Biologisk mångfald

Vi vill skapa fler naturreservat. Gröna- och blå stråk ska finnas både i och kring staden.

Miljöpartiet vill

  • Att den biologiska mångfalden på land, i sjöar, i vattendrag och i havet ska öka och att staden ska arbeta för detta.
  • Att miljöpåverkan från fritidsbåtar ska minska.
  • Att fler människor ska ha närhet till naturområden och att kunskapsnivån kring biologisk mångfald ska höjas.
  • Att värdefull natur och biologisk mångfald ska skyddas genom att skapa fler naturreservat och gröna stråk i och kring staden.

Vi människor har en enorm förmåga både till att förstöra och att ställa till rätta. Men det finns en sak som vi inte kan reparera eller återställa, det är förlorade livsformer. I miljöpartiets Göteborg är staden grön och biologisk mångfald har en naturlig plats. Det odlas och växer på väggar och tak, i parker och skogar. Naturen är nära. Vi har en varierad och rik natur med livsutrymme för många olika arter. Det är lätt att ta sig till större orörda naturområden, både längs kusten och inåt landet.

Inom Göteborgs gränser finns en fantastisk variation av olika naturtyper. Här finns alltifrån större och mindre sjöar och lummiga ädellövskogar till glest tallbevuxna hällmarker och karga kustklippor. De arter av växter och djur som lever här har ett egenvärde och är värda att skydda. Förlust av ekosystem och biologisk mångfald är ett hot som blivit än mer aktuellt i samband med att Göteborg växer. Göteborg behöver sammanhållna grön- och vattenområden och är helt beroende av fungerande naturmiljöer och ekosystemtjänster. Ekosystem är komplexa system som tagit mycket lång tid att utveckla. Förstörda ekosystem är svåra, ibland helt omöjliga att återställa. Vi behöver därför högt värdera naturen och de tjänster som den ger oss. Skogen erbjuder unika livsmiljöer för olika djur- och växtarter. Genom upptag av koldioxid är skog också av stor betydelse för klimatet. Den är även en viktig källa till förnybara råvaror och en värdefull miljö för friluftsliv och rekreation. För att hotade arter ska överleva är det viktigt att de får sina livsmiljöer skyddade. Inom Göteborg finns flera naturreservat men också många värdefulla områden som idag saknar skydd.

 

Naturvärden kräver insatser

För att behålla naturvärden behövs skötsel. Vi vill se till att landskapet hålls öppet med naturbetande djur och att underhåll av stigar och skyltar gör naturen tillgänglig för alla.

 

Jorden vi ärvde

God kunskap är grunden för att fatta kloka beslut. Vi vill att fler lär sig mer om biologisk mångfald. Både de som planerar staden och unga. Naturpedagogik och naturklassrum ger möjligheter att upptäcka naturen.

 

Naturen är viktig för hälsan

Vi vill ha mer grönska i staden. Det är bra för folkhälsan. I gröna miljöer finns tid och rum för både aktivitet och gemenskap, avslappning och återhämtning. Grönska på gator och torg ger bättre luft och en trevligare stadsmiljö. Vi vill göra park av parkeringen vid Hagabion.

 

Skogen är en viktig resurs

Vi vill att stadens skogar ska skötas med anpassade metoder både för att främja biologisk mångfald. Inga kalhyggen. Särskilt viktiga nyckelbiotoper ska skyddas. Stora äldre träd i centrala Göteborgs ska hanteras varsamt. Vi vill plantera fler träd i staden. Det är positivt både för klimatet och för människan.

 

Mer ekologiskt och närproducerat - 100% ekologiskt senast 2025

Våra matvanor påverkar både klimatet och den biologiska mångfalden. Vi behöver äta mer vegetarisk och säsongsbetonad mat. Om vi köper kött så ska staden ställa höga djurskyddskrav. Genom att köpa ekologiska och närproducerade livsmedel bidrar staden till att värna den biologiska mångfalden. Ingen onödig antibiotika ska finnas varken i vår mat eller våra ekosystem.

 

Ett levande landskap

Många arter trivs i det öppna jordbrukslandskapet. Jordbruksmark ska inte bebyggas, utan odlas. Vi vill ha mer och närmare ekologisk produktion av mat och naturbete. Alla som vill ska kunna odla i mindre eller större skala.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: