Miljö & klimat

Miljö & klimat

Det är vi som nu lever på den här planeten som avgör framtiden. Det är nu vi behöver fatta besluten som säkrar en trygg framtid för oss alla, en framtid att längta till. Förändringar i miljö och klimat är något som går att påverka även lokalt, där Miljöpartiets Gnesta är en kommun som ligger i framkant i omställningen för en hållbar värld. Vi vill skapa ett Gnesta med renare vatten, levande skogar och grönskande tätorter som klarar framtidens skyfall och värmeböljor. Vi kommer driva igenom att kommunen minskar sina utsläpp av växthusgaser och göra det möjligt att vi tillsammans slutar tära på naturens resurser.

Vi vill :

Skärpa miljö- och hållbarhetsplanen med mätbara klimatmål
Arbetet med en miljö- och hållbarhets-plan behöver snarast återupptas. En grundläggande del av planen är att kommunen skapar mätbara mål, genom exempelvis en koldioxidbudget, och tar fram en handlingsplan för att nå dit. En övergripande målsättning ska vara noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 i enlighet med Sveriges miljömål.

Säkra Gnesta inför klimatförändringarna
Dagens och morgondagens klimatförändringar innebär stora risker för invånarna i Gnesta. Översvämningar, värmeböljor, ras och smittor riskerar bli allt vanligare, och en sjönära kommun som Gnesta är då särskilt utsatt. Kommunen måste snarast starta ett systematiskt arbete för klimatanpassning med fokus på att bygga klimatrobusta tätorter och säkra oss inför de största riskerna. Gnesta kommun behöver göra en riskanalys av klimatförändringarnas lokala effekter och ta fram en förvaltningsövergripande strategi för klimatanpassning.

Skapa ett grönare Gnesta
För att Gnestas tätorter ska bli mer hållbara för människor, för miljön och när det gäller att stå emot effekterna av klimatförändringarna behövs ett strategiskt arbete med grönska i tätorterna. Väl planerade grönytor och stråk kan sänka bullernivåer, öka vårt välmående, minska risken för översvämningar och stärka den biologiska mångfalden. Kommunen ska ta fram nya planer för ett stärkt arbete med grönytor i kommunens tätorter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Andelen grönyta i tätorterna ska bli större och kommunen ska anta en policy för gröna tak. Kommunens skogsägande ska också ställas om till långsiktigt hållbart skogsbruk med en tydlig prioritering av biologisk mångfald och det ska antas ett program för trädplantering i tätorterna.

Ta fram en handlingsplan för hållbart byggande
Om Gnesta kommun ska bli hållbar för människor, djur och det ekologiska systemet behöver vi förändra hur vi bygger. Gnesta ska anta en plan för cirkulärt byggande med tydliga riktlinjer inom byggnation och konkreta åtgärder och en tidsplan för genomförande. Planen ska innefatta såväl nybyggnation som renoveringar samt metoder för återbruk. All nybyggnation på kommunal mark ska vara klimatneutral eller klimatpositiv.

Servera hållbar mat inom kommunens kök 
Gnesta ska ta fram mål om minskad miljö- och klimatpåverkan av den mat som serveras, där vi avsevärt ska minska de utsläpp av växthusgaser som maten skapar. Kommunen ska skapa förutsättningar för och ställa tydliga krav på minskat matsvinn, ökad andel ekologisk mat och hållbar produktion. Det kött som serveras i kommunens verksamhet ska främst vara lokalt producerat naturbeteskött.

Göra Lötbodal till Gnestas första kommunala naturreservat
Lötbodal är ett av kommunens viktigaste områden för friluftsliv, rekreation och naturvärden. Tyvärr saknas idag ett tillräckligt skydd för att kunna bruka området hållbart och för att långsiktigt bevara de värden som finns för djur, natur och människor. Under 2022 ska arbetet påbörjas med att inrätta ett kommunalt naturreservat i Lötbodalsområdet.

Prioritera arbetet med bättre dricksvatten i Gnesta
En ny lösning för dricksvatten bör snarast möjligt vara på plats i Gnesta tätort. Kostnaden för vattenförbrukningen ska ligga på de hushåll som är anslutna och inte tas på skatten. Kommunen behöver fortsätta göra insatser för minskad vattenförbrukning.

Göra kommunens bilar fossilfria  
Att använda fordon som drivs av förnybara drivmedel som el och biogas är en bra lösning för både miljö, klimat och ekonomi. Miljöpartiet vill införa ett stopp för kommunen att köpa in fossildrivna personbilar med målet att personbilsflottan i sin helhet ska vara fossilfri 2025. Kommunen ska ha en strategi för en fossilfri fordonsflotta inom samtliga fordonstyper.

Nyheter på Miljö och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter