Fossilfria resor – En öppen kommunal elbilspool

Fossilfria resor – En öppen kommunal elbilspool

Ekerös befolkning växer och antalet bilar växer i samma takt. Detta beror till stor del på att människor behöver bil för att klara det vardagliga pusslet. Vi är en stor kommun med långa avstånd och kollektivtrafiken är inte alltid tillräcklig.
Bilen är en viktig del för en kvalitativ vardag samtidigt som bilens drivmedel är en stor miljöbelastning och trängseln ett ökande problem, både på vägarna men också på våra parkeringar. För att bidra till den kommunala uppfyllelse av De Globala Målen som Sveriges Regering och EU har skrivit under på behöver Ekerö Kommun uppmuntra till användandet av förnyelsebara drivmedel och effektivt användande av resurserna.

Kommunen har idag ett stort antal mindre fordon inom verksamheten som behövs för att uppfylla servicegraden i hela kommunen. Dessa bilar används i stor utsträckning under arbetstid men är stillastående under kvälls- och helgtid. Avsedda parkeringar står outnyttjade under stora delar av dagen.

Invånarna i kommunen har å andra sidan behov av en komplementbil under framför allt kvälls- och helgtid medan behovet av 2 bilar per hushåll är mindre när folk är på arbetet. Denna komplementsbil är vanligtvis inte en ny elbil med senaste tekniken utan kanske precis tvärt om.

Ett flertal kommuner och företag går idag in i öppna elbilspooler för att öka flexibiliteten, minska kostnaderna och samtidigt bidra till att fler resor sker med förnyelsebara drivmedel. Genom att vara med i en öppen elbilspool bidrar företag och kommuner till ett bättre utnyttjande av resurserna. Bilen som vanligtvis står stilla i snitt 97% av tiden kan användas mer effektivt och antalet outnyttjade parkeringsplatser kan minimeras.

Vattenfall och Stockholms stad påbörjade elbilsupphandlingen 2010 och har sammanställt alla erfarenheter i en skrift finansierad av Energimyndigheten. Över 300 organisationer och företag deltar i upphandlingen. Samtidigt kan man titta på kommersiella aktörer som erbjuder elbilspooler vilka står för en kraftigt ökande andel av våra resor.

Genom att erbjuda lokala elbilspooler runt hela kommunen kopplade till laddningsställen vid infartsparkeringar tror Miljöpartiet att kommunen snabbare kan ställa om resandet till hållbara persontransporter och samtidigt förbättra för kommuninvånarna. Genom att kommunen ersätter leasingavtal och egna fordon med medlemskap i elbilspool kan kommunen minska sina kostnader och bättre utnyttja sin fordonsflotta samt parkeringar. Genom att kommunen upphandlar en del av en elbilspool så kan en kommersiell aktör etablera sig på Mälaröarna och därmed erbjuda fler kommuninvånare en tjänst.

 

Miljöpartiet på Mälaröarna yrkar på

att Kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i uppdrag att etablera och ansluta sig till en öppen kommunal elbilspool på Mälaröarna

att Kommunstyrelsen ska verka för att Mälaröborna ansluter sig till en öppen kommunal elbilspool för att lokalt bidra till De Globala Målen och 7 riksdagspartiers gemensamm mål för en fossiloberoende fordonsflotta 2030

 

Nyheter på Fossilfria resor – En öppen kommunal elbilspool

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter