Kontakta oss

Lyssna

Politiska frågor:

Gustav Edman, partiföreträdare

Övriga politiker i nämnder och styrelser

 

Organisatoriska frågor:

Styrelse

Eva Skyllberg (ordförande)

Gunilla Louwerens

Gustav Edman

Carl Werner

 

 

Revisorer

Lars-Göran Winqvist

Monica Lindow

 

Valberedning

Valberedningen förbereder nomineringar till lokalavdelningens årsstämma. Välkommen att kontakta valberedningen med nomineringar till de olika funktionerna i lokalavdelningen i god tid för årsstämman som hålls i mars.

Marja Kiander (sammankallande)

Bengt Landin

 

Stadgar för Miljöpartiet de gröna i Gnesta

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Miljöpartiet de gröna i Gnesta.

 

§ 2 Ändamål

Miljöpartiet de gröna i Gnesta skall bedriva politisk verksamhet i Gnesta kommun i enlighet med lokalorganisationens program och beslut och på grundval av riksorganisationens politiska principer.

 

§ 3 Medlemskap

3.1 Var och en som vill verka enligt föreningens program och stadgar och som betalar fastställd medlemsavgift till riksorganisationen har rätt att bli medlem i föreningen, om hen inte tidigare uteslutits.

3.2 Partimedlem är ansluten till riksorganisationen samt till Sörmlandsregionen.

3.3 Medlem får inte vara med i mer än en kommunorganisation och inte i annat parti.

§ 4 Organ

4.1 Föreningens organ är årsmöte, medlemsmöte, styrelse, valberedning och revisorer.

4.2 Varje organ bör sträva efter mångfald, jämställdhet och jämlik åldersfördelning.

4.3 Ingen bör inneha samma uppdrag längre än tre mandatperioder. Samma person bör därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom tre år.

 

§ 5 Avgifter

Medlem erlägger för varje kalenderår en av kongressen fastställd medlemsavgift.

§6 Medlemsmöte

6.1 Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena.

6.2 Medlemsmöten ska hållas minst en gång i kvartalet. Årsmöte räknas som medlemsmöte.

6.3 Kallelse till medlemsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 1 vecka före mötet.

6.4 Protokoll ska finnas tillgängliga senast en månad efter medlemsmöte.

6.5 Varje närvarande medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt, medlem har rösträtt 30 dagar efter att medlemsskapet har registrerats.

6.6 Styrelsen ska kalla till medlemsmöte om minst 20% av medlemmarna begär det.

§ 7 Årsmöte

7.1 Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.

7.2 Ordinarie årsmöte ska hållas årligen under första kvartalet. På ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas:

7.2.1 Med avseende på föregående kalenderårs verksamhet

- Styrelsens verksamhetsberättelse

- Bokslut

- Revisionsberättelse

- Ansvarsfrihet för styrelsen

7.2.2 Med avseende på kommande kalenderårs verksamhet:

- Val av ledamöter i styrelsen samt ordförande och vice ordförande, varav en kvinna och en man, för tid till nästa ordinarie årsmöte.

- Revisorer

- Valberedning

- Representanter vid partikongress

- Ombud och ersättare till möten med Miljöpartiet i Sörmland

- Budget och verksamhetsplan

7.2.3 Behandling av inkomna motioner

7.2.4 I förekommande fall, fastställande av avgift till föreningen.

Extra årsmöte ska hållas, om och när styrelsen beslutar det eller om minst 20% av medlemmarna skriftligen kräver det och i sådant fall senast inom två månader från det kravet framställdes. På extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett det extra årsmötet.

§ 8 Kallelse till årsmöte, motioner

8.1 Årsmötet skall kallas senast fyra veckor innan det ska hållas. Handlingarna ska vara tillgängliga senast två veckor innan mötet.

8.2 Varje medlem i föreningen har motionsrätt till årsmöte. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§ 9 Styrelsen

9.1 Styrelsen leder och planerar föreningens verksamhet.

9.2 Styrelsen består av 5-7 ledamöter, alla utsedda av årsmötet.

9.3 Styrelsen utser inom sig kassör, vice kassör, sekreterare samt representant i förhållandet till riksorganisationen och medlemmar.

9.4 Styrelsen ska förbereda och kalla till medlems- och årsmöten.

9.5 Styrelsen ansvarar för lokalgruppens verksamheter så som utbildningar, medlemsvärvning, valarbete och liknande. Dessutom kan Styrelsen anordna sammankomster så som studiebesök, evenemang eller liknande utan formell kallelse eller protokoll.

9.6 Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens ekonomi.

9.7 Styrelsen kan adjungera andra medlemmar till sina möten.

9.8 Styrelsen kan tillsätta arbets- eller ämnesgrupper för särkilda uppgifter. Sådana grupper är underställda styrelsen och redovisar till styrelsen.

§ 10 Valberedning

10.1 Valberedningen består av minst tre personer, utsedda av årsmötet.

10.2 Valberedningen bereder nästföljande årsmötes valärenden och eventuella fyllnadsval dessförinnan.

10.3 Valberedningen bör presentera sitt förslag minst en vecka före det möte, då valet ska förrättas.

10.4 Valberedare får inte bereda val där hen själv kandiderar.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Revision

Årsmötet ska utse två revisorer, av vilka minst en ska vara extern. Styrelsen redovisar genom kassören, senast en månad före ordinarie årsmöte, föreningens verksamhet och räkenskaper för revisorernas granskning. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast en vecka före ordinarie årsmöte.

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av kassören eller vice kassören var och en för sig.
 

 

 

§ 14 Beslut

14.1 Medlemsmöte fattar beslut med enkel majoritet utom i frågor som avses i § 16 och 18 nedan. Vid lika röstetal bordläggs frågan till nästa medlemsmöte. Om lika röstetal föreligger även nästa gång frågan behandlas, har ordföranden för mötet utslagsröst.

14.2 Styrelsen är beslutsför om minst 60% av ledamöterna är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Uppnås inte sådan i viss fråga, föreligger inget beslut i den frågan.

14.3 Röstning med fullmakt är inte tillåten.

§ 15 Närvarorätt

Alla medlemmar har närvarorätt i alla partiets organ, vars möten alltid ska vara öppna då inte särskilda skäl föreligger.

§ 16 Stadgeändring

16.1 Beslut om stadgeändring sker med 2/3 majoritet av två på varandra följande medlemsmöten.

16.2 Information om vilka saker som föreslås ändras i stadgarna ska vara med i kallelsen.

§ 17 Uteslutning

17.1 Medlem som uppenbart motverkat partiets ändamål, kan uteslutas ur partiet.

17.2 Beslut om uteslutning kan endast fattas enligt riksorganisationens stadgar.

§ 18 Upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut med tre fjärdedels majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, av vilka ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning ska även beslut om hur föreningens medel ska disponeras tas.

 

§ 19 Giltighet

Dessa stadgar gäller från och med 2014-01-01.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: