Satsningar på ett grönt Gävleborg i Region Gävleborgs budget!

Lyssna

Nu har majoritetens budget för Region Gävleborg presenteras. Gävleborg ska vara en föregångare inom den gröna omställningen - en omställning som bidrar till högre livskvalitet, fler jobb, ekonomisk utveckling samt mindre nyttjande av energi och råvaror.

Bland de gröna satsningarna i budgeten finns:
-Timmestrafik på Norra Stambanan och Ostkustbanan! – ett samarbete mellan Region Gävleborg och SJ möjliggör timmestrafik från december 2018
- Fortsatt satsning på fossilfria drivmedel! – kollektivtrafiken i Gävleborg är redan fossilfri. Nu är det dags att arbeta för att beställningsresor som sjukresor och färdtjänst också går på fossilfria bränslen
- Tillgång till fossilfria drivmedel i hela länet! – Region Gävleborg ska i samverkan med företag och organisationer göra det möjligt att tanka fossilfritt i hela Gävleborg
- Fortsatt omställning till en Nära vård - vården ska vara anpassad efter patienternas olika förutsättningar och förväntningar.

 

Mandatperiodens sista budget har nu lagts fram till fullmäktige. Budgeten bygger på fyra huvudområden: Hela Gävleborg ska leva och utvecklas, Ett grönt och hållbart Gävleborg, En välfärd att lita på samt Fler jobb och högre utbildningsnivå i Gävleborg.

Region Gävleborgs uppdrag är brett och innehåller många olika områden. Budgeten innehåller många viktiga politiska prioriteringar. Miljöpartiet är speciellt nöjda med budgeten innehåller en politik för Ett jämlikt Gävleborg och för Nära vård, satsningar på kollektivtrafik och prioriterar delaktiga medarbetare.

Miljöpartiet tror på ett Gävleborg, där människorna, naturen, djuren och världen runt omkring lever i samklang. Där människor inte utnyttjar varandra eller andra för att utvecklas, utan där jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet är styrande. Majoritetens gemensamma politik för Ett jämlikt Gävleborg är en steg på vägen mot att nå dit. Den jämlikhetsutredning som regionen ska genomföra kommer ligga till grund för politiska förslag till åtgärder för att bryta ojämlikheten och för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.

Miljöpartiet värnar alla människors rätt att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. För att uppnå detta behöver sjukvården förändras i grunden. Den behöver se hela människan. ”Vad är det som gör människor friska?” Den frågeställningen ska vara ständigt närvarande. Sjukvårdens olika aktörer behöver prata mer med varandra och med patienten på ett öppet, kompetent och prestigelöst sätt. Vården ska bygga på patientens behov och fokusera mindre på administrativa och akademiska gränser. Budgetens fokus på Nära vård fortsätter den omställning av hälso- och sjukvården som påbörjats. Tillsammans med medarbetare och patienter skapar satsningen morgondagens vård.

Miljöparitet prioriterar en modern och väl utbyggd kollektivtrafik som kompletteras av säker gång- och cykeltrafik. Kollektivtrafiken ska drivas på förnybara bränslen och vara tillgänglig i hela länet. Kostnaderna för regionens kollektivtrafik ska ses ur ett samhällsekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Kollektivtrafiken ska på allvar konkurrera med bilen.  Det ska vara billigt, enkelt och bekvämt att resa kollektivt. Region Gävleborgs satsningar inom kollektivtrafiken gör det möjligt att uppnå Miljöpartiets vision. Timmestrafiken på Norra stambanan och Ostkustbanan är en viktig del för att fler ska ställa bilen.

Hälso- och sjukvårdens medarbetare är dess främsta resurs. Mer självstyrande enheter, med möjlighet till kortare arbetstid, handledning och individuella schemalösningar kan stärka vårdarbetares stolthet över sitt arbete och stimulera till delaktighet i vårdens utveckling. Förkortad arbetstid har varit en lyckad arbetsmiljösatsning på andra håll i landet. Regionens satsning på att låta proffsen vara proffs där medarbetarna driver utvecklingen för framtidens vård är en del i att nå Miljöpartiets mål. Speciellt angeläget är det försök med olika arbetstidsmodeller som ingår i budgeten.

Med dessa och många fler satsningar läggs grunden för ett grönt Gävleborg!

Klimathotet är den viktigaste utmaningen människor på jorden står inför. Politiska beslut måste fattas nu för att stoppa uppvärmningen. Fler måste åka kollektivt och klimatvänligt. De satsningar som majoriteten gör för billig, enkel och bekväm kollektivtrafik i hela länet ger människor större chanser att resa kollektivt. Speciellt timmestrafiken på Norra stambanan och Ostkustbanan är viktig för att människor i hela länet ska kunna ta sig till arbete, studier, kultur och fritid, säger Karin Jansson (MP), regionråd och ordförande för Hållbarhetsnämnden