Mälarökoalitionens gemensamma plattform

Mälarökoalitionens gemensamma plattform

Mälarökoalitionen bildades efter valet 2018 med anledning av att alla våra fyra partier såg ett behov av en ny politisk ledning för att möta nya utmaningar och möjligheter i Ekerö. I denna plattform beskriver vi hur vi gemensamt vill styra mot ett hållbart samhälle som bygger på dialog och delaktighet med invånare i Ekerö kommun.

Politisk plattform Mälarökoalitionen 

Framtidens Mälaröarna är ett öppet och inkluderande samhälle för alla. Principen om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är styrande. Samhället präglas av flexibilitet och innovation som förmår hantera nya omständigheter där invånarna har inflytande samt politiker tar ansvar för samhällsutvecklingen. Mälaröarna utvecklas utifrån sina unika förutsättningar, ”mellan stad och land”, mitt i Mälaren. Utgångspunkt för vår politik och agerande är FN:s mänskliga rättigheter. Vår politik bygger dessutom på att skapa förutsättningar för alla utifrån deras situation och behov. Vi är för ett mångkulturellt samhälle, fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi värnar klimat och miljö och vill öka varje invånares möjlighet att påverka de politiska besluten. Mälarökoalitionen är framtidsoptimister. För att Ekerö ska bli bättre krävs att vi planerar långsiktigt. Det förutsätter att vi politiker tillsammans med kommunens professionella tjänstemän på ett bättre sätt än idag samverkar med invånarna i olika skeden av planeringen av kommunens verksamheter och utformning. Som den ansvariga generationen, vill vi skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och barnbarn. Allt vi gör nu kommer att påverka framtida generationers förutsättningar att leva ett liv som präglas av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Ekologisk hållbarhet

Genom vårt sätt att leva lämnar Ekerö kommun ett stort ekologiskt fotavtryck. När kommunen växer och utvecklas måste den negativa påverkan på miljö och klimat minimeras. Allt vi gör måste rymmas inom de ramar natur, luft och vatten sätter för vårt handlande. Vi behöver förbereda oss på den anpassning som krävs till följd av klimatförändringarna och ta fram en lokal miljö- och klimatstrategi som begränsar klimatförändringarna globalt. 

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomin är ett medel för våra intentioner inte endast ett mått på välfärdsutveckling. Tillväxt sker när vi blir fler, när handel och företagsutveckling går hand i hand och när individer i ökande grad kan förfoga över den inkomst de får som resultat av sina ansträngningar samt trygga anställningsformer. Ett hållbart samhälle kräver en balans mellan ett lokalt fungerande näringsliv, goda bostäder och ett aktivt fritidsliv. En aktiv och stödjande kommunal förvaltning och en bättre dialog för att utveckla det lokala företagandet ger civilsamhället förutsättningar att vara medskapare i samhällsutvecklingen. 

Social hållbarhet

Allt vi gör måste inriktas mot att skapa uthålliga sociala system och delsystem i vårt samhälle som starka föreningar, många mötesplatser, generationsöverbryggande aktiviteter och medborgardialog inklusive medborgarinflytande. Mälarökoalitionens framtidsinriktade arbete fokuserar på att skapa ett mer inkluderande samhälle där fler deltar i beslutsprocesserna även mellan valen. Vi vill att fler ska kunna delta i besluten, ung som gammal, välutbildad som mindre välutbildad, oavsett modersmål, för att motverka ensamhet i alla åldersgrupper. Vi vill skapa större möjligheter för alla. Vi vill att individen ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.  

Målet med Mälarökoalitionens politik är att förbättra Ekerö – såväl för varje invånare som för det gemensamma Ekerö. 

1. Miljö och klimat

Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. För att vi, våra barn och barnbarn ska få växa upp med samma möjligheter som tidigare generationer behöver vi förändra vår livsstil. Mälarökoalitionens miljö- och klimatpolitik förenar frihet och välfärd med omtanke om vår planet. Mälarökoalitionen kommer att verka för: 

 • Upprätta en hållbarhetsstrategi med lokala miljö- och klimatmål med en plan för att nå Parisavtalet och Agenda 2030.
 • Upprätta en strategi för jordbruksmark.
 • Upprätta en dagvattenstrategi.
 • Upprätta en handlingsplan för extremväder.
 • Kommunen ska ha en nollvision gällande nedskräpning. Första steget blir att utveckla en kommunal nedskräpningspolicy.
 • Vårda våra vattendrag. Vi vill att Ekerö skall leda utvecklingen och vara en förebild både i Sverige och internationellt. Från vårt Ekerö skall inga mikroplaster, skräp eller föroreningar lagras i marken eller ledas ut i vattendrag.
 • Sänka bygglovsavgiften vid byggnation om solpaneler/-celler installeras samtidigt.
 • Minska matsvinnet i de kommunala verksamheterna.
 • Inför klimatsmart mat som norm vid representation i kommunal förvaltning.
 • Planera för ytterligare en återvinningscentral med förstärkt återbruksinriktning samt förebygga att produkter blir avfall enligt den så kallade avfallshierarkin.
 • Utred hushållsnära hämtning av återvinningssopor, obligatorisk användning av de gröna påsarna alternativt kompostering av matavfall samt grovsophämtning.
 • Införa rutiner som uppmuntrar restauranger och livsmedelsbutiker att ta vara på matsvinn genom att återföra till exempelvis resurssvaga eller jordbruket.
 • Inrätta kommunala naturreservat på Jungfrusundsåsen och Ekebyhovsparken.
 • Sträva efter 100 % godkända VA-anläggningar till 2030.
 • Ett strategiskt arbete med digitalisering ska stödja utvecklingen av en miljömässigt hållbar kommun.

2. Demokrati

Vi avser involvera invånare i ett tidigt skede i beslutprocesserna där det finns störst möjligheter till reell påverkan. Utgångspunkten är att medborgardialogen utvecklar demokratin och leder till bättre och mer förankrade beslut. Politiker och tjänstepersoner behöver bli mer proaktiva för att hitta medborgarna där de befinner sig snarare än att förvänta sig att de aktivt uppsöker information om kommunens planer. Informationen om kommunens utvecklingsplaner ska vara lättillgängliga för alla oberoende av utbildningsnivå, språklig bakgrund, ålder eller andra faktorer som påverkar tillgängligheten av information. 

För att möjliggöra detta kommer Mälarökoalitionen verka för:

 • Förbättrad medborgardialog genom:
 1. Öppen frågestund på KF 2 ggr/år.
 2. Öppna nämndmöten när inte sekretess råder eller att det av andra skäl anses olämpligt.
 3. Folkmotion.
 4. Speak-app.
 5. Ökat deltagande i föreningslivets möten från politik och förvaltning.
 6. Ungdomsråd.
 7. Ökad satsning på elevråd i skolor.
 8. Fler mötesplatser.
 9. Samråd med invånare i tidigt skede i beslutsprocesser.
 • Planera för ett nytt kommunhus i centralt läge.
 • Säkerställa att barnperspektivet tas i beaktande i alla beslut i enlighet med barnkonventionen som kommer att vara svensk lag från och med 1 januari 2020.
 • Införa Barn- och ungdomsbokslut som bygger på MUCF:s enkät "LUPP" som syftar till att göra lokala uppföljningar om hur politiken påverkar barn och unga.
 • Ta fram strategi för samverkan med olika aktörer på regional, nationell och Europeisk nivå. Exempel på sådana organisationer är:
 1. ECCAR (European Coalition of Cities against Rasism)
 2. Mälardalsrådet.
 3. Svenska FN-förbundet och SKL om Agenda 2030.
 • Ta fram en representationspolicy.
 • Ett strategiskt arbete med digitalisering ska stödja ambitionen att öka invånarnas delaktighet i politiken.

 

3. Inkludering

Mälarökoalitionens grunduppfattning är att den enskilde ska bestämma över sitt liv. Väsentligt är att lära sig det en vill, välja sitt yrke, klä sig som en vill, och älska den en vill och bestämma över sin egen kropp. Alla och allt ska bemötas med respekt. Din lön, ditt jobb, eller ditt föräldraskap ska inte bestämmas av ditt kön, din hudfärg, din funktionsförmåga, din religion, din ålder eller din sexuella läggning. Mälarökoalitionen kommer därför att driva bland annat följande frågor: 

 • Kommunen ska ha, samt arbeta aktivt med att implementera, en jämställdhets- och likabehandlingspolicy som genomsyrar alla kommunens åtaganden; från social omsorg, fritidsverksamhet, skola, infrastruktur till näringsliv och andra relevanta områden.
 • Ekerö ska vara en trygg kommun att röra sig i. Det krävs ordentlig belysning på gång- och cykelvägar, på öppna mötesplatser, busshållplatser, osv.
 • Föreningsbidrag, som kommunen beviljar, ska utgå från att föreningar strävar efter att medlemmarna har lika villkor och att föreningen har en jämställdhets- och likabehandlingspolicy samt ställa krav på utdrag ur belastningsregistret på de personer i föreningen som är direkt engagerade i verksamheter med barn och unga.
 • Barn- och utbildningsnämnden, BUN, ska regelbundet följa upp och rapportera jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i skolan.
 • Lärare/fritidspersonal och övriga som arbetar i skolan ska erbjudas kompetensutveckling i jämställdhet och HBTQ-certifiering.
 • Våld i nära relationer ska särskilt uppmärksammas inom alla områden i kommunen; barn och fritid, unga, vuxna, inom LSS-området samt inom äldreomsorgen och rapporteras till socialförvaltningen. 
 • Se över och åtgärda tillgängligheten för alla invånare oavsett funktionshinder (ramper, hörslingor, blindskrift, etc) i alla offentliga byggnader.

4. Skola och förskola

Kunskap är biljetten för att komma vidare i livet. Vi fortsätter arbetet för en riktigt bra skola. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska få de kunskaper som hen behöver för att uppnå sina drömmar. Mälarökoalitionen kommer att verka för: 

 • Införandet av minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet samt satsning på utomhuspedagogik.
 • Upprätta en handlingsplan för särbegåvade barn samt ökad satsning på barn i behov av särskilt stöd.
 • Ökad satsning på värdegrundsfrågor i skolan genom implementering av likabehandlingsplaner som täcker de sju diskrimineringsgrunderna; kön, sexuell läggning, ålder, könsidentitet, etnicitet, religion och funktionshinder.
 • Ökad satsning på elevhälsan genom stärkt resursteam.
 • Vidareutveckling av varje skolas bibliotek till minst i den nivå var fram till 2017.
 • Finna former för fler vuxna i skolan.
 • För högstadiet bör principen en elev – en dator gälla. För de yngre årskurserna ska tillgången till datorer kraftigt öka.
 • Arbeta för en god arbetsmiljö för alla i skolan och ge möjlighet till större medinflytande.
 • Ökad kompetensutveckling för lärare.
 • Upprustning av de fysiska skolmiljöerna för att undvika kapitalförstöring genom att exempelvis tvingas riva skolor.
 • Planera och bygga långsiktigt ändamålsenliga lokaler.
 • Vi värnar varje barns rätt att gå i förskola eller familjedaghem oavsett om den drivs privat eller kommunalt. Vi delar helt de övergripande mål som angetts för förskoleverksamheten och kommer att arbeta för att en bra förskolemiljö både avseende den fysiska miljön, antalet personalresurser per barn och allt övrigt som krävs för att barnen senare ska kunna ta steget över till skolan.
 • Säkerställa en giftfri vardag i förskola och skola.
 • Samverkan med någon gymnasieskola som har intresse av att etablera en filial i Ekerö kommun i samverkan med kommunen och föreningslivet, (eventuellt med idrottsinriktning eller naturbruk).
 • Uppmuntrande åtgärder för att gå/cykla till förskola/skola.
 • Ett strategiskt arbete med digitalisering ska främja skolors och förskolors implementering av IKT-pedagogik.

5. Social omsorg

Social omsorg innefattar omsorg om barn, ungdomar, invånare med speciella behov samt äldre. För att möta de krav som ställs kommer vi att arbeta för att: 

 • Stärka familjeteamet..
 •  
 • Öka satsningen på fält- och fritidsverksamheten för unga på kvällar och helger.
 • Stödja skapandet av lokala arbetsplatser för personer med funktionshinder, för att motverka inlåsningseffekter.
 • Skapa förutsättningar för ökad självständighet för personer med särskilda behov.
 • Öka samverkan med landstingets barn- och ungdomspsykiatri samt Mini-Maria.
 • Upphandlingar av LSS ska alltid innehålla ett kommunalt alternativ.
 • Avskaffa biståndsbedömningen för 10 tim/vecka för alla över 80 år.
 • Öka möjligheterna till motion och träning för alla i samverkan med föreningslivet.
 • Skapa möjlighet, för de som vill och har behov, till digitala låsvred för brukare i hemtjänsten.
 • Få flera olika maträtter att välja mellan på alla äldreboenden.
 • Möjliggöra för berörd personal att skaffa grundläggande kompetens inom vård och omsorg.
 • Skapa god arbetsmiljö för alla som arbetar i äldrevården.
 • Införa tillgång till tjänsten ”Fixar-jour” för utförande av enklare tjänster i hemmet.
 • Planera för fler vård- och omsorgsboenden.
 • Planera för trygghetsboende.
 • Ett strategiskt arbete med digitalisering ska främja användning av digitala verktyg för stöd, service och kommunikation inom vård och omsorg.

6. Kultur och fritid

En rik kultur och fritid är en förutsättning för ett gott samhälle. Mälarökoalitionen vill därför stärka stödet till föreningar och utveckla samarbetet mellan dessa, kommunen och näringslivet. Mälarökoalitionen kommer verka för att:

 • Aktivt arbeta för ett mer jämställt föreningsliv. 
 • Anlägga kommunala lekplatser och/eller parklekar vid detaljplaneläggning.
 • Fler mötesplatser.
 • Planera för simhall i nära samverkan med invånare. Slutgiltigt beslut om simhall tas i samråd med invånare.
 • Kulturhuset ska utvecklas till det kulturella navet i Ekerö.
 • Planera för ett nytt allaktivitetshus i centralt läge för en bred målgrupp över generationsgränser.
 • Öka anslagen till Kulturskolan så att flera får tillgång till undervisningen samt sänkning av avgiften.
 • Återinrätta bidragen till studieförbunden och andra föreningar.
 • Utveckla turismen för att levandegöra och bevara kulturmiljöerna.
 • Turistinformationsstationer på strategiskt utvalda platser för att utveckla turismen.
 • Utveckla samarbetet kultur-näringslivet.
 • Utveckla både Svanhagens IP och Träkvista IP, i första hand lokalerna.
 • Bidra till skötsel och utveckling av fritidsanläggning i kommunens ytterområden.
 • Flera utomhusgym skapas i kommunen.
 • Införa kulturell allemansrätt i grundskolan, dvs minst en kulturell aktivitet per läsår.
 • Cykelteknikträning för alla barn.
 • Ett strategiskt arbete med digitalisering ska öka möjligheterna att nå unga som inte söker sig till idrotts- och föreningsliv.

7. Samhällsbyggnad

Mälarökoalitionen har sett ett behov av ett nytt långsiktigt hållbart synsätt på samhällsbyggnadsfrågor. En växande kommun har framtidsutmaningar i infrastrukturfrågor, bostadsförsörjning, behov av stärkt lokalt näringsliv samt krav på såväl ny som bibehållen god offentlig service. Samtidigt behöver dialogen med medborgarna/företagen och även den interna kommunikationen mellan kommunens olika verksamheter förbättras. 

Syftet med en mer omfattande Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) är att nämnden ska ha helhetsansvaret och större rådighet i det långsiktiga samhällsbygget. Vi vill att den nya nämnden ska hänga upp sin verksamhet på Vision – Dialog – Förankring – Genomförande, där kommunikation får en högre prioritet. Målet är att kommunen ska utvecklas i alla delar och tillsammans med det lokala samhället.

 • Slå samman byggnads- och tekniska nämnderna till en Samhällsbyggnadsnämnd samt tillskapa en myndighetsnämnd.

 

Byggnation/Boende

Mälarökoalitionen vill både värna om Mälaröarnas lantliga prägel och utveckla kommunens tätare områden. Ekerö centrum ska vara ett levande centrum där det finns en variation av butiker, mötesplatser, bostäder, företag och kultur. Mälarökoalitionen vill att den planerade utbyggnaden av centrumet sker gåvänligt och tillgängligt samt i möjligaste mån följer Erskines anda. Förutom detta kommer Mälarökoalitionen att verka för följande:

 • Upprätta markanvändningsplan enligt Örebromodellen.
 • Bygg med högre andel flerfamiljshus med träkonstruktion samt noll- eller plusenergihus.
 • Högre andel hyreslägenheter.
 • Ta fram en strategi för personalbostäder för personal inom bristyrken.
 • Senast 2030 ska vi ha en fossilfri allmännytta samt kommunens verksamhetslokaler och en 30 procentig reducering av energianvändningen.
 • Parkeringstalen bör variera beroende på plats respektive typ av nybyggnation.
 • Bygga för behov vid olika faser i livet.
 • Fler bostäder tillkommer i kollektivtrafiknära områden.
 • Hela kommunen ska utvecklas utifrån sina förutsättningar.
 • Kombinera arbetsplatser, service och mötesplatser tillsammans med bostäder, enligt principen om 60 % bostäder och 40 % arbete enligt FNs mål 11 Hållbara städer.
 • Välkomna långsiktiga privata bostadsföretag som vill etablera sig i kommunen och bygga hyresrätter.
 • Arbeta för en markpolitik som möjliggör ett byggande av hyresrätter med rimliga hyresnivåer.
 • Använda öppna arkitekttävlingar.
 • Anställa en stadsarkitekt med övergripande ansvar för både gestaltning och utformning.
 • Blandade boendeformer, dvs. småhus, bostadsrätter, hyresrätter och ägarlägenheter.
 • Bevara och utveckla Ekerö Bostäder i kommunal ägo.
 • Öka servicegraden för byggprocessen i kommunen och medborgarna innebärande resursförstärkningar inom både stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret, etc.

 

Trafik/infrastruktur

Mälarökoalitionen har målet att restiden mellan Ekerö Centrum och Brommaplan maximalt ska vara 15 minuter, vilket kräver både kort- och långsiktiga åtgärder som ligger väl i fas med byggandet av Förbifarten. Vi vill skapa en infrastrukturplan som sträcker sig 10-20 år framåt där stor hänsyn ska tas till miljö och klimat. För att möjliggöra det krävs att kompetent personal inom området anställs. Under mandatperioden kommer vi verka för: 

 • Anta trafikstrategin som drogs tillbaka i maj 2017.
 • Införa kommunal bilpool med fossiloberoende fordon.
 • Kommunalisera vägföreningarna Stockby och Närlunda samt tillsätta en utredning, klar 2019, som ska komma med förslag på om och hur andra vägföreningar kan kommunaliseras.
 • Bygg ut och förbättra driften på gång- och cykelvägar samt nya cykelparkeringar, laddstolpar och inför ett lånecykelsystem.
 • Tillsätta en utredning så att alla skolbarn får en säker skolväg.
 • Fler infartsparkeringar i kollektivtrafiknära lägen spridda i kommunen.
 • Verka för ökat resande med kollektiv-, cykel- och gångtrafik.
 • Ökad turtäthet av bussarna i kommunen och en rundlinjebuss samt anropsstyrd kollektivtrafik.
 • Införa flexibla nattstopp för bussarna.
 • Utbildning för personal inom gång och cykelutbyggnad.
 • Sopsaltning av alla kommunala gång och cykelvägar.
 • Utred och utföra prioriterat sammanhängande cykelstråk genom Ekerö tätort och till alla skolor.
 • Utred cykelstråk till Munsö/Färentuna.
 • Enklare för allmänheten att anmäla problem, idéer och förbättringsförslag på vägar där även kommunen driver ärendena vidare mot Trafikverket, företag och övriga.

 

Energi

 • Solceller på kommunens alla tak och solcellsgatlyktor.
 • Etablera en biogasanläggning för produktion och distribution.
 • Inför en kommunal solstrategi för decentraliserad energiförsörjning.
 • Ta fram en fördjupad energistrategi.

 

8. Näringsliv

Lyhördhet, snabbhet i handläggningen och hög kompetens hos de tjänstemän som möter företagen är prioriterat för oss i Mälarökoalitionen. Att kommunen har en hög servicegrad är viktigt. Kommunen ska aldrig bygga företag men underlätta för befintliga företag att växa och för nya att bildas. Mälarökoalitionen vill under mandatperioden driva bland annat följande näringslivsfrågor: 

 • Öka den kommunala servicegraden för det lokala näringslivet.
 • Öka stödet för utveckling av småföretag i kommunen.
 • Utveckla samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet.
 • Tillse att vi har kraftfulla och resultatinriktade resurser för näringslivsfrågor.
 • Detaljplanelägga för fler företagskluster.

 

9. Ekonomi

Kommunens ekonomi ska alltid vara i balans, dvs. klara både alla verksamhetskostnader och framtida investeringar. Mälarökoalitionen kommer att driva följande frågor: 

 • Ha en god och effektiv hushållning med kommunala medel – för att undvika skattehöjningar och onödiga kommunala avgifter.
 • Påtagligt förbättra kommunens upphandlingskompetens och former genom att anta en ny upphandlingspolicy.
 • Stärka kommunens förvaltning för ökad effektivitet.
 • Bilda Ekerö fastigheter som ett eget bolag jämte Ekerö Bostäder som köper hela eller delar av kommunens verksamhetslokaler. Det nya bolaget tar över dessa lokalers förvaltning. På det sättet frigörs investeringsmedel samtidigt som ägandet finns kvar i kommunen.

 

10. Trygghet

Oavsett ålder är tryggheten väsentlig i alla sammanhang. Vi alla kan och ska bidra. Mälarökoalitionen kommer att driva en politik som ökar tryggheten i vår kommun. 

 • Utveckla samverkan mellan kommunen, polisen och civilsamhället för en ökad trygghet.
 • Se över gångvägar och andra utemiljöer så att alla får en trygg väg hem.
 • Öka antalet fältassistenter.
 • Öka stödet till föreningslivet för att ge unga möjligheter till en meningsfull fritid.
 • Öka resurser för kvinno- och mansjourer så att våldsutsatta kvinnor och män kan stanna kvar i kommunen samtidigt som förövarna flyttas.
 • Öka stödet till föräldrar och andra vuxna som kan vara närvarande och engagerade i nattvandringar, på skolavslutningar, etc.

 

 

Relaterade nyheter

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter