Infrastruktur – infartsparkeringar

Infrastruktur – infartsparkeringar

Motion – En helhetssatsning på infartsparkeringar,
Ekerös befolkning växer och antalet bilar växer i samma takt. Detta beror till stor del på att människor behöver bil för att klara det vardagliga pusslet. Vi är en stor kommun med långa avstånd och kollektivtrafiken är inte alltid tillräcklig. Bilen är en viktig del för en kvalitativ vardag samtidigt som bilens drivmedel är en stor miljöbelastning och trängseln ett ökande problem, både på vägarna men också på våra parkeringar.

För att bidra till den kommunala uppfyllelse av De Globala Målen som Sveriges Regering och EU har skrivit under på behöver Ekerö Kommun uppmuntra till användandet av förnyelsebara drivmedel, effektivt användande av resurserna samt alternativa färdmedel.

 

För att inte fastna i ytterligare köer och större utsläpp behöver kommunen tydligt styra om till kollektivtrafik, elbilpooler och cyklar. En mer attraktiv kollektivtrafik behöver bl.a. turerna utökas i anslutning till de lokala centra som innehar handel, skolor, fritidsaktiviteter och affärsverksamhet. Turerna utökas om fler åker varför satsningar på infartsparkeringar i direkt anslutning till de lokala centra är en nyckel.

 

Cykel och buss ska vara ett alternativ för alla

För att uppmuntra till att använda cykel till skolan och de lokala centra ska man kunna cykla, låsa in sin cykel säkert och även ladda om man har elcykel. Därefter ska man lätt och snabbt kunna ta bussen. Om det dessutom finns möjligheter till omklädning och låsbara skåp kan fler välja cykel.

 

Låne-/hyrcyklar vid infartsparkeringen

Genom att erbjuda ett lånecykelsystem utökas möjligheterna till turism men också att fler cyklar som ett komplement till bussen och bilen. Har man missat sista bussen ska man kunna cykla hem istället. Om man är på besök kan man turista lokalt. Systemet bör bestå av vanliga cyklar, elcyklar men också lastcyklar.

 

Laddstolpar vid infartsparkeringen

När fler kan åka kortare resor kommer också elbilarna att bli ett vanligare val. Omställningen till elbil behöver kommunen underlätta och uppmuntra. En lokal laddinfrastruktur är en förutsättning för att invånarna ska våga välja elbil. Att utrusta varje kommunal parkeringsplats med laddstolpar är en förutsättning för att lyckas, och gärna med solcellstak.

 

Ellbilpooler vid infartsparkeringen

I takt med ökande befolkning behöver vi minska på antalet bilar. För en bibehållen och bättre kvalitet och med lägre kostnader behöver kommunen uppmuntra s.k. delningstjänster. Elbilpooler är en av de mest effektiva och utvecklade lösningarna för en omställning till en fossilfri fordonsflotta. Varje infartsparkering bör ha avsedda platser för en gemensam öppen elbilspool.

 

Genom att erbjuda väl utvecklade, moderna infartsparkeringar vid de lokala centra och skolor runt om hela kommunen tror Miljöpartiet att kommunen snabbare kan ställa om resandet till hållbara persontransporter och samtidigt förbättra för kommuninvånarna.

Genom att erbjuda laddstolpar, elbilspool och lånescykelsystem vid strategiskt viktiga platser såsom skolor och lokala centra kommer det kollektiva resandet att öka. När fler åker kollektivt kommer turtätheten och komfort att komma på köpet. Men kommunen måste bättra på möjligheterna att välja hållbara transporter så att fler slipper köa till och från jobbet.

 

Miljöpartiet på Mälaröarna yrkar på

 

att Kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i uppdrag att etablera moderna, attraktiva infartsparkeringar vid skolor och lokala centra på Mälaröarna.

att Kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i uppdrag att installera laddstolpar vid alla infartsparkeringar, lokala centra och skolor på Mälaröarna.

att Kommunstyrelsen ska verka för att en öppen elbilspool etablerar sig på alla infartsparkeringar vid de lokala centran och vid skolor.

att Kommunstyrelsen ska verka för att ansluta till Stockholms stads lånecykelsystem och att detta etablerar sig på alla infartsparkeringar vid skolor och lokala centra på Mälaröarna.

 

 

Nyheter på Infrastruktur – infartsparkeringar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter