Infrastruktur – säkra gång- och cykelvägar

Infrastruktur – säkra gång- och cykelvägar – motion

Ekerö borde vara ett ställe där det är lätt att ta sig fram till fots och med cykel. Vi ökar rörelsefriheten för våra barn som själva kan ta sig fram om det är säkra vägar.
Tyvärr finns det många problem för Ekerös fotgängare och cyklister som med ganska enkla medel skulle kunna förbättras. Fler människor som går eller cyklar oftare gör att vi får ökad vardagsmotion och färre bilar på våra vägar.  

Vi vill bland annat förbättra dessa fyra områden:

 

1. Kompetens vid nybyggnation av gång- och cykelvägar

Vi vill att adekvat kompetens ska råda vid nybyggandet av cykel- och gångvägar. I alla planer ska det säkerställas att alla trafikslag tas i beaktande så det inte blir som när den nya cirkulationsplatsen vid Wrangels väg byggdes där det skapades en tunnel med en för snäv kurva, ett cykelställ i huvudhöjd och en gång- och cykelväg som slutade rätt ut i bilvägen.

2. Bättre dialog med vägföreningar och privatpersoner

Vi vill att en bättre dialog förs med vägföreningar och privatpersoner redan i ett tidigt skede för att säkerställa en säker utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Det ska inte behöva ta år med livsfarliga cykel/gångvägar som går direkt ut i bilvägen som vid Winab vikväggar och vid kommunhuset.

 

3. Enkelt att anmäla fel och få veta vilka fel som finns oavsett väghållare
Det finns många vägföreningar på Ekerö, det gör det svårt att veta var felen på infrastrukturen ska anmälas, vilket troligen gör att många fel aldrig anmäls eller tas om hand. Vi vill att fel och förbättringar ska vara lätta att anmäla till kommunen så att det blir en klarare bild av var det finns problem och rätt åtgärder kan sättas in oavsett om det är en statlig, kommunal eller privat väg. Det är även viktigt att få veta var problem finns för tillfället för att kunna veta hur det berör ens färdväg (detta gäller såväl bil, cykel som gångtrafik).

4. Inventering och åtgärd
Vi vill att det i samarbete med gående och cyklister i kommunen tas fram en inventering av befintliga problem samt åtgärder på dessa. I cykelplanen nämns ett par satsningar men många ställen på de befintliga gång- och cykelvägarna håller inte måttet. Flera vägar kantas av dåligt utformade vägar, dålig separering mellan gående och cyklister, vägar som bara tar slut och flera andra problem. Detta gäller såväl kommunala som andra vägar i kommunen. Särskild hänsyn bör tas så att trafikmiljön kring våra skolor och förutsättningar att gå eller cykla till skolan förbättras.

 

Vi yrkar på att:

  1. Vid nybyggnation och komplettering av befintligt vägnät ska det säkerställas att kompetens av gång- och cykelvägskonstruktion används och upphandlas. En redogörelse för hur förvaltningen/arna och de olika kompetenserna bereder planerna för att säkerställa att ALLA trafikslag och deras planer/mål beaktas.
  2. Utreda hur dialog och samverkan med vägföreningar och privatpersoner kan förbättras.
  3. Utreda hur kommunen kan hantera anmälningar av fel på samtliga vägar i kommunen och sammanställa samt förmedla det vidare till rätt part och till allmänheten.
  4. en inventering av befintliga gång- och cykelvägar genomförs med hjälp av cyklister och gångare i kommunen och att det tas fram kostnader för de åtgärder som behövs.

 

Nyheter på Infrastruktur – säkra gång- och cykelvägar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter