Lekplatser i kommunen

Lekplatser i kommunen – reservation

På ett möte i tekniska nämnden presenterade Alliansen en plan för att lägga ner hälften av de kommunala lekplatser som finns i kommunen. Självklart lämnade Miljöpartiet tillsammans med Mälarökoalitionen in en välskriven reservation där vi tydligt påtalar hur kommunen bör arbeta istället. Här finns reservationen i sin helhet.

Reservation till ärende 5 – Remiss – förslag till lekplatsplan

MälaröKoalitionen reserverar sig mot beslutet att skicka ut föreslagen lekplatsplan för remiss till nämnda instanser mot bakgrund av följande:

En plan bygger på uppsatta mål som strävar mot en vision. Vi saknar en beskrivning av kommunens vision med lekplatsplanen som också hänger ihop med det beslutade och övergripande visionsdokument som all planering bygger på, nämligen Översiktsplanen (ÖP). I ÖP finns det en tydlig beskrivning kopplat till tätorten och de lokala centra som står beskrivet, att vi ska ha goda livsvillor och kunna leva i dessa lokala centra i alla faser i livet. Att föreslå att lägga ner 10 av 20 kommunala lekplatser utan att ha gjort en inventering av hela utbudet av existerande lekplatser står i bjärt kontrast till ÖP beskrivning.

Vi anser att kontorets arbete med att ta fram ett förslag till en långsiktig lekplatsplan är bra och efterlängtat men för att fungera som underlag till beslut eller ens remissunderlag så saknar underlaget väsentliga delar. MälaröKoalitionen anser att en plan ska innehålla:

 • beskrivning av visionen för lekplatsplanen
 • beskrivning av målen för lekplatserna i kommunen
 • beskrivning av hur planen uppfyller arbetet för att nå visionen
 • beskrivning och inventering av hela beståndet (privata, offentliga och andra) av existerande och planerade lekplatser
 • visa på kvalitativa metoder för inventering
 • visa på hur barnens perspektiv och möjlighet till påverkan har tagits hänsyn till enligt Barnkonventionen
 • visa på hur medborgardialogen kring varje lekplats ska gå till
 • visa på variation av lekplatser och dess pedagogiska innehåll
 • visa på materialval och giftfria material i linje med visionen om giftfri förskola och skola
 • visa på demografiska fakta om hur många barn som bor inom upptagningsområdet kring varje lekplats samt förväntad demografisk struktur
 • planerad investeringskostnad per lekplats utefter behov
 • planerad underhållskostnad per lekplats utefter storlek och utrustning

Vi saknar en sammanhållen strategi för hur samhället i stort ska utvecklas istället för att Tekniska kontoret nu strikt känner sig nödgade att lägga en plan som kraftigt skär ner på barns möjligheter till varierad och omväxlande lek i hela kommunen. Det hade varit lämpligt om en Samhällsbyggnadsnämnd hade tagit på sig helhetsansvaret för dessa strategiska beslut.  Sammanfattningsvis är underlaget inte bara bristande utan verkar enbart ha till syfte att skära kostnader och säkerställa att kommunen inte gör några fel genom att ta bort lekmöjligheter för barn. Vi yrkade på återremiss och ser oss därför tvingade att reservera oss mot beslutet att skicka ut remissunderlag till andra instanser. Tjänstemän och politiker i andra nämnder behöver nu tyvärr lägga tid på att läsa in sig, diskutera och kommentera avsaknad av information som något som planen skulle ha haft från första början.

För MälaröKoalitionen:

Carl Ståhle, 2:e vice ordförande (MP)

Petra Hammar (S)

Fredrik Ohls (L)

Bernt Richloow (ÖP)

Nyheter på Lekplatser i kommunen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter