Infrastruktur – parkeringstal och mobilitetstjänster

Infrastruktur – parkeringstal och mobilitetstjänster

Ärlighet varar längst. Vi vet om att vi måste planera vårt samhälle för ett liv som är mindre beroende av bil. Vi behöver göra det mer attraktivt att lösa livspusslet utan bil.
Vare sig Förbifart Stockholm eller den fjärde filen kommer att lösa våra trafikproblem och för varje ny parkeringsplats vi bygger så kommer fler att fastna i kön till Brommaplan.

Därför måste vi planera för en dräglig trafiksituation till och från Ekerö kommun och för detta krävs att vi tar fram en strategi för parkeringstal vid nybyggnation.

 

Idag jobbar många kommuner med s.k. flexibla parkeringstal för att uppmuntra exploatörerna att satsa på bra mobilitetslösningar för de boende. Ju fler mobilitetslösningar man tillhandahåller desto mindre behov av bilparkeringar. Detta sätt att jobba med parkeringstalen lockar en ny målgrupp till Mälaröarna som inte vill eller behöver ha bil i samma utsträckning. I de centrala delarna av kommunen och i nära anslutning till kollektivtrafik kan vi verka för att kraftigt minska utbudet av parkeringsplatser och därmed även bilar och erbjuda andra lösningar istället.

 

Vi som redan har behov av bilen behöver inte trängas med lika många nya bilar när vi bygger nya bostäder i kommunen. Vi kan erbjuda lägre bostadskostnader och hyror vilket skulle innebära att våra ungdomar och äldre har råd att bo kvar i kommunen. Det är dyrt att bygga en parkeringsplats (ca 200 000 – 500 000 kr) och i dagsläget har vi ett system där även de som inte äger bilar tvingas subventionera parkeringsplatser genom högre boendekostnader. Fördelen för oss andra är att fler kommer att åka kollektivt när alternativen till bilen ökar och då ökar också turtäthet, busslinjer och kvalitet.

 

Genomsnittsbilen står stilla ca 96% av tiden. Är det då verkligen nödvändigt att varje hushåll äger sin egen bil, eller kanske till och med två? Vi behöver göra det attraktivare att välja bort bilen och då behöver vi ge incitament för byggherrarna att investera i alternativa lösningar. Flexibla parkeringstal är ett sådant verktyg som vår trafiksituation behöver. Med tanke på de stora exploateringsplanerna i centrumnära lägen på Ekerö så kommer det att bli direkt ohållbart om vi fortsätter att bygga ett samhälle med samma biltäthet per invånare som i dagsläget. När Ekerö centrum är fullt utbyggt kommer det att finnas ca 1200 fler boendeparkeringar (och bilar) om det kommer att byggas enligt det parkeringstal som föreslås i exploateringsavtalet för Ekerö strand, men ca 1800 fler parkeringsplatser (och bilar) om det blir som Ekeröalliansen vill.

 

Sannolikt kommer den ökande befolkningen på Mälaröarna att leda till ökad trafik och än större trängsel på väg 261 genom så kallad inducerad trafik. Vi har dessutom ett gemensamt ansvar med övriga landet och världen i stort att leva upp till våra åtaganden i Parisavtalet och de Globala målen Agenda 2030 för att begränsa effekterna av klimatförändringarna. Transportsektorn utgör 25% av de totala växthusgasutsläppen inom EU varav 44,4% orsakas av personbilar. Att fastställa hållbara normer för parkeringstal är ett litet steg på vägen som både bidrar till ett bättre klimat men som också leder till ökad framkomlighet och bekvämlighet för våra medborgare.

 

Vi menar att det är viktigt att det finns en god tillgänglighet för bilen i de delar av kommunen där bilen är det bästa transportmedlet.

Det finns dessutom både ekonomiska, miljömässiga och logistiska skäl till att jobba med flexibla parkeringstal i kollektivtrafiknära lägen.

 

Istället för att bilen ska vara den självklara normen för hur vi transporterar oss så förespråkar vi mobilitetstjänster såsom;

•       Startpaket till nyinflyttade med SL-kort

•       Bilpoolsmedlemskap

•       Lastcykelpool

•       Intelligenta leveransskåp, utrymme för hemleverans i fastigheten

•       Möjlighet till samordnade parkeringsanläggningar

•       Kvalitativa cykelparkeringar för boende och besökare

•       Information om kollektivtrafikavgångar i fastigheten

•       Medlemskap i Car sharing / bildelning

 

 

Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna föreslår

 

att Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram flexibla och gröna parkeringstal med tillhörande mobilitetstjänster.

 

 

Nyheter på Infrastruktur – parkeringstal och mobilitetstjänster

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter