VAL 2018 – Kandidater

VAL 2018 – Kandidater

Du som är medlem i vår lokalavdelning får vara med och rösta på vem du skulle vilja representerar oss i kommunfullmäktige. Vi har skickat hem till varje medlem en presentation med en valssedel men du kan även läsa om våra kandidater här.

Ulrika Sandin

Politiska uppdrag

 

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Socialnämnden (ersättare)
 • Näringslivsrådet
 • Mångkulturellt centrum (Botkyrka, landstingsuppdrag )

 Jag är gruppledare för Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna och har varit det under innevarande mandatperiod. Det innebär att jag först tillsammans med Lena Holst och nu under senare delen av mandatperioden med Björn Osberg har lett det politiska arbetet för Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Jag har varit aktiv i Miljöpartiet sedan 2011. 

Yrken och erfarenheter vid sidan av politiken

Efter diverse resor runt om i världen insåg jag hur vår livsföring i västvärlden påverkar redan utsatta människor i sårbara miljöer. De stora ekonomiska klyftorna globalt börjar tyvärr alltmer återspegla sig lokalt vilket inte ger förutsättningar för att bygga hållbara livsmiljöer. I mitt yrkesliv har jag arbetat som lärare på högstadiet i Stenhamra och sedan som folkhögskolelärare på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen. Att resa mellan Skärholmen och Ekerö varje dag och se de avgrundsdjupa skillnader i livsförutsättningar i olika delar av staden gjorde att jag till slut valde att engagera mig politiskt.  

Politiska intresseområden och vad jag vill med mina uppdrag

Klimatfrågan är en ödesfråga som måste lösas lokalt genom att bryta ner de internationella överenskommelserna till lokala miljö- och klimatmål. Jag brinner också för människors rätt att söka asyl och rätt att få ett rättvist bemötande oberoende av hudfärg, kön, funktionsvariation, sexuell läggning, klass och annat som i en given situation kan uppfattas som normbrytande. Skolan har en viktig roll i att skapa lika förutsättningar oavsett förutsättningar i hemmet. Om vi inte lyckats med det riskerar vi att få ett alltmer kluvet samhälle och land. För att skapa goda förutsättningar för etablering av nyanlända krävs samverkan med civilsamhället och stärkt satsning på kultur. Björn Osberg

Politiska uppdrag

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Socialnämnden
 • Styrelsen i Ekerö bostäder

 Jag är gruppledare för Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna tillsammans med Ulrika Sandin.  

Vem är Björn Osberg? 

Jag är far, farfar, morfar, ordförande i ett par föreningar, gruppledare i mp Mälaröarna, ledamot i kommunstyrelse och fullmäktige och några nämnder i Ekerö kommun plus Stockholms läns landsting. Mycket av den nuvarande livstiden handlar om att jobba med människor mot gemensamma mål och i ordande former. Ibland blir det mer oordnade former med barnbarnen. Jag delar fn mitt liv med Harry, en afrikansk basenji som skänker mig så mycket glädje i form av närhet och krav på motion och rörelse.  Jag har en akademisk utbildning med mig i mina värv, har jobbat som konsult med organisations – grupp – och ledarutveckling. Har vidgat mig med kunskaper inom sociologi, psykologi och pedagogik. Mycket intresserad av kommunikationsmönster som utvecklas i olika mänskliga konstellationer. Kultur menar jag är alltings kitt för ett gott liv dvs musik, teater, bokläsning mm. Jag är också utbildad möbelsnickare och stöder olika projekt i mina barns hem och självfallet i mitt eget.  

Basen för mitt engagemang 

Politiken är möjligheternas konst och platsen där man kan förändra för att kunna möta dagens och morgondagens behov. Jag kände tidigt att jag inte kunde nöja mig med att bara skälla och gnälla. Det blev mp pga av partiets bärande solidariteter; solidaritet med människor, djur och natur, det ekologiska kretsloppet, solidaritet med nuvarande och framtida generationer och solidaritet med världens människor. Jag har jobbat i ett tiotal länder med samhällsutveckling, sociala frågor och hälso- och sjukvård (Botswana, Bangladesh, Turkiet, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen, Ghana)Mina hjärtefrågor. Kort kan jag säga att hållbarhet och altruism är starka drivkrafter i mitt politiska arbete. Den sociala hållbarheten, att människor ges lika och schysta förutsättningar för ett värdigt och bra liv. Jag vill verka för en klimatfärdplan på Ekerö där vi utifrån ett helhetsperspektiv planerar och vidtar åtgärder för såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbar utveckling. T ex biltrafik, cykelvägar, parkeringsplatser, klimatsmarta kommunala byggnader mm. Att sitta i fullmäktige ser jag som ett stort förtroende från kommuninvånarna i Ekerö och som ett privilegium att få vara med och besluta om Ekerös utveckling med de värden som jag anser viktiga för kommunens utveckling. 

Mina styrkor

All utveckling vare sig det gäller samhällsbyggnad i stort, sociala insatser för svaga och sköra, vatten och avloppsfrågor, utveckling av boendeformer mm måste sättas in i sitt sammanhang, delarna hänger alltid ihop. Den systemförståelsen för framtid, utveckling och förändring bär jag med utifrån min professionella kompetens och min livserfarenhet. Jag har ett gott kommunikationskapital vilket innebär att jag har lätt att prata med vanligt folk, lyssna och ta till mig andra perspektiv. Jag söker inte konflikt men undviker den inte. Jag har god förmåga att jobba för att lösa låsta lägen. En annan styrka är att jag vill verka på flera arenor vilket jag också gör genom arbete inom Stockholms läns landsting med hälso- och sjukvårdsfrågor, genom mitt engagemang inom idrottsrörelsen på Ekerö och att jag också sitter som ordförande i ett teatersällskap – vilket innebär att jag kan suga upp viktiga tankar och idéer från olika samhällssektorer till gagn för mitt politiska arbete. Mitt hem står också öppet för ensamkommande som behöver stöd och boende. Framtid, förändring och modernisering är viktiga ledord för mig. 

Carl Ståhle

Politiska uppdrag

 • Styrelsen i Ekerö bostäder
 • Byggnadsnämnden

 Jag är ordförande för Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna. 

Många bäckar små!

Vi har valt att bo på Mälaröarna och det vill jag göra det bästa av. Målet är ett socialt hållbart samhälle där vi kan leva, bo och utvecklas tillsammans. För att detta ska funka har vi ekonomin som ett verktyg att förverkliga våra drömmar och visioner. Där har Ekerö kommun de bästa förutsättningar. Vi behöver investera rätt och förvalta långsiktigt smart för att inte bara vi, utan även våra barn och barnbarn ska få njuta av Mälaröarna, vårt hem. För att detta ska lyckas behöver vi hålla oss inom ramen för de yttre ekologiska klimatgränser som jorden har gett oss. Däri ligger den stora utmaningen för politiken. Miljöpartiet är det enda parti som har förstått och tagit sig an den viktigaste av alla uppgifter. Hur bygger vi ett hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt inom ramen för våra planetära gränser? 

Lokalt bygger vi vår framtid

Som egen företagare och entreprenör vill jag också jobba för ett bra företagsklimat där nya små och även medelstora företag kan konkurrera och växa. Vi behöver driva på för att klara omställningen och nya verksamheter, affärer och jobb behöver finnas här, lokalt. Inte bara för att slippa köerna utan för att lokalt är bäst för miljön. 

Jag vill vara med och leda utvecklingen för Ekerö kommun, i rätt riktning

Till vardags jobbar jag med pr, kommunikation och marknadsföring inom bostad, samhällsbyggnad och arkitektur.

   

Peter Karlsson

Politiska uppdrag

 • Kommunfullmäktige
 • Miljönämden
 • Byggnadsnämnden

 Jag är kassör för Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna.

 

Mitt huvudfokus är klimatet.

Jag är klimatambassadör för Ekerö, nätverkar med andra kommuners klimatambassadörer inom Miljöpartiet. 

Mattias Nyström

Politiska uppdrag

 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Tekniska nämnden

 

Några rader om mig

Jag blev medlem i MP 2014 i samband med förra valrörelsen. Det som fick mig att söka mig till MP var framförallt att jag blev mer och mer medveten om vår ohållbara livsstil och min ökande insikt om det orimliga i den ständiga jakten på evig ekonomisk tillväxt. Under senare år har jag varit ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden i Ekerö, men planerar nu att växla över till Tekniska nämnden. 

Min utbildningsbakgrund 

Jag är civilingenjör inom kemiteknik. Om dagarna arbetar jag som affärsutvecklare på ett läkemedelsbolag. 

Utöver mitt politiska engagemang

Jag är också scoutledare i Färingsö sjöscoutkår.Inom ramen för mitt uppdrag så är mitt intresse framförallt inom hållbart samhällsbyggande och omställning till en hållbar livsstil. 

Fredrik Zandén

Jag är en flerbarnsfar som arbetar som frilansande IT-konsult i eget företag med erfarenheter från både den privata och offentliga sektorn. Jag kandiderar nu till mitt första politiska uppdrag.  

Jag vill  

Jag vill att kommunens infrastruktur och tjänster ska främja en hållbar livsstil. Jag vill att att vi har säkra och kontinuerliga vägar för gång- och cykeltrafik och bra kollektivtrafik för att på så sätt minska köerna och antalet bilresor i vardagen. Det ska vara lätt att välja en hållbar livsstil! 

Maruis Billy

Politiska uppdrag

 • Kultur- och fritidsnämnden

 

Yrken och erfarenheter vid sidan av politiken

Född 1966 i Kongo Brazzaville. Jag är utbildad socialantropolog och arbetade på kulturdepartementet i Brazzaville innan jag tvingades lämna landet. Jag kom till Sverige 2003 och arbetade då på Etnografiska museet. Mitt arbete där innebar bland annat att digitalisera och arkivera material som insamlats av missionärer i Kongo. Jag har även bedrivit forskarstudier i Umeå universitet om samer och pygméer och på University of Kent, England, om hur internationell utveckling påverkar pygméer i Kongo. Nu arbetar jag som kommunikatör på Kongos ambassad. 

Politiska intresseområden och vad vill jag med mina uppdrag

Jag har engagerat mig mer som en aktivist i Kongo gällande pygméers rättigheter och arrangerat ett flertal kulturutbyten mellan kongoleser och internationella stipendiater bla genom UNESCO. Min forskning har också gått ut på att synliggöra ursprungsbefolkningars kulturella uttryck och deras utsatthet pga klimatförändringar. 

Övrigt

Jag är mycket intresserad av musik och har precis släppt min första skiva ”The Sum of my Pardon”. Genom min uppväxt i en liten by i Kongo där musik var en naturlig del av livet vill jag gärna dela med mig av styrkan i kultur och visa vilken potential den har i att skapa möten mellan människor. I den situation som Ekerö befinner sig i nu med många nyanlända tror jag att vi kan göra ännu mer för att med hjälp av kulturen skapa bra integration. 

 

Ingeborg Klose Åkesson

Politiska uppdrag

 • Kommunala pensionärsrådet

 Jag heter Ingeborg Klose Åkesson och arbetar som musikpedagog och pianist. Jag vill förmedla musik och kultur till unga människor.Miljö och klimatfrågor ligger mig varmt om hjärtat. För närvarande sitter jag i det Kommunala pensionärsrådet, där vi avhandlar viktiga frågor för äldre. 

Daniel Schlaug

Jag har hittills haft mycket lite officiell kontakt med det politiska och har inga nuvarande uppdrag. Jag växte dock upp med en kultur av politisk aktivitet och jag har minnen av allt från Miljöpartiets fester ute på Färingsö till att bära in handlingar tjocka som telefonkataloger från brevlådan hemma i Träkvista.  Det som istället tagit min tid de senaste åren har varit min utbildning i datalogi och maskininlärning med japansk inriktning på KTH. Jag är med andra ord en programmerare med alltför många flygresor till Japan på mitt samvete. Till mitt försvar tog jag tåget en gång och gör det gärna igen när jag har en vecka att spendera på Sibiriens lunkande järnvägar. Totalt har jag bott drygt två år i Hong Kong och Japan — i huvudsak som student men jag har också utvecklat appar på ett företag i Tokyo. Nu jobbar jag med mitt examensarbete på KTH och som IT-specialist på en Finland-inspirerad grundskola i Mariefred.  Inom politiken finns det mycket som intresserar mig och mina tankar präglas av en stark tro på vetenskap, innovation och rationellt tänkande. Baserat i detta vill jag se nytänkande och modig politik med mänsklighet i fokus. I kommunpolitiken på Ekerö kan detta exempelvis innebära hälsofrämjande satsningar på mindfulness och välhållna naturmiljöer att motionera i eller infrastruktursatsningar som Japan-inspirerade mindre, snirkligare vägar som uppmuntrar till promenader och möten mellan människor snarare än stresskörning till jobbet på morgonen. Jag är även fascinerad av en podcar-bana som en futuristisk, trafiksäker, miljövänlig och tillgänglig lösning på att den alltför hårt trafikerade Ekerövägen gör resan till och från Ekerö så opålitlig och sorgligt fylld av nästan tomma bilar.  Jag vill ha ett Ekerö med fria, friska och öppna människor som till fullo kan dra nytta av vår närhet till både storstad och fantastisk natur. 

Göran Ronsten

Civilingenjör i flygteknik (KTH, 1981-1986) och MBA (Handelshögskolan, 2006-2007). Arbetat med vindkraftsforskning vid FFA (1985-2000) och FOI (2001-2006).  Sedan 2007 konsult hos WindREN och driftansvarig i Sveriges Vindkraftkooperativ med ett av landets lägsta elpriser.  Ordf. Björkuddens vägsamfällighet i Kungsberga och Pilot i Hemvärnet. Spelar trombon i bl.a. OPUS Big Band, Matteus symfoniorkester och MÄMUS.

 

Iren Bakkerud

Politiska uppdrag

 • politisk sekreterare för Miljöpartiet de gröna Mälaröarna

 

Yrken och erfarenheter vid sidan av politiken

Jag är lärare i botten och har till största del och genom många år arbetat inom förskolan. Just mötet med barnen och att få följa deras utveckling och lära av deras perspektiv gör läraryrket till ett fantastiskt jobb. Men efter jag fick mina egna barn valde jag ändå att hitta på något annat. Jag har därför läst vidare inom grafisk design och kommunikation vilket ledde till mitt deltidsjobb idag som politisk sekreterare åt Miljöpartiet här på Ekerö. Det är jag som har gjort annonserna i våra lokaltidningar och i sociala medier på sista tiden som jag hoppas du har sett. Jag är verkligen stolt av att få arbeta åt Miljöpartiet. Det känns roligt och otroligt viktigt att få vara med att bidra till det arbetet Miljöpartiet bedriver. 

 

Politiska intresseområden och vad vill jag med mina uppdrag

Jag blev medlem i miljöpartiet för klimatfrågornas skull men jag har stannat på grund av synen på människan. Vi måste skapa förutsättningar för en hållbar miljö men tillvaron måste vara hållbar för människan också.  Jag vill ha en ö utan kö och sen vill jag gärna arbeta för barnen och skolan i vår kommun. Mindre barngrupper och högre löner till lärarna är något jag vill driva hårt. Skolan måste få de resurser de behöver och lärarna måste få vara lärare.  

Övrigt

Jag var som förälder med och kämpade för mina barns skola i Sandudden förra vintern och fick då uppleva att det är lönt att engagera sig och att det går och påverka. Det gav mersmak!  

 

Ulla Melin

Politiska uppdrag

 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kommunala rådet för funktionshinderfrågor i KRF
 • Kommunfullmäktige

 

Yrken och erfarenheter vid sidan av politiken

Mina yrkeserfarenheter är att jag arbetat som skolledare och innan dess var jag chef för en handikappsektion

 

Politiska intresseområden och vad vill jag med mina uppdrag

Jag engagerade mig i Miljöpartiet efter min pensionering. Det finns för mig ingen viktigare fråga än vår miljö. 

Övrigt

Eftersom jag har barn och barnbarn känner jag starkt att jag vill göra vad jag kan för att förändra och påverka miljöarbetet inför framtiden. 

Harriet Philp

Politiska uppdrag

 • Kommunfullmäktige
 • Valnämnden
 • Miljönämnden (ersättare)
 • Valberedningen i Miljöpartiet Mälaröarna (sammankallande)

 

Yrken och erfarenheter vid sidan av politiken

Jag har en Filosofie Magister i beteendevetenskapliga ämnen och i språk.Arbetslivet har givit mig erfarenheter inom vården och företagshälsovården. Jag har arbetat med programmering och varit enhetschef inom driftavdelning på statligt IT-företag. Vidare har jag arbetat med personal- och utbildningsfrågor, studie- och yrkesvägledning, projektledning EU Mål 3 och Mål 4-projekt samt egen verksamhet inom massage.Facklig erfarenhet fick jag som vice ordförande i ST-DAFA med ca 400 medlemmar. 

Politiska intresseområden och vad vill jag med mina uppdrag

Klimatfrågan med rent vatten i Mälaren- Övergång till ekologiska odlingar – Ekerö kommun bör vara ett föredöme med energisnåla kommunfastigheter- Högt ställda energi- och hållbarhetskrav vid nybyggnation- Alla kommunala upphandlingar skall vara klimatsmarta- Fler vuxna i skolan- Eleven skall under hela skoltiden erbjudas praktiska arbetslivserfarenheter  

Övrigt

Bor på en gård på Färingsö.  

   

Nyheter på VAL 2018 – Kandidater

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter