Miljöpartiets integritetspolicy

Denna policy beskriver hur och vilka uppgifter Miljöpartiet samlar in och hanterar om medlemmar och andra som kontaktar oss.

Miljöpartiet de grönas riksorganisation med organisationsnummer 802009-9811 (nedan kallat “Miljöpartiet”) hanterar personuppgifter i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Denna policy beskriver hur och vilka uppgifter Miljöpartiet samlar in och hanterar om medlemmar och andra som kontaktar oss.

Miljöpartiets integritetspolicy har tre huvudsyften:

  • Förklara hur den information som du delar med dig till Miljöpartiet används för att vi ska kunna ge dig största möjliga nytta av din kontakt med Miljöpartiet.

  • Säkerställa att du förstår vilken information som Miljöpartiet samlar in och vad vi med din tillåtelse gör – respektive inte gör – med den, samt hur länge vi kommer att spara den.

  • Tydliggöra Miljöpartiets ansvar för att skydda dina rättigheter och din integritet i enlighet med denna policy och gällande lagstiftning.

I korthet innebär denna policy

  • att Miljöpartiet hanterar dina personuppgifter för att kunna fungera som en demokratisk politisk medlemsorganisation,

  • dina personuppgifter aldrig kommer att säljas eller lämnas vidare till tredje part,

  • Miljöpartiet inte kommer att använda dina personuppgifter i kommersiellt syfte,

  • att du själv kan begära ett utdrag på de uppgifter Miljöpartiet har om dig samt att Miljöpartiet rättar eller slutar att hantera dina personuppgifter.

Ansvar för personuppgifter

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Uppgifter om medlemmar

Uppgifter om sympatisörer

Uppgifter om gåvogivare

Uppgifter om personer som kontaktar Miljöpartiet

Uppgifter om evenemangsdeltagare

Uppgifter på Engagera dig

Uppgifter på sociala medier

Övriga personuppgifter

Rätt till registerutdrag, rättning och radering

Ändringar i integritetspolicyn

Ansvar för personuppgifter

Miljöpartiet ansvarar för behandlingen av personuppgifter som Miljöpartiet utför enligt denna integritetspolicy och är därmed personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter

Miljöpartiet de gröna

Pustegränd 1–3

118 20 Stockholm

[email protected]

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Miljöpartiet är en grön politisk organisation som arbetar för en hållbar värld. För att kunna bedriva en demokratisk medlemsverksamhet, hålla kontakt med gåvogivare, sympatisörer och andra som hör av sig till oss och genomföra evenemang samlar Miljöpartiet in och behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. I övrigt hanterar Miljöpartiet personuppgifter i syfte att uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser.

Miljöpartiet använder inte personuppgifter i kommersiellt syfte. Miljöpartiet överför heller inga personuppgifter till tredje part, men anlitar ibland andra företag för att behandla personuppgifter åt Miljöpartiet. Dessa företag fungerar då som personuppgiftsbiträden åt Miljöpartiet. Det rör sig om bland annat tryckerier för att skicka ut medlemstidningen, it-leverantörer som tillhandahåller system och support samt konferensanläggningar som ordnar specialkost vid evenemang. Dessa personuppgiftsbiträden får inte använda personuppgifter från Miljöpartiet i andra syften.

Miljöpartiets riksorganisation delar medlemsregister med partiets partidistrikt och lokalavdelningar samt partiets sidoförbund, Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer. Dessa är också personuppgiftsbiträden åt Miljöpartiet.

Uppgifter om medlemmar

Att bli medlem i Miljöpartiet är öppet för alla som som vill verka i enlighet med Miljöpartiets program och stadgar. Som medlem i ett politiskt parti har rätt att hålla sitt medlemskap hemligt. All grundläggande information som krävs för att utöva sina demokratiska rättigheter som medlem hanteras därför i vårt medlemsregister eller i ett fåtal system som gallras enligt samma rutin som medlemsregistret. I vissa system som används för debatt och val kan du själv välja att lägga till namn e-post och en beskrivning och profilbild.

För att kunna ha en fungerande demokratisk medlems- och partiverksamhet samlar Miljöpartiet in och hanterar följande personuppgifter om medlemmar: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum/personnummer. Dessutom registrerar Miljöpartiet betalningsuppgifter, uppgifter om hur och när medlemskap har förnyats samt uppgifter om politiska och interna uppdrag.

Personuppgifterna samlas in och hålls uppdaterade genom formulär när ansökan om medlemskap görs, genom folkbokföringen, genom frivilliga adressuppdateringar via AddressPoint samt genom att medlemmar själva hör av sig med uppdaterade uppgifter.

Inom ramen för normal partiverksamhet kan även ytterligare personuppgifter komma att samlas in och hanteras av en begränsad grupp. Det handlar typiskt om de uppgifter som valberedningar inom Miljöpartiet samlar in för att kunna bereda och genomföra val till politiska och interna poster.

Miljöpartiet kontaktar medlemmar via e-post, postförsändelser, telefon och sms. Som medlem kan du avsäga dig en eller flera kontaktvägar.

Ditt medlemskap förnyas genom att du betalar den årliga medlemsavgiften eller genom förnyelse av medlemskap till Grön Ungdom eller Gröna Studenter. Om medlemskapet inte har förnyats vid halvårsskiftet innevarande år så avslutas det. Senast tre månader efter att en medlems samtliga medlemskap har avslutats anonymiseras personuppgifterna i Miljöpartiets medlemsregister.

Uppgifter om sympatisörer

Du kan anmäla dig som sympatisör till Miljöpartiet utan att bli medlem för att kunna få information om Miljöpartiets politik, medlemskap, möten, kampanjer och evenemang. För sympatisörer samlar Miljöpartiet in och hanterar följande personuppgifter: e-postadress och postnummer.

Personuppgifterna samlas in genom formulär när anmälan som sympatisör görs. Miljöpartiet kontaktar sympatisörer via e-post och personuppgifterna kan komma att delas till Miljöpartiets personuppgiftsbiträden i syfte att göra detta.

Personuppgifterna hanteras tills vidare men sympatisörer kan när som helst meddela att de inte längre vill stå kvar som sympatisörer. Personuppgifterna kommer då skyndsamt raderas från Miljöpartiets och eventuella personuppgiftsbiträdens system.

Uppgifter om gåvogivare

För att kunna kontakta, följa upp och redovisa uppgifter om gåvor till Miljöpartiet hanteras gåvogivares personuppgifter. När du skänker en gåva via vår hemsida, sms, Swish eller autogiro registrerar vi de uppgifter som du lämnade i samband med gåvan. För gåvogivare som skänker en gåva via sms kompletterar vi även med ditt för- och efternamn. Personuppgifterna kommer bara att användas inom Miljöpartiet och för att kontakta dig som gåvogivare. Miljöpartiet kan komma att kontakta dig med en förfrågan om ytterligare gåvor.

Miljöpartiet redovisar varje år antalet gåvor som har skänkts och storleken på gåvorna. Om du skänker sammanlagt 20 000 kronor eller mer till Miljöpartiet under ett år namnges du i Miljöpartiets årsredovisning.

Miljöpartiet behåller gåvogivares personuppgifter som längst till det närmaste årsskifte som infaller ett år efter senaste gåvan, därefter anonymiseras personuppgifterna i Miljöpartiets gåvoregister.

Uppgifter om personer som kontaktar Miljöpartiet

Om du kontaktar Miljöpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Uppgifterna hanteras där för att du ska kunna få svar och för att Miljöpartiet ska kunna utföra den behandling av personuppgifter som du eventuellt ber om, till exempel ändra dina adressuppgifter i vårt medlemsregister. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.

När du kontaktar Miljöpartiet via telefon lagras ditt telefonnummer i vår digitala telefonväxel för att vi ska kunna se vem som ringer och ringa upp om vi missar ditt samtal. Telefonnumret sparas i växeln i som längst två år.

Uppgifter om evenemangsdeltagare

Om du anmäler dig till ett evenemang som arrangeras av Miljöpartiet hanteras de personuppgifter som du anger i anmälan i vårt medlems- och evenemangssystem samt i Miljöpartiets domän på Google G Suite. Personuppgifterna kommer bara att användas i syfte att planera, genomföra och följa upp evenemanget. Det innebär att dina personuppgifter kan lämnas vidare för att konferensanläggning eller matleverantör ska kunna ordna eventuell specialkost, för att vårt tryckeri ska kunna skicka handlingar till dig och för att vi ska kunna skicka ut fakturor för eventuell deltagaravgift.

Miljöpartiet behåller dina personuppgifter som evenemangsdeltagare längst till det närmaste årsskifte som infaller ett år efter senaste evenemanget du deltagit vid, därefter anonymiseras personuppgifterna i Miljöpartiets medlemsregister om du inte har ett medlemskap. Om du blir fakturerad för ditt deltagande sparas nödvändiga uppgifter i Miljöpartiets ekonomisystem i sju år i enlighet med bokföringslagen.

Uppgifter i Miljöpartiets domän på Google G Suite som kan knytas till personer gallras när de inte längre behövs för att följa upp evenemanget, dock senast sex månader efter att evenemanget har avslutats.

Uppgifter på Engagera dig

Om du skapar ett konto på Miljöpartiets webbplatsen Engagera dig registreras de personuppgifter som behövs för att tjänsten ska fungera, det vill säga namn, inloggningsuppgifter och din profilbild, om du väljer att ladda upp en sådan. Om du är medlem i Miljöpartiet och kopplar ditt konto på Engagera dig till ditt medlemskap förs uppgifter om din medlemsstatus, vilken lokalavdelning och distrikt du tillhör samt eventuella uppdrag över från Miljöpartiets medlemsregister till Engagera dig. Dina aktiviteter på Engagera dig kan ses av andra inloggade användare vilket betyder att andra kan se att du är medlem i Miljöpartiet.

Du kan när du vill radera ditt konto på Engagera dig och den information vi lagrar om dig. Om du inte använt webbplatsen på mer än ett år raderas alla uppgifter om dig automatiskt.

Uppgifter på sociala medier

Miljöpartiet har konton och publicerar information på en rad sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube och Flickr. I den mån personuppgifter publiceras på våra kanaler i sociala medier rör det sig om uppgifter som berörd person gett sitt samtycke till eller som på annat sätt tydligt offentliggjorts.

Övriga personuppgifter

I den mån Miljöpartiet hanterar personuppgifter utöver vad som ovan beskrivits rör det sig om personuppgiftsbehandling i syfte att uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser gentemot bland annat anställda och leverantörer, i enlighet med Miljöpartiets interna policy. Dessutom har Miljöpartiet en begränsad personuppgiftsbehandling som sker efter intresseavvägning, till exempel för att hantera kandidater till val och andra vanligt förekommande uppgifter inom en demokratisk politisk organisation.

Rätt till registerutdrag, rättning och radering

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter Miljöpartiet har om dig. Genom att kontakta oss med en undertecknad förfrågan kan du begära att vi ändrar eller helt slutar att behandla dina personuppgifter. Använd gärna länkad blankett.

Ändringar i integritetspolicyn

Miljöpartiet har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. En ny policy träder i kraft när den publiceras på Miljöpartiets webbplats.

Denna policy reviderades senast: 2019-03-29

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: