Bostäder och stadsbyggnad

Bostad är en rättighet och bostadsbristen måste byggas bort. I en växande stad krävs en stadsplanering som sätter människors behov framför biltrafikens.

Miljöpartiet vill

  • Bygga mer bostäder i Göteborg, på ett hållbart sätt.
  • Sänka bullernivåerna och minska luftföroreningarna i Göteborg.

Bostad är en rättighet och bostadsbristen måste byggas bort. Allmännyttan har här en viktig roll. Vi välkomnar nya invånare och alla som vill bo kvar i Göteborg – de berikar staden.

Nybyggnation ska ske vid lokala torg, längs kollektivtrafikstråk och inte på jordbruksmark, i parker  eller andra grönområden i staden. Vi vill ha mer utrymme för människor och mindre för bilar. Staden ska bli mer tillgänglig för personer med olika former av funktionsnedsättning.

Vi vill bygga en tät och grön stad med större inslag av kvartersstad. Varje stadsdel ska ha karaktären av blandstad.

Byggandet måste öka. Detaljplaner ska tas fram snabbare. Skyddet av viktiga grön- och naturområden ska samtidigt öka. En särskild jubileumssatsning inför Göteborgs 400-årsjubileum ska ge fler bostäder än tidigare planerat till 2021.

Vi ska ställa krav på hyresnivåer i nybyggda hus för ett socialt blandat boende. Vi vill verka för att fler och billigare bostäder byggs, särskilt hyresrätter.

Vi vill utveckla bebyggelsen längs kollektivtrafikstråken och stadsdelstorgen. Varje stadsdel ska vara en blandstad både när det gäller funktion och människor. Externa köpcentra ska motverkas och istället ska lokal och central handel gynnas.

Vi vill också utveckla stadsnära odling och göra det lättare att starta stadsnära ekologiska jordbruk. Vi vill bygga kvartersväxthus för att öka kvarterens självhushållningsgrad och få fler mötesplatser.

Dag Hammarskjöldsleden ska göras om till en boulevard med mer plats för bostäder.

Vi vill minska reklamen i stadsrummet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: