cykla och gå istället för att åka bil kortare sträckor. I Danderyd med sina korta avstånd är cykeln ofta det snabbaste färdmedlet. Om fler ska vilja cykla, framförallt barn, krävs det säkra cykelvägar där risken för konfrontation med både bilar och gående minimeras. Likaså ska de gående känna sig trygga och inte riskera att bli påkörda av cyklister. Trenden med att allt fler cykelpendlar och skaffar sig snabba cyklar och elcyklar har ökat tempot och därmed har också risken för olyckor ökat betydligt.

Ett av de regionala cykelstråken passerar genom Mörby centrum där det även finns många bilister och gående. Många äldre bor i seniorboendet på Edsviksvägen 1 och många barn och ungdomar har sin skolväg runt centrum. I samband med ombyggnader och nybyggnation vid Mörby centrum finns ett bra tillfälle att ordna separata vägbanor för gående, cyklister och bilar som en del av ett trafiksäkrare vägnät i kommunen.

Miljöpartiet vill

 • tunnelförlägga E18 för att minska buller och luftföroreningar inom Centrala Danderyd och skapa förutsättningar för en framtidens ekobebyggelse på den frigjorda ytan. Här kan vi utveckla bostadsbyggande som stimulerar till social hållbarhet kombinerat med klimat- och miljömässig hållbarhet.
 • minska genomfartstrafiken genom att snarast möjligt bygga ut tunnelbanan till Täby/Arninge. I väntan på detta behöver vi införa fler egna körfält för bussarna för snabbare busstrafik.
 • minska bilberoendet genom att i dialog med SL och Danderydsborna ta fram väl genomtänkta busslinjer och -turlistor
 • utreda trafiksäkerhetskonsekvenser av den allt tätare buss- och biltrafiken på Golfbanevägen
 • fortsatt satsa på utvecklat cykelnätverk med framkomlighet och prioriterad väghållning vintertid
 • satsa på trafiksäkra gång- och cykelvägar till skolor/förskolor för att minska behovet av bilskjuts
 • satsa på utbyggd infrastruktur för fossilfria bränslen, laddstolpar för elbilar och tankställen för biogas
 • åtgärda ”smitvägar” genom kommunen med hastighetsdämpande åtgärder, hastighetsbegränsning samt exempelvis trafikreglering nattetid
 • se över infartsparkeringar i samarbete med omgivande kommuner
 • avgiftsbelägga infartsparkeringen vid Danderyds sjukhus för att stimulera till miljö-vänligare resande
 • höja miljökraven vid upphandling av kommunens transporttjänster
 • utreda möjligheten att i större utsträckning använda båttransporter
 • verka för mindre fossilbaserat båtbränsle och säker tankning i kommunens småbåtshamnar

Nyheter på Trafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter