Äldreomsorg

Göteborg är en bra stad för äldre att leva i med många mötesplatser och verksamheter att ta del av. Vår äldreomsorg behöver dock bli bättre så att fler kan ta del av detta.

Miljöpartiet vill

  • Att förekomsten av undernäring bland äldre ska kartläggas.
  • Att äldres delaktighet och inflytande ska öka.
  • Utföra en översyn av hur antalet hospiceplatser i Göteborg kan ökas.
  • Arbeta bort fysiska hinder i staden.

Många äldre behöver flytta till ett trygghetsboende eller särskilt boende. Alternativa boendeformer som gemenskapsboenden och seniorboenden ska gynnas. Fler trygghetsboenden för att främja längre självständigt boende ska inrättas i alla delar av Göteborg. Hospice är en viktig del i arbetet. En utmaning är den ökande personalbristen i äldreomsorgen. Att mobilisera personalens engagemang och arbetsmotivation är strategiska faktorer för äldreomsorgens utveckling som vi behöver jobba aktivt med. Äldreomsorgen ska kunna erbjuda goda arbetsplatser och attraktiva jobb så att fler vill arbeta med äldre i Göteborg, och så att våra äldre kan få en god vård av personal som trivs på sitt jobb.

Omsorgspersonal behöver vara uppmärksamma på undernäring och risk för undernäring. Information och stöd till både patienten och de närstående kan också bidra till att patienten får ett tillräckligt näringsintag. Flera professionsgrupper behöver vara uppmärksamma på risken för undernäring eller om undernäring föreligger. På äldreboenden ska måltiden vara en central och lustfylld del av vardagen.

Det ska finnas goda möjligheter till vardagsmotion runt om i staden genom god tillgänglighet till grönområden. Stor vikt ska läggas vid att göra dessa platser trygga och tillgängliga för alla besökare. Parker, trottoarer och torg ska vara inbjudande och användas av både äldre och unga. Staden ska bli mer tillgänglig för personer med olika former av funktionsnedsättning. Arbetet med att ta bort enkelt avhjälpta hinder måste intensifieras ytterligare.

Senast 2025 ska all mat som staden köper in eller serverar vara ekologisk. Allt kött som serveras ska vara ekologiskt och/eller naturbetat. Rödlistad fisk och skaldjur ska inte serveras. Produkter som köps in och upphandlas ska i större andel vara miljömärkta. Den mat som köps in och serveras ska vara god, näringsrik, närlagad och producerad på ett hållbart sätt. Närproducerad och ekologisk mat ska eftersträvas. Arbetet med miljömåltider är av betydelse för att vi ska nå våra miljömål, inte minst målet om begränsad klimatpåverkan. Hela Göteborgs Stad behöver därför arbeta aktivt med frågan. Måltiden ska vara en positiv upplevelse för alla som äter kommunens mat. Kökspersonal och andra relevanta grupper inom äldreomsorgen ska utbildas i hur ekologisk och vegetarisk mat ska öka och matsvinnet minska.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: