Demokrati – delaktighet och jämlikt inflytande

Demokrati – delaktighet och jämlikt inflytande

Den representativa demokratin riskerar att förlora legitimitet om vi inte moderniserar den och bättre anpassar den efter vår samtid. Tiden då medborgarna nöjde sig med att lägga sin röst på ett parti var fjärde år är förbi.
Med ökad delaktighet och fler perspektiv får vi bättre beslutsunderlag som bättre speglar medborgarnas verkliga behov och vilja. Det behövs fler forum för delaktighet för att säkerställa ett jämlikt inflytande.

2014 års demokratiutredning visar att lågutbildade, utrikes födda, människor med funktionshinder, kvinnor och unga är underrepresenterade i valda församlingar. Lågutbildade och människor med utländsk bakgrund röstar i lägre utsträckning än andra. Redan resursstarka har därmed bäst tillgång till de demokratiska beslutsprocesserna. Processen med Sandudden skola är ett talande exempel på detta. Hur hade det varit om Sandudden i huvudsak var befolkat av lågutbildade personer och människor med utländsk bakgrund. Hade vi sett samma mobilisering och möjlighet att påverka beslutsfattare? Detta visar att demokratin inte är lika för alla.

I Ekerö kommun saknas möjligheten att lämna medborgarförslag. Kanske kan vi gå rätt på demokratiutredningens förslag och införa möjligheten till folkmotion. Det innebär att en kommunmedborgare kan lämna en motion till fullmäktige men att motionären måste samla in stöd från 1% av de folkbokförda i kommunen. Det gör att förslagen blir mer genomarbetade och att medborgare kan involveras i demokratiska processer utan att behöva agera utifrån en partipolitisk plattform. Folkmotion finns redan i Finland vilket har lett till förändringar i äktenskapslagstiftningen.

Det behövs ett forum som säkerställer medborgares rätt att komma till tals innan beslut av stor vikt ska fattas. Detta är särskilt viktigt för de grupper som i lägre utsträckning deltar i de demokratiska processerna men gäller naturligtvis samtliga kommunmedborgare. Detta kan vid stora frågor göras genom så kallade samråd, alternativt skapa särskilda råd eller hitta andra, kreativa sätt för att involvera berörda parter. Vi tror att detta behöver göras genom att utveckla nya former för dialog i mellanvalsperioderna där nyckeln är att ”vi kommer till dem”, det vill säga att beslutsfattare istället kommer till medborgarna.

Om regeringen beslutar att införa försöksverksamhet med rösträtt för 16-åringar i kommunen i 2022 års kommunalval så ser vi positivt på att Ekerö kommun deltar i försöket.

Vi anser även att nämndmöten bör vara öppna för allmänheten.

 

Miljöpartiet på Mälaröarna yrkar på att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag

 

  • att utforma en modell där medborgare ges möjlighet att lämna synpunkter i frågor där de betraktas som sakägare i ett tidigt skede i beslutsprocessen
  • att utveckla bättre former för dialog mellan beslutsfattare och medborgare som även når de grupper som enligt demokratiutredningen är underrepresenterade i beslutsfattande församlingar
  • att utreda möjligheten att införa möjligheten till folkmotion på kommunal nivå så som det beskrivs i 2014 års demokratiutredning
  • att i det fall regeringen beslutar att införa möjligheten att införa en försöksverksamhet med rösträtt för 16-åringar anmäla Ekerö kommuns intresse att delta inför valet 2022
  • att införa öppna nämnmöten

 

 

Nyheter på Demokrati – delaktighet och jämlikt inflytande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter