Infrastruktur – Hållbara resor

Infrastruktur – Hållbara resor

Ekerös befolkning växer och antalet bilar växer i samma takt. Detta beror till stor del på att människor behöver bil för att klara vardagspusslet.
Vi är en stor kommun med långa avstånd och kollektivtrafiken är inte alltid tillräcklig. Bilen är en viktig del för en kvalitativ vardag samtidigt som bilens drivmedel är en stor miljöbelastning och trängseln ett ökande problem, både på vägarna men också på våra parkeringar.

För att bidra till uppfyllelsen av de globala målen som Sveriges regering och EU har skrivit under på behöver Ekerö kommun uppmuntra till användandet av förnyelsebara drivmedel, effektivt användande av resurserna samt alternativa färdmedel. För att inte fastna i ytterligare köer och större utsläpp behöver kommunen tydligt styra om till kollektivtrafik, elbilpooler och cyklar. För en mer attraktiv kollektivtrafik behöver bl.a. turerna utökas i anslutning till de lokala centra som innehar handel, skolor, fritidsaktiviteter och affärsverksamhet. Turerna utökas om fler åker varför satsningar på infartsparkeringar i direkt anslutning till de lokala centra är en nyckel. Vid dessa centra bör även elbilspooler etableras.

Ett flertal kommuner och företag går idag in i öppna elbilspooler för att öka flexibiliteten, minska kostnaderna och samtidigt bidra till att fler resor sker med förnyelsebara drivmedel samt ett bättre nyttjande av resurser. Bilen som vanligtvis står stilla i snitt 97% av tiden kan användas mer effektivt och antalet outnyttjade parkeringsplatser kan minimeras.

Cykel och buss ska vara ett alternativ för alla

För att uppmuntra till att använda cykel till skolan och de lokala centra ska man kunna cykla, låsa in sin cykel säkert och även ladda om man har elcykel. Därefter ska man lätt och snabbt kunna ta bussen. Om det dessutom finns möjligheter till omklädning och låsbara skåp kan fler välja cykel.

Låne-/hyrcyklar vid infartsparkeringen

Genom att erbjuda ett lånecykelsystem utökas möjligheterna till turism men också att fler cyklar som ett komplement till bussen och bilen. Har man missat sista bussen ska man kunna cykla hem istället. Om man är på besök kan man turista lokalt. Systemet bör bestå av vanliga cyklar, elcyklar men också lastcyklar.

Laddstolpar vid infartsparkeringen

När fler kan åka kortare resor kommer också elbilarna att bli ett vanligare val. Omställningen till elbil behöver kommunen underlätta och uppmuntra. En lokal laddinfrastruktur är en förutsättning för att invånarna ska våga välja elbil. Att utrusta varje kommunal parkeringsplats med laddstolpar är en förutsättning för att lyckas, och gärna med solcellstak.

Elbilspooler vid infartsparkeringen

Vattenfall och Stockholms stad påbörjade elbilsupphandlingen 2010 och har sammanställt alla erfarenheter i en skrift finansierad av Energimyndigheten. Över 300 organisationer och företag deltar i upphandlingen. Samtidigt kan man titta på kommersiella aktörer som erbjuder elbilspooler vilka står för en kraftigt ökande andel av våra resor. Genom att kommunen ersätter leasingavtal och egna fordon med medlemskap i elbilspool kan kommunen minska sina kostnader och bättre utnyttja sin fordonsflotta samt parkeringar. Om kommunen upphandlar en del av en elbilspool så kan en kommersiell aktör etablera sig på Mälaröarna och därmed erbjuda fler kommuninvånare en tjänst. För en bibehållen och bättre kvalitet och med lägre kostnader behöver kommunen uppmuntra s.k. delningstjänster. Elbilpooler är en av de mest effektiva och utvecklade lösningarna för en omställning till en fossilfri fordonsflotta. Varje infartsparkering bör ha avsedda platser för en gemensam öppen elbilspool.

 

Miljöpartiet på Mälaröarna yrkar på

 

att Kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i uppdrag att etablera moderna, attraktiva infartsparkeringar vid skolor och lokala centra på Mälaröarna

 

att Kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i uppdrag att installera laddstolpar vid alla infartsparkeringar, lokala centra och skolor på Mälaröarna

 

att Kommunstyrelsen ska verka för att ansluta till Stockholms stads lånecykelsystem och att detta etablerar sig på alla infartsparkeringar vid skolor och lokala centra på Mälaröarna

 

att Kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i uppdrag att etablera och ansluta sig till en öppen kommunal elbilspool på Mälaröarna för att lokalt bidra till de globala målen och 7 riksdagspartiers gemensamma mål för en fossiloberoende fordonsflotta 2030

 

att Kommunstyrelsen ska verka för att Mälaröborna ansluter sig till en öppen kommunal elbilspool

 

Nyheter på Infrastruktur – Hållbara resor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter