Energi – Lokal biogasanläggning

Energi – Lokal biogasanläggning

Motion – Etablering av biogasanläggning för produktion och distribution
Enligt samrådsversionen av energiplanen pågår redan ett arbete med att etablera en anläggning för biogasproduktion. Miljöpartiet vill att planen tidigareläggs med målsättningen att anläggningen ska vara driftklar 2025.

Miljöpartiet föreslår fullmäktige;

  • att en biogasanläggning för produktion och distribution ska vara i drift 2025 i Ekerö kommun
  • att utreda möjligheten att använda det hästgödsel och organiska avfall från jordbruket samt det hushållsavfall som produceras i kommunen i anläggningen
  • att kommunen utreder en lämplig placering av anläggningen i samverkan med häst- och jordbruksnäringen
  • att utreda intresset bland jordbruksproducenter, hästgårdar och gasbolag att ingå ett partnerskap med Ekerö kommun för att driva anläggningen

 

Genom att nyttja den naturliga rötningsprocessen tas näringsämnen tillvara i kretsloppets naturliga process då organiskt material så som gödsel bryts ner och skapar rötgas samt mulljord. Då Ekerö kommun har många hästar och jordbruk genereras mycket hästgödsel och annat organiskt avfall som kan användas för biogasproduktion. Klimatförändringarna kommer sannolikt innebära att det blir större fokus på närproducerade livsmedel framöver vilket gör att livsmedelsproduktionen kan öka och därmed även det organiska avfallet. Vi anser att det bör utredas om det är möjligt att använda hushållens matavfall för att ta tillvara på det resurser som redan finns i kommunen. Det skulle göra att anläggningen kan producera mer biogas och därmed bli mer lönsam ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Förbränning av biogas bidrar inte till växthuseffekten eftersom biogas är en förnybar energikälla. Den koldioxid som frigörs har bundits till växterna från luftens koldioxid och finns därmed redan i omlopp. Användning av biogas för fordonsdrift ger försumbara utsläpp av kolmonoxid, kolväten, svavelföreningar, kväveoxider, tungmetaller och stoft (Naturvårdsverket, 2012). Användning av biogas istället för diesel bidrar därför positivt till miljömålen; en begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ingen övergödning och bara naturlig försurning.

 

Vi förespråkar en affärslösning där kommunen ingår partnerskap med lokala jordbruksproducenter och hästgårdar och gärna något etablerat gasbolag. Med tanke på de gynnsamma förutsättningar vi har i kommunen och möjligheten att söka bidrag för den här typen av anläggningar från det statliga stödet Klimatklivet så vill vi tidigarelägga processen och ha som målsättning att anläggningen ska vara driftklar senast 2025.

 

 

 

Nyheter på Energi – Lokal biogasanläggning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter