Skola – Inkludera utomhuspedagogik

Skola – Inkludera utomhuspedagogik – motion

Den digitala utvecklingen har öppnat upp världen och raserat många gränser men den har också bidragit till en mer stillasittande livsföring.
Fetma och psykisk ohälsa ökar även bland unga som en direkt effekt av detta. För att få bukt med detta krävs en palett av åtgärder inom många olika politikområden.

Den främsta förtjänsten med utomhuspedagogik är pedagogisk men rätt utformad kan den också medföra positiva hälsoeffekter. En utökad utevistelse ger färre sjukdagar för både personal och elever och ökad rörelse minskar risken för övervikt. Miljöpartiet ser också stora vinster med att barnen tidigt lär sig att se naturen som självklar del av lärandemiljön för att på så sätt få respekt för naturen och dess möjligheter och begränsningar. Genom en mer varierad lärmiljö kan hjärnan hämta intryck från olika håll och får då en rikare miljö av syn, doft, hörsel och känsel. Då fastnar intrycken och kunskapen bättre enligt kognitionsforskare. Det ger rikare minnen och om minnet dessutom kan kopplas till en situation där kunskapen kan användas så fäster kunskapen än bättre. Vi kan lättare använda alla våra fem sinnen i lärandet vilket inte bara stärker våra kunskaper utan också gör lärandet mer lustfyllt och därmed sannolikt mer motiverade elever.

Minnet behöver ”nycklar” för att minnas. Detta kan göras genom bland annat en erfarenhet eller en upplevelse. Det kan naturligtvis även göras i ett klassrum, men utomhusmiljön ger oss fler möjligheter. Vi tror att ett växlingen mellan lärande i klassrum och i utomhusmiljö befruktar lärandet i båda fallen. Hela skolans läroplan finns ute i samhället. Olika barn lär sig på olika sätt vilket också talar för att variera lärandemiljöerna i högre utsträckning.

Ytterligare en positiv effekt av utomhuspedagogik är att det har skapat en tryggare skolmiljö med färre fall av mobbing i de skolor som har prövat detta. Emilia Fägerstam har skrivit en avhandling i ämnet, ”Plats och Rum: Perspektiv på undervisning och lärande” där ett tydligt resultat var just att det sociala klimatet i klassen och skolan främjades av utomhuspedagogik. Eleverna upplevde utomhusmiljön som mindre pressande än klassrumsmiljön. De sociala, emotionella och kunskapsmässiga dimensionerna stärktes. När det är roligt är det lättare att lära sig.

Miljöpartiet de gröna Mälaröarna yrkar på;

  • att utveckla arbetsformer för att främja arbetet med utomhuspedagogik i kommunens skolor och förskolor
  • att ta fram en strategi för fortbildning för pedagoger i utomhuspedagogik

 

 

Nyheter på Skola – Inkludera utomhuspedagogik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter